AJET 27 : 93- SESTI DIO PDF Ispis E-mail


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Programske i informacione zakonitosti iz prethodnog dijela teksta su nam otkrile da je najbolja moguća kombinacija za kreaciju ovog ajeta ona kod koje tekst tog ajeta treba kreirati sa osamnaest različitih slova čiji je zbir numeričkih vrijednosti 295. Dakle, tu imamo dva parametra. To su:

-Broj različitih slova u ovom ajetu je 18.

-Zbir numeričkih vrijednosti tih slova je 295.

Te parametre možemo prikazati i ovako:

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

295

Ovdje imamo jednačinu sa osamnaest nepoznatih veličina. Te nepoznate veličine su slova od kojih je kreiran ajet o kojem ovdje govorimo. Interesuje nas na koji je način uzvišeni Allah dž.š. kreirao ovaj ajet? Koje je programske i informacione zakonitosti koristio prilikom odabira osamnaest različitih slova za kreaciju teksta ovog ajeta? Neke od tih zakonitosti su već poznate današnjoj nauci. To je, prije svega, zakonitost stvaranja svijeta korištenjem formule u kojoj su konstante kodovi 19 i 7. Sada ćemo i mi koristiti tu formulu da sa njom riječimo prethodno navedenu jednačinu sa osamnaest nepoznatih veličina. To ćemo uraditi ovako:


Primjer 1

X1,2,3,n > 295;

Kodovi 19 i 7 > 295;

[19 x (19x7)] > 295;

X1,2,3,n = [19 x (19x7)]

[S19(X1) + S19(X2) + S19(X3) + S19(X4) + S19(X5) +

+ S19(X6) + S19(X7) + S19(X8) + S19(X9) + S19(X10) +

+ S19(X11) + S19(X12) + S19(X13) + S19(X14) + S19(X15) +

+S19(X16) + S19(X17) + S19(X18)] = [19 x (19x7)];

X1 = 26; X2 = 21; X3 = 23; X4 = 1; X5 = 6; X6 = 24; X7 = 8;

X8 = 27; X9 = 12; X10 = 28; X11 = 10; X12 = 22; X13 = 3;

X14 = 20; X15 = 18; X16 = 25; X17 = 2; X18 = 19;

Konsonanti

X1 = vav; X2 = kaf; X3 = lam; X4 = elif; X5 = ha; X6 = mim;

X7 = dal; X8 = ha; X9 = sin; X10 = ja; X11 = ra; X12 = kaf;

X13 = ta; X14 = fa; X15 = ajn; X16 = nun; X17 = ba; X18 = gajn;


Izračunavanje skupova brojeva

S19(X1) = S19(26) = (8+9+10+11+12+13+14+15+16+17...,

+18+19+20+21+22+23+24+25+26) = 323;

S19(X2) = S19(21) = (3+4+5...+21) = 228;

S19(X3) = S19(23) = 266; S19(X4) = S19(1) = (-)152;

S19(X5) = S19(6) = (-)57; S19(X6) = S19(24) = 285;

S19(X7) = S19(8) = (-)19; S19(X8) = S19(27) = 342;

S19(X9) = S19(12) = 57; S19(X10) = S19(28) = 361;

S19(X11) = S19(10) = 19; S19(X12) = S19(22) = 247;

S19(X13) = S19(3) = (-)114; S19(X14) = S19(20) = 209;

S19(X15) = S19(18) = 171; S19(X16) = S19(25) = 304;

S19(X17) = S19(2) = (-)133; S19(X18) = S19(19) = 190;

(323+228+266..., + 190) = 2527;

2527 = [19 x (19x7)]

Kako vidimo, ovu jednačinu sa osamnaest nepoznatih veličina riješili smo uz ponoć kodova 19 i 7. Kada bismo na pojednostavljen način govorili o ovom fenomenu rekli bismo da su se kodovi 19 i 7 iz ovog primjera, prema Božijoj odredbi, pretvorili u osamnaest konsonanata sa kojima je uzvišeni Allah,dž.š. kreirao ovaj ajet.

Primjer 2

Prethodno navedenu jednačinu sa osamnaest nepoznatih veličina možemo riješiti koristeći zakonitosti linearnih skupova sa po sedam nepoznatih veličina.

