AJET 27 : 93- CETVRTI DIO PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Jedan od Božijih znakova u devedeset i trećem ajetu sure EN-NEML skriven je u rednom broju te sure i rednom broju tog ajeta. Ta sura je dvadeset i sedma po redu u tekstu Kur'ana, a ajet je devedeset i treći po redu. Kada izvršimo konekciju tih brojeva, kao rezultat ćemo dobiti broj 931, koji predstavlja aritmetički izraz za Božije ime. Evo tog primjera:

27:93 = 2793;

2793 = (931 + 931 + 931);

931 > Aritmetički izraz za ime Allah

Dakle, ime Allah je jedan od Božijih znakova koji je skriven u rednom broju navedene sure i ajeta.

Različita slova

U tekstu ovog ajeta objavljeno je osamnaest različitih slova. Ta slova su objavljena slijedećim redoslijedom:

Vav, kaf, lam, elif, ha, mim, dal, ha,

sin, ja, ra, kaf, ta,.fa, ajn, nun, ba, gajn

Numerička vrijednost tih slova je:

26

21

23

1

6

24

8

27

12

28

10

22

3

20

18

25

2

19

295

Sada ćemo utvrditi koja su slova objavljena na rednim brojevima prethodno navedenih numeričkih vrijednosti.

Dvadeset i šesto slovo po redu u tom ajetu je slovo ra čija numerička vrijednost je broj deset. Dvadeset i prvo slovo po redu u navedenom ajetu je slovo ta, čija je numerička vrijednost broj 3. Dvadeset i treće slovo po redu je fa, čija numerička vrijednost je broj 20, itd. Na sličan način ćemo odrediti numeričke vrijednosti i preostalih slova iz ovog primjera. Kada to uradimo dobit ćemo slijedeći skup slova iz navedenog ajeta.

10

3

20

26

6

3

8

20

12

26

23

27

23

1

1

18

21

28

276

Zbir numeričkih vrijednosti prvog skupa slova je 295, a drugog 276. Razlika između tih brojeva je broj 19:

(295 – 276) = 19;

Dakle, kod 19 međusobno povezuje prethodno navedens skupove brojeva.

-Kada iz prvog skupa brojeva izostavimo poslednji broj, a to je broj 19, kao rezultat dobit ćemo skup kod kojeg je zbir brojeva identičan zbiru brojeva iz drugog skupa brojeva.


26

21

23

1

6

24

8

27

12

28

10

22

3

20

18

25

2

276

19

10

3

20

26

6

3

8

20

12

26

23

27

23

1

1

18

21

28

276


Dakle, broj 19 je matematička spona koja međusobno povezuje ta dva skupa numeričkih vrijednosti slova iz ovog ajeta.

Dakle, broj 19 je matematička spona koja međusobno povezuje ta dva skupa numeričkih vrijednosti slova iz ovog ajeta.

-Neka od slova objavljena su samo jednom u ovom ajetu, a neka su objavljena više puta. Samo jednom su objavljena slijedeeća slova:

ha, dal, sin, gajn, kaf

Numerička vrijednost tih slova je:

6, 8, 12, 19, 21

Sada ćemo izvršiti konekciju tih brojnih vrijednosti:

608121921 = (719+1907+719..., + 1907 + 719);

Iz navedenog primjera se vidi da prethodno navedene numeričke vrijednosti međusobno povezuju kodov i devetnaest i sedam.

-Prethodno navedena slova su u ovom ajetu objavljena slijedećim redoslijedom:

kaf, ha, dal, sin i gajn

Ta slova su objavljena na slijedećim redoslijedom: 2, 6, 8, 12 i 39. Slovo kaf je drugo po redu, ha je šesto, dal je osmo, itd.

21

6

8

12

19

66

2

6

8

12

39

67


Kada saberemo numeričku vrijednost navedenih slova i njihov redoslijed u tom ajetu kao rezultat dobit ćemo kodove 19 i 7:

(67 + 66) = (19 x 7);

-Sada ćemo izračunati skupove brojeva u prethodno navedenim numeričkim vrijednostima slova iz ovog ajeta:

S21 = 231; S6 = 21; S8 = 36; S12 = 78; S19 = 190;

Te skupove računamo sabiranjem brojeva od 1 do X;

(231 + 21 + 36 + 78 + 190) = 556;

556 = (139 + 139 + 139 + 139)

Broj 139 je analogni kod broja 931:

139 II 931;

U ovom primjeru imamo kreaciju u znaku aritmetičkog imena za ime Allah.

Redoslijed slova

Slova u ovom ajetu su poredana slijedećim redoslijedom:

26

21

23

1

6

24

8

27

12

28

10

22

3

20

18

25

2

19

295

Neka od tih slova se u tekstu ovog ajeta ponavljaju više puta.

26

21

23

1

6

24

8

27

12

28

10

22

3

20

18

25

2

19

26

23

1

24

27

28

10

22

3

20

18

25

2

26

23

1

24

27

28

10

3

20

18

26

23

1

24

23

1

24

23

1

1

104

21

138

7

6

120

8

81

12

84

30

44

9

60

54

50

4

19

Ta slova su objavljena redoslijedom od prvoga, pa do pedeset i prvog. Redne brojeve tih slova obilježićemo crvenom bojom.

26

21

23

1

6

24

8

27

12

28

10

22

3

20

18

25

2

19

1

2

3

4

6

7

8

11

12

13

14

16

21

23

25

29

36

39

28

5

18

17

22

15

26

37

24

27

43

51

38

32

9

20

33

30

19

35

46

41

47

50

10

31

44

42

34

48

49

40

45

Slovo vav, čija numerička vrijednost je broj 26 objavljeno je na rednim brojevima 1,28,32 i 50. Slovo kaf čija numerička vrijednost je broj 21 je drugo po redu u tom ajetu, što znači da jeraspoređeno na redni broj 2. Slovo lam je objavljeno na rednim brojevima 3,5,9,10,42 i 49, itd.

Prethodna tabela ima svoju lijevu i desnu stranu. Na lijevoj strani su objavljena slijedeća slova:

26

21

23

1

6

24

8

27

12

1

2

3

4

6

7

8

11

12

26

23

1

24

27

28

5

18

17

22

26

23

1

24

27

32

9

20

33

30

26

23

1

24

50

10

31

44

23

1

24

42

34

48

23

1

49

40

1

45


Zbir numeričkih vrijednosti svih tih slova i njihovih rednih brojeva je 1158,

(26+1+21+2+23+3..., + 12+12) = 1158;

Na desnoj strani su objavljena slijedeća slova:

28

10

22

3

20

18

25

2

19

13

14

16

21

23

25

29

36

39

28

10

22

3

20

18

25

2

15

26

37

24

27

43

51

38

28

10

3

20

18

19

35

46

41

47

Zbir navedenih numeričkih vrijednosti i njihovih rednih brojeva je 1019.

Sada ćemo izračunati razliku između prethodno navedenih numeričkih vrijednosti:

(1158 – 1019) = 139;

Broj 139 je analogni kod broja 931, koji predstavlja aritmetički izraz za ime Allah, pa se može reći fa Božije ime međusobno povezuje lijevu i desnu stranu prethodno navedenih slova iz ovog ajeta.

-Na lijevoj strani u prethodno navedenim tabelama objