NAUČNI DOKAZI DA JE ALLAH STVORIO SVIJET 2 PDF Ispis E-mail


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Najvredniji i najljepši dar kojeg je nama ljudima darovao naš Milosrdni Gospodar, Allah, je, bez sumnje, Njegovo ime. Naime, u tom veličanstvenom imenu, skriven je ključ za spoznaju svih tajni našeg materijalnog svijeta u kojem živimo. Skriven je ključ za pronalaženje odgovora na sva pitanja iz oblasti nauke i znanja.Taj ključ ćemo otkriti kada slovima iz tog veličanstvenog imena odredimo numeričku vrijednost. A kada to uradimo, dobit ćemo najvredniji dragulj Kosmosa, a to je broj 931. Taj veličanstveni broj nam omogućava da otkrijemo sve riznice znanja koje su skrivene u genetici, hemiji, fizici, medicini, astronomiji, i u svim drugim naukama. Ne postoji ni jedno pitanje u tim naukama na koje ne možemo, uz Božiju pomoć, pronaći odgovor. Ne postoji ni jedna tajna koju nećemo moći otkriti, i za koju nećemo moći pronaći objašnjenje. Evo kako, konkretno, izgleda taj univerzalni ključ za spoznaju svih tajni iz našeg materijalnog svijeta

Matematička slika Božijeg imena

A L L A H

I

I

I

I

Elif

Lam

Lam

Ha

1

23

23

27


(S1 + S23 + S23 + S27) = X;

(1 + 276 + 276 + 378) = 931;

Dakle, kada izračunamo skupove brojeva u numeričkim vrijednostima slova iz božijeg imena kao rezultat dobit ćemo broj 931. A taj broj je aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah.

Dakle, kada Božije ime izrazimo brojem kao rezultat, dobit ćemo broj 931. Taj broj je, kao što to prethodno rekoh, ključ za otkrivanje i spoznaju svih tajni u našem materijalnom Kosmosu u kojem živimo. Naime, kada Božija djela u prirodi izrazimo brojem dobit ćemo matematičku sliku čiji aritmetički izraz će, također, biti broj 931. A u toj slici će biti napisano da je to djelo, čiju sliku smo napravili, kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac Allah.Evo konkretnih dokaza:

MATEMATIČKA SLIKA TEORIJE RELATIVNOSTI

U poznatoj teoriji relativnosti Ajnštajn je otkrio da postoji kvantitativna veza između mase i energije. Do tog otkrića je došao 1905. godine. Ako se masa (m) izrazi u gramovima, a energija (E) u ergovima tada jednačina njihove uzajamne veze izgleda ovako:

E = mc2

Ajnštajn je, ustvari, samo otkrio kako izgleda data empirijska stvarnost. Otkrio je da svakoj promjeni energije odgovara promjena mase i obratno. Međutim, ono šta nije otkrio, i šta nedostaje toj teoriji, je objašnjenje zašto je to baš tako, i zašto je uzvišeni Bog odredio da bude baš takva uzajamna veza između mase i energije. Bit i suštinu te stvarnosti spoznat ćemo kada napravimo matematičku sliku procesa nuklearnih transformacija. A kada to uradimo, otkrit ćemo da u formuli tih transformacija piše, da je te procese stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. Evo konkretnog dokaza:

Jednačina stvaranja helijumovog jezgra

2p+2n=a+931x0,0302

I

A L L A H

Dakle, atomskoj jedinici mase odgovara energija od 931 mev. Eto, u tome je objašnjenje za tu stvarnost. Uzvišeni Bog je odredio da aritmetički izraz za kvantitativnu vezu između mase i energije bude broj 931. Ustvari, odredio je da u tim procesima piše ime Kreatora stvaranja helijumovog jezgra. Neka se zna ko je Kreator tih procesa. Neka se zna da ih je kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.


PLANETA ZEMLJA

Masa naše planete Zemlje izražena u kilogramima iznosi 5,98 x 1024

Kodovi 19 i 7

Masa Zemlje u kg

Kodovi 19 i 7

I

I

I

5,98 x 10y

I

5980

/

I

\

197

931,931,931,

931,931,931

197

I

ALLAH

5980 = (197+931+931+931+931+931+931+197);

Y = 24;

FORMULA STVARANJA ČOVJEKA

Ljudsko tijelo je sačinjeno od oko 100 biliona ćelija. Svaka od tih ćelija ima jedro. U jedru se nalaze dva seta ljudskog genoma. A svaki od tih setova ima po 23 hromozoma. Navedene setove možemo zamisliti i kao knjigu koja je napisana uz upotrebu samo četiri slova, a to su: ATGC. A ono što je u svemu tome najvažnije je da u tom ljudskom genomu piše da je taj genom stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. Dakle, u svakoj od 100 biliona ćelija u našem organizmu piše da je nas ljude stvorio Uzvišeni Allah. Božije ime je napisano na sasvim očigledan i jasan način, pa nikave dileme, niti sumnje, u tom pogledu ne može biti. Evo konkretnih dokaza:

Jedan ljudski GENOM

Broj hromozoma u setu genoma koji potiče od oca

Broj hromozoma u setu genoma koji potiče od majke

Kod seta genoma

I

I

I

I

1

23

23

27

I

I

I

I

ELIF

LAM

LAM

HA

\

I

I

/

A L L A H

Sada ću objasniti prethodnu tabelu:

Jedan ljudski genom se na jeziku programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti izražava sa brojem jedan. Zbog toga sam u navedenoj tabeli genom označio tim brojem, dakle sa brojem 1. Taj genom ima dva seta sa po 23 hromozoma, pa sam sa tim brojem označio navedene setove. Set hromozoma ima i svoj vlastiti brojčani izraz, odnosno kod. Taj kod je broj 27. Kako sam dobio navedeni broj? Dobio sam ga na slijedeći način: U setu imaju 23 hromozoma, a riječi iz genetskog jezika tih hromozoma napisane su sa 4 slova ATGC. Kada saberemo te brojeve, kao rezultat, dobit ćemo broj 27. Taj set hromozoma možemo zamisliti i kao skup brojeva. Zbir brojeva iz tog skupa brojeva kao rezultat daje broj 27.

Sve je sasvim očigledno i jasno. Ključni brojevi u makro teorijskoj koncepciji ljudskog genoma su slijedeći brojevi: 1, 23, 23 i 27. Kada te brojeve "prevedemo" sa jezika brojeva na jezik slova, dobit ćemo slijedeća slova: elif, lam, lam i ha. A kada ta slova spojimo u riječ kao rezultat dobit ćemo uzvišeno ime Allah.

Kako se vidi, u svakom jedru našeg organizma zaista piše da je nas ljude stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.