NAUČNI DOKAZI DA JE ALLAH STVORIO SVIJET PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


U dosadašnjoj povijesti čovječanstva ljudi su se susretali sa mnogim čudima. Neka od tih čuda su nam pokazivali Božiji poslanici. Na primjer: Kada je Musa, a.s. bacio svoj štap, isti se pretvorio u zmiju. Isa, a.s. je s Božijom odredbom liječio bolesne i oživljavao mrtve. Uzvišeni Allah je, preko Božijeg poslanika Muhameda,a.s., objavio čovječanstvu najveću mu'džizu, a to je uzvišeni Kur'an, itd. To, međutim, nije sve. Ljudi su se susretali i sa mnogim čudima u prirodi. Na primjer: Između dva mora Uzvišeni Allah je postavio nevidljivu pregradu, pa im se vode ne miješaju. Do tog otkrića je došao poznati istraživač Žak Kusto. Čudo je riba Labridae koja se, prema Allahovoj odredbi, pretvara iz ženke u mužjaka, a i obratno. Čudo su kosmički kontinenti galaksija koje je prije petnaestak godina otkrila islamska nauka, itd. O tim čudima se može napisati bezbroj knjiga. Hvala Bogu da postoje ta čuda, jer nas ista podstiču da razmišljamo o Božijem stvaranju svijeta i o suštini našeg postojanja. Među svim tim čudima koja je stvorio i dao Uzvišeni Allah ima jedno koje je, prema mom mišljenju, posebno vrijedno, i koje je posebno značajno. Ima jedno čudo nad čudima. Ima čudo koje se nikakvim riječima ne može opisati. To čudo je do sada bilo skriveno u mikro kosmosu. Taj kosmos, kao što znamo, čine razne nevidljive čestice. To su: atomi, molekule, elementarne i subatomske čestice, itd. Te čestice ne možemo vidjeti našim očima, niti ih registrovati drugim našim čulima. Međutim, možemo uz pomoć najsavremenije kompjuterske tehnike i programskih sistema, napraviti matematičku sliku tog nevidljivog svijeta. Dakle, možemo uslikati taj nevidljivi svijet. A kada to uradimo, i kada uslikamo taj nevidljivi svijet, otkrit ćemo da u slici svake čestice u prirodi, i svakog Božijeg djela piše, da je te čestice, i ta djela, stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. Evo nekih konkretnih primjera: Kada uz pomoć te najsavremenije tehnike napravimo matematičku sliku unutrašnjosti našeg organizma otkrit ćemo da u našim ćelijama piše da je te ćelije stvorio Uzvišeni Allah, dž.