AJET 27 : 93- PETI DIO PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Nekada u dalekoj prošlosti, u vrijeme kada nije bilo vremena, uzvišeni Allah dž.š. je kreirao ovaj ajet. Kreirao ga je na najsavršeniji i najuzvišeniji način Božija je odluka da taj ajet ima pedeset i jedno slovo, da zbir numeričkih vrijednosti tih slova bude broj 851, da taj ajet bude kreiran sa osamnaesat različitih slova iz arapskog alfabeta, da zbir numeričkih vrijednosti tih osamnaest različitih slova bude broj 295, da zbir prvih sedamnaest slova bude 329, drugih sedamnaest 261 i trećih sedamnaest 261, itd. Postavlja se pitanje kako je uzvišeni Allah to konkretno uradio? Kako je kreirao taj ajet? Koje je programske, kibernetske i informacione zakonitosti koristio prilikom kreacije tog ajeta? Pojednostavljeno rečeno pitamo se kako izgleda Božiji projekat kreacije tog ajeta? Naravno, poznato nam je da je Bog Svemogući i Sveznajući Stvaralac. Dovoljno je da nećemu samo kaže :“Budi!“ – i to odmah biva. To važi i za ovaj ajet. Uzvišeni Allah, dž.š. je rekao:“Budi!“ – i taj ajet postade. I evo ga sada, tu, pred nama. Čitamo ga i učimo. Pri tome razmišljamo o tajnama kreacije tog ajeta. Mi danas živimo u vremenu kada je čovječanstvo već spoznalo neke vrhunske tajne iz oblasti programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti. Zbog toga smo u mogućnosti da, uz Božiju pomoć, otkrivamo te iste zakonitosti i u kreaciji navedenog ajeta. Dakle, možemo da koristeći naše ljudske programske i informacione zakonitosti otkrivamo i neke od tajni iz Božijih programskih i informacionih sistema u tom ajetu. Naravno, naše ljudske mogućnosti su veoma ograničene, pa smo u mogućnosti da, uz Božiju pomoć, evetnualno otkrijemo samo djelić tih tajni. Uzvišeni Allah,dž.đ. nam je u tom ajetu dao obećanje da će nam pokazati Svoje Znakove koje ćemo poznati. Molim našeg Milosrdnog Gospodara da to budu Znakovi koje ću, ako Bog da, navesti u nastavku ovog teksta.

U prethodnom dijelu teksta vidjeli smo da je u ovom ajetu objavljeno osamnaest različitih slova. To su:

vav, kaf, lam, elif, ha, mim, dal, ha, sin,

ja, ra, kaf, ta,.fa, ajn, nun, ba, gajn


Numerička vrijednost tih slova je:

26

21

23

1

6

24

8

27

12

28

10

22

3

20

18

25

2

19

295

Dakle, zbir numeričkih vrijednosti prethodno navedenih slova iz ovog ajeta je 295.

Postavlja se pitanje na koji je način izvršen odabir tih slova, i zašto je zbir numeričkih vrijednosti navedenih slova broj 295?

Odgovor na to pitanje žemo pronaći na slijedeći način:

Kada u nekom programskom sistemu, kao što je to ovaj ajet, imamo osamnaest varijabli čije rješenje mogu biti veličine od 1 do 28 (jer toliko slova ima u arapskoj abecedi), u tom slučaju, kod dekodiranja jednog takvog programskog sistema moramo izračunati slijedeće veličine:

-maksimalnu vrijednost varijabli,

-minimalnu vrijednost, i

- najbolju moguću kombinaciju za odabir rješenja za dati projektni zadatak.

Maksimalna vrijednost

U ovom primjeru imamo osamnaest različitih slova od kojih je kreiran ovaj ajet. Dakle, imamo osamnaest varijabli. Numeričke vrijednosti tih slova se kreću u rasponu od jedan. pa do dvadeset i osam. To znači da je najveća moguća vrijednost ovih varijabli broj 28. Maksimalčnu vrijednost svih varijabli ćemo izračunati ovako:

(18 x 28) = 504;

Minimalna vrijednost

(18 x 1) = 18;

Najbolja moguća kombinacija

Najbolja moguća kombinacija za rješavanje projektnog zadatka u kojem imamo osamnaest varijabli sa maksimalnom vrijednosti od 504, i minimalnom od 18 je broj 295. Uzvišeni Allah, dž.š. je odabrao baš tu najbolju kombinaciju, pa je odlučio da zbir numeričkih vrijednost osamnaest različitih slova iz tog ajeta bude 295.

Zašto je ta kombinacija najbolja? Odgovor na to pitanje ćemo pronaći kada izračunamo sve moguće kombinacije sekvencioniranja osamnaest varijabli iz ovog primjera. Kada to uradimo vidjet ćemo da je kombinacija 295 zaista najbolja, i da omogućava najsavršenije stvaranje i najsavršeniju kreaciju.