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18


X1,2,3,n > 295;

Kodovi 19 i 7 > 1252;

X1 = 26; X2 = 21; X3 = 23; X4 = 1; X5 = 6; X6 = 24; X7 = 8;

X8 = 27; X9 = 12; X10 = 28; X11 = 10; X12 = 22; X13 = 3;

X14 = 20; X15 = 18; X16 = 25; X17 = 2; X18 = 19;

26

21

23

1

6

24

8

21

23

1

6

24

8

27

23

1

6

24

8

27

12

1

6

24

8

27

12

28

6

24

8

27

12

28

10

24

8

27

12

28

10

22

8

27

12

28

10

22

3

27

12

28

10

22

3

20

12

28

10

22

3

20

18

28

10

22

3

20

18

25

10

22

3

20

18

25

2

22

3

20

18

25

2

19

208

185

184

179

203

199

194

I

1352

1352 = [(19 + 7) x (19+7) + (19+7)]

I u ovom primjeru kodovi 19 i 7, u matrici skupova sa po sedam brojeva, kao svoj matematički rezultat daju nam osamnaest različitih slova iz ovog ajeta.

Primjer 3

Jednačinu sa osamnaest nepoznatih veličina iz ovog primjera možemo riješiti i uz pomoć nekih zakonitosti iz Paskalovog trougla. Te zakonitosti se u ajetu 27:93 manifestiraju na slijedeći način:

[(X1 + (X1 + X2) + (X1 + X2+ X3)..., + (X1 + X2+ X3+..., X18) )] +

+[(X18 + (X18 + X17) + (X18 + X17+ X16)..., + (X18 +

+X17+ X16+..., X1 )] = 5605;

5605 = (19 x 295);

U ovom primjeru izračunali smo nepoznate veličine uz pomoć koda 19.

Primjer 4

Prethodno dobijeni rezultat možemo dekodirati i na slijedeći način:

5605 = [(931 + (19 x 197) + 931]

Podsjećamo čitaoce da je broj 931 aritmetički izraz za uzvišeno ime Allah.


Primjer 5

5605 = [(931+93+93) + 19 + (931+931+931)]

odnosno:

5605 = [(27:93 + 19 + 27:93)]

5605 = (2793 + 19 + 2793)

Frekvencije

Interesantne su i zakonitosti frekvencije koje se manifestiraju uz numeričkim vrijednostima odabranih osamnnaest slova iz ovog ajeta.

vav

kaf

lam

elif

ha

mim

dal

ha

sin

26

21

23

1

6

24

8

27

12

26

-5

2

-22

5

18

-16

19

-15

ja

ra

kaf

ta

fa

ajn

nun

ba

gajn

28

10

22

3

20

18

25

2

19

16

-18

12

-19

17

-2

7

-23

17

-19

Frekvencije računamo ovako:

(26-0) = 26; (21-26)=(-)5; (23-21) = 2; itd.

Zbir pozitivnih frekvencija nam kao svoj rezultat daje broj 139. A taj broj je analogni kod aritmetičkog izraza za Božije ime:

139 II 931

Zbir negativnih frenkvencija je jednak zbiru pozitivnih frekvencija.

Dakle, prilikom kreacije ovog ajeta uzvišeni Allah je vodio računa i o međusobnim odnosima svih numeričkih vrijednosti. Odabrao je baš ona slova, i one numeričke vrijednosti, koje će nam kao svoj matematički rezultat davati analogni kod Božijeg imena. Ovo je prvi slučaj u nauci da je kreacija nekog djela izvršena korištenjem zakonitosti frekvencije. Posebno ukazujemo na nevjerovatnu kompleksnost ovog fenomena. Kod takvog stvaranja neophodno je ispuniti mnoge uslove i uskladiti međuodnose između različitih aspekata manifestiranja datog fenomena. Te uslove ne može ispuniti čovjek. Frekvencije u stvaranju može koristiti isključivo i samo Svemogući i Svezjanući Stvaralac, Allah,dž.š.


Primarni brojevi

Među numeričkim vrijednostima odabranih osamnaest konsonanata nalaze se i četiri primarna broja. To su:

23, 01, 03 i 19.

Konekcija:

23010319 = (7+19+7+19+7..., + 7);

Dakle, i u ovom primjeru imamo kreaciju koja nam kao svoj rezultat daje kodove devetnaest i sedam.