š. Božije ime je napisano u svim česticama od kojih je izgrađeno naše tijelo. Napisano je i u našim genima, i u nukleotidima, i u aminokiselinama, i u svakoj drugoj čestici iz našeg organizma. Napisano je, neka se zna ko je naš Tvorac. Neka se zna da je nas ljude stvorio Uzvišeni Allah. U našem organizmu se dešavaju i razni organski procesi. Na primjer: amino kiseline se međusobno povezuju u peptidne lance. I kada se tako povežu, nastaju jedinjenja u kojima piše da je Autor i Kreator tih jedinjenja Uzvišeni Allah. U hormonima koji se luče u našem organizmu također piše da je te hormone stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. I u gradji svih biljaka i životinja koje postoje u našem materijalnom svijetu piše da je te životne vrste stvorio Uzvišeni Allah, itd. Sličan primjer je i kod svih čestica u prirodi. Sve te čestice se međusobno povezuju na različite načine. I kada se povežu nastaju razna jedinjenja, ili hemijski spojevi. A u svim tim spojevima, odnosno jedinjenjima, je napisano da je ta jedinjenja stvorio uzvišeni Bog. Ne postoji ni jedna jedina čestica, i ni jedan jedini spoj, odnosno jedinjenje, u prirodi u kojem ne piše da je Autor i Kreator te čestice, odnosno tog jedinjenja, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. Zahvaljujući najsavremenijoj programskoj i kompjuterskoj tehnici nauka nam, upravo sada, otkriva neke od najskrivenijih tajni u prirodi. Otkriva nam neka od najvećih Božijih čuda. Ta čuda su bila skrivena u tajnovitom i nevidljivom mikro svijetu atoma i molekula. Nismo ih do sada mogli vidjeti. Nismo mogli čak ni naslutiti da ta čuda postoje. To što je bilo nevidljivo, evo, konačno, posta vidljivo. Najnovija naučna otkrića nam omogućavaju da zavirimo u unutrašnjost tog nevidljivog svijeta. Omogućavaju nam da “uslikamo” taj svijet, i da napravimo njegovu matematičku sliku. Čim to uradimo, i čim napravimo slike tog nevidljivog svijeta, otkrit ćemo da u svim česticama u prirodi, a i u svim drugim Božijim djelima, piše da je te čestice i ta djela stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Savremena programska i kompjuterska tehnika omogućavaju nam da pravimo i matematičke slike makro Kosmosa. Kada izradimo i te slike otkrit ćemo da i u tim slikama piše da je Kosmos stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Matematičke slike mikro i makro Kosmosa nam ustvari otkrivaju da postoji Božiji projekat ili scenarij stvaranja svijeta. Otkrivaju nam da je svijet stvoren s mjerom, na najsavršeniji i najuzvišeniji način. Mišljenja sam da će ova otkrića iz temelja promijeniti našu predstavu o materijalnom svijetu u kojem živimo i da će znatno uticati na sve aspekte života i razvoja naše ljudske civilizacije.