504

1

503

2

502

3

501

4

500

5

499

6

498

7

497

8

496

9

495

10

494

11

493

12

492

"

"

"

"

"

"

289

215

290

214

291

213

292

212

293

211

294

210

295

209

43660

105020

(1+503) = 504; (2+502) = 504; (3+501) = 504;

Maksimalna vrijednost osamnaest slova iz ovog ajeta može biti broj 504. To znači slijedeće: Kada bi ovaj ajet bio kreiran od osamnaest različitih slova, i kada bi svako od tih osamnaest slova imalo numeričku vrijednost 28, tada bi ukupan zbir numeričkih vrijednosti svih tih osamnaest slova bio 504. I obrnuto. Kada bi svako slovo iz ovog ajeta imalo najmanju numeričku vrijednost, tada bi svako od tih slova imalo numeričku vrijednost 1, a ukupan zbir svih tih numeričkih vrijednosti bi bio osamnaest. Međutim, mudrost ove kreacije nije u odabiru najmanjih ili najvećih numeričkih vrijednosti. Mudrost je izabrati osamnaest različitih slova čiji zbir numeričkih vrijednosti će omogućiti najsavršeniju i najuzvišeniju kreaciju. A to je kreacija kod koje svih osamnaest različitih slova iz ovog ajeta imaju zbir numeričkih vrijednosti 295.

Koliko ima kombinacija za odabir osamnaest slova uz uslov da sva ta slova nemaju najmanju, a ni najveću numeričku vrijednost? Takvih kombinacija ima 503. Prva od tih kombinacija je kada bi kreator ovog ajeta odabrao jedno slovo sa najmanjom numeričkim vrijednosti, a ostalih 17 slova sa najvećom numeričkom vrijednosti. Ta kombinacija izgleda ovako:

504

1

503

Kod druge kombinacije postoji mogućnost da se odaberu dva slova sa najmanjom numeričkom vrijednosti, a ostala slova da se izaberu od preostalih numeričkih vrijednosti. To je slijedeća kombinacija:

504

2

502

Uzvišeni Allah,dž.š. je, prilikom odabira osamnaest različitih slova za kreaciju ovog ajeta odabrao slijedeću kombinaciju:

504

295

209

Dakle, odabrana je dvije stotine devedeset i peta kombinacija. To je kombinacija kod koje je zbur numeričkih vrijednosti odabranih osamnaest različitih slova 295. Preostale numeričke vrijednosti od 209 nisu odabrane za kreaciju ovog ajeta.

Sada se postavlja pitanje: Zašto je ta odabrana kombinacija najbolja?Zašto je ista bolja odostalih neodabranih kombinacijna? Evo nekih odgovora na ta pitanja:

504

1

503

2

502

3

501

"

"

"

"

"

"

293

211

294

210

295

209

43660

105020

Zbir svih mogućih kombinacija od prve, pa do odabrane 295.te kombinacije je 43660, a neodabranih 105020. Kada saberemo ta dva zbira i podijelimo ih sa maksimalnom vrijednosti svih osamnaest varijabli kao rezultat dobit ćemo dvije stotine devedeset i petu kombinaciju.

(43660 + 105020) = 148 680;

(148 680 : 504) = 295;

Ustvari, rezultat 148 680 predstavlja zbir numeričkih vrijednosti svih mogućih kombinacija od prve, pa do dvije stotine devedeset i pete, koja je odabrana. Kada izvršimo analizu tog rezultata dobit ćemo odgovor na pitanje zašto je baš ta odabrana kombinacija najbolja, i po čemu se ista razlikuje od ostalih neodabranih kombinacija. To žemo uraditi ovako:

148680

74340

74340

(-)30680

(+)30680

43660

105020

(74340 + 74340) = 148680;

(74340 – 30680) = 43660;

(74340 +30680) = 105020;

Broj 30680 je, ustvari, ključ za odabir najbolje moguće kombinacije o kojoj ovdje govorimo. U ćemu je tajna tog ključa? Tajna j u tome što navedeni broj omogućava najbolju moguću kombinaciju kreacije koju vrši Stvaralac koristeći kodove devetnaest i sedam:

30680 = (19 + 7 + 19 + 7...., + 19 + 7);

30680 = [(19+7)+295+(19+7)+(19+7)+ 295+(19+7)]

Kako vidimo, ključ 30680 kao svoj matematički rezultat daje najsavršeniju kombinaciju kreacije ovog ajeta, a to je broj 295. Ta kombinacija je, kako vidimo, odabrana uz pomoć kodova 19 i 7,

Šta bi se desilo da je, umjesto kombinacije 295, odabrana neka druga kombinacija?

Da je umjesto te kombinacije odabrana dvije stotine devedeset i četvrta, tada bi ključ za dekodiranje imao aritmetički izraz 30723. U tom slučaju ta kombinacija biu nam dala rezultat sa izvjesnim manjkavostima, pa ista ne bi bila najsavršenija i najbolja.

Da je umejsto odabrane dvije stotine devedeset i pete odabrana dvije stotine devedeset i šesta tada bi ključ za dekodiranje bio broj 30636, pa bi i ta kombinacija bila manje savršena, odnosno bila bi manjkava i sa nedostacima.

Prethodno navedeni ključ za odabir najsavršenije kombinacije za kreaciju ovog ajeta omogućava dekodiranje još nekih tajni tog ajeta. Evo tog primjera:

[30680 : (19 + 7)] = 1180;

1180

329

851

1180 = (329 + 851)

1180

/

I

\

329

261,261

851

(329+261+261) = 851;

Može se reći da je broj 30680, putem kodova 19 i 7, transformisan u tri skupa sa po sedamnaest slova iz ovog ajeta. Zbir numeričkih vrijednosti iz prvog skupa je 329, iz drugog 261 i iz trećeg 261.

Može se bez ikakvih dilema zaključiti da zaista postoji sasvim konkretan programski, kibernetski i nformacioni projekat za kreaciju devedeset i trećeg ajeta iz sure EN-NEML.