Zašto u svim česticama u prirodi piše

da je te čestice stvorio Uzvišeni Allah?

Sva razumna bića u našem materijalnom Kosmosu, kada nešto kreiraju ili stvaraju, obavezno će na tom svom djelu kojeg stvaraju napisati svoje ime. Napisat će ga neka se zna ko je autor i kreator tog djela. Za primjer možemo uzeti umjetničke slike. Svi smo imali priliku da vidimo neke od tih slika. Također, imali smo i priliku da vidimo da na svakoj od tih slika ima i potpis njihovog autora. Na primjer: Pikaso, Rembrant, Leonardo de Vinči, Tuluz Lotrek i mnogi drugi. Zašto su ti autori stavili svoj potpis na te slike? Stavili su ga neka se zna ko je njihov autor. Kada ne bi tako bilo, tada se ne bi znalo ko ih je naslikao, pa te slike ne bi imale svoju umjetničku vrijednost. Kao primjer, mogu nam poslužiti i proizvodi koje proizvodi, odnosno, koje pravi čovjek. Na svakom od tih proizvoda postoji i etiketa na kojoj piše ime proizvođača tih proizvoda. Proizvođačima tih proizvoda je veoma stalo do toga da se zna, da su baš oni proizveli te proizvode, pa zbog toga oni svim sredstvima koja im stoje na raspolaganju, štite svoja autorska prava. Ljudi su donijeli čak i odgovarajuće zakone kojima štite autorska prava svakog autora. To nam je svima sasvim jasno. Svakom stvaraocu i kreatoru je veoma važno da se zna da je baš on autor ili kreator nekog djela, pa će, zbog toga, obavezno na svakom od svojih djela staviti svoj potpis, ili će napisati svoje ime, neka se zna ko je autor tog djela. To je univerzalna zakonitost i univerzalno pravilo ponašanja, kojeg se pridržavaju i kojeg poštuju svi razumni kreatori u Kosmosu. Još nije zabilježen ni jedan jedini slučaj da autor nekog djela nije na tom djelu na vidnom mjestu stavio svoj potpis ili neko drugo obilježje, da se zna ko je autor tog djela. Ako to znamo, bit će nam znatno lakše da shvatimo u čemu je bit i suština otkrića o kojem govorim u ovom tekstu. Bit će nam lakše da shvatimo zašto u svakoj čestici u prirodi, a i u svakom drugom Božijem djelu piše, da je te čestice, i ta djela, stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. Naime, uzvišeni Bog je Razumni Stvaralac, pa mu je stalo do toga da se zna da je baš On stvorio ovaj naš materijalni svijet u kojem živimo. Stalo mu je da se zna da je On naš Tvorac i Gospodar. Zbog toga je Uzvišeni Allah, u svim svojim objavama koje je dao ljudima, jasno rekao, i naglasio, da je baš On stvorio svijet i da je On stvorio čovjeka. Da nije tako bilo, i da nije bilo tih Božijih objava i poruka, mi ne bismo znali da imamo svog Tvorca, i da je naš Tvorac i Gospodar Uzvišeni Allah. Čak i sada kada smo već dobili te Božije objave, i kada su nam Božiji poslanici jasno rekli da je naš Gospodar Uzvišeni Allah, mnogi ljudi na našoj planeti Zemlji negiraju da postoji Bog. Također, negiraju da je Uzvišeni Allah stvorio svijet, i tvrde da je svijet nastao sasvim slučajno, kao rezultat nereda i haosa koji navodno vlada u Kosmosu. Pripadnici drugih religija pak tvrde da je svijet.stvorio neki drugi bog, ili neko drugo božanstvo. Zbog toga u ovo naše današnje vrijeme mnogi vode polemike o tome da li uopće postoji Bog. Također, vode se polemike i o tome koji je Bog stvorio svijet, jer ljudi vjeruju u različite bogove, i u različita božanstva, pa se oko svega toga ne mogu dogovoriti. Za ilustraciju tog stanja može nam poslužiti i slijedeći podatak: Danas u svijetu ima više hiljada različitih religija i različitih oblika pobožnosti i vjerovanja u Boga. Pripadnici svih tih religija misle da su baš oni u pravu, i da je baš njihova vjera prava vjera, a da su svi drugi u zabludi. Jasno je da svi ne možemo biti u pravu. Jasno je da ne postoji više hiljada pravih puteva. Samo je jedan put, pravi put, a svi ostali su stramputice i zablude. I ove činjenice nam ukazuju na potrebu da Tvorac Kosmosa, kao Razumni Stvaralac, na svakom od Svojih djela, na vidnom mjestu stavi oznaku da je ta djela stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah. Jer, kada ne bi tako bilo, i kada ne bi bilo te oznake, tada bi se pojavile sumnje i dileme da li je svijet zaista stvoren i ko ga je stvorio. Te tajne najbolje zna naš Milosrdni Tvorac i Gospodar Allah. I baš zbog toga je, prilikom stvaranja našeg svijeta u kojem živimo, na svakoj od čestica u prirodi, i na svakom od drugih Božijih djela, na vidnom mjestu stavio oznaku da je te čestice, i ta djela, zaista, stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah.

Božije ime u atomima i molekulama u prirodi svjedoči i potvrđuje da je svijet zaista stvoren. Svjedoči i potvrđuje da ga je stvorio Uzvišeni Allah.


Kako sam otkrio Božije ime

u česticama u prirodi?

U našem materijalnom svijetu u kojem živimo postoje veoma raznovrsna Božija djela. To su: hemijski elementi, hemijska jedinjenja, organski i anorganski spojevi, biljni i životinjski svijet, čovjek i mnogo toga još. Sva ta Božija djela imaju nešto što im je zajedničko, a to je da su sačinjena od materijalnih čestica, i da se te čestice mogu izraziti brojem. Na primjer: molekula vode ima tri atoma, od čega su dva atoma vodika i jedan kisika. Atom vodika ima jedan elektron i proton, dok atom kisika ima osam elektrona i protona. Tablice periodnog sistema hemijskih elemenata imaju sedam perioda, u atomima hemijskih elemenata ima do sedam elektronskih nivoa ili ljuski, itd. Eto, to je jedan od načina da čestice u prirodi izrazimo brojem. Koristeći tu metodu uzeo sam formule raznih hemijskih jedinjenja, odnosno spojeva, pa sam u istima, umjesto hemijskih simbola, stavio brojeve. Na primjer: U formuli: HNH COOH sam, umjesto atoma vodika (H), stavio atomski broj tog elementa, a to je broj 1. Umjesto atoma nitrogena (N) stavio sam atomski broj tog elementa, a to je broj 7, umjesto atoma ugljika (C) stavio sam broj 6, umjesto atoma kisika (O) stavio sam broj 8, itd. Na sličan način sam i u drugim hemijskim jedinjenjima, umjesto njihovih hemijskih simbola, stavio odgovarajuće brojeve. Poslije sam, koristeći najsavremenije programske sisteme i kompjutersku tehniku, napravio matematičku sliku svih tih jedinjenja. Kada sam izradio te slike došao sam do jednog veoma neobičnog otkrića. Naime, otkrio sam da sve čestice u svim tim slikama međusobno povezuje - broj 931. Pitao sam se zašto baš taj broj međusobno povezuje te čestice, i u čemu je bit i suština te kreacije? Uskoro sam pronašao odgovor na to pitanje. Naime, otkrio sam da se i uzvišeno ime Allah može, također, izraziti brojem. I kada ga izrazimo brojem kao rezultat dobit ćemo baš broj. Dakle, kao rezultat dobit ćemo broj 931. Taj broj, dakle broj 931, je aritmetički izraz za ime Allah. Tako se na jeziku brojeva piše i izražava to veličanstveno i uzvišeno ime. Čim sam to otkrio, odmah mi je sve postalo jasno. Shvatio sam zašto se u matematičkim slikama svih Božijih djela u prirodi nalazi baš taj broj. Shvatio sam da se u istima nalazi, jer se sa tim brojem izražava i označava Božije ime. Označava se ime Allah.

U nastavku ovog teksta navest ću neke od matematičkih slika koje sam otkrio u svijetu atoma i molekula, kao i drugih materijalnih fenomena. Također, navest ću neke od tih slika koje sam načinio u tekstu uzvišenog Kur'ana. Želja mi je da ova otkrića podstaknu sve čitaoce ovog teksta, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu, rasnu, političku ili bilo koju drugu pripadnost, da razmišljaju o Božijim tajnama stvaranja svijeta, te da svi zajedno krenemo putevima nauke i znanja ka Božijoj ljubavi i Božijem zadovoljstvu.

Formula 931

Na samom početku ovih istraživanja razmišljao sam o tome da li možda postoji neka univerzalna matematička spona koja međusobno povezuje sve čestice u prirodi? To je ključno pitanje za razumijevanje tajni Božijeg stvaranja svijeta jer, ako postoji takva spona, i ako znamo kako ista izgleda, tada bismo imali egzaktne matematičke naučne dokaze da je svijet zaista stvoren i da ga je stvorio Razumni Stvaralac. Kako da otkrijem tu sponu? Otkrit ću je uz pomoć slijedećeg algoritma:

{[SA(R1,2,3,n) x B] - [SB(R1,2,3,n) x A] + (AB)} = ABA;

SA, SB = Skupovi brojeva A,B, u skupovima svih prirodnih brojeva od X do Y.

Rješenje za ovaj matematički zadatak je;

A = 7; B = 19;

Primjer;

R = 35;

{[S7(35) x 19] - [S19(35) x 7] + (7x19)} = (7x19x7);

S7(35) = (29+30+31+32+33+34+35) = 224;

S19(35)=(17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35) =494;

{[(224 x 19) – (494 x 7)] + (7 x 19)} = (7 x 19 x 7);

(7 x 19 x 7) = 931;

Veličina R može biti bilo koji prirodni broj. Bez obzira na to koji ćemo broj staviti u prethodno navedenu formulu u svim slučajevima ćemo dobiti jedan te isti tezultat, a to je broj 931,

Dakle, rješenje za prethodno navedeni algoritam je broj 931.

Šta to konkretno znači? To znači da sve fenomene i sve čestice u prirodi, kada iste izrazimo brojem, međusobno povezuje broj 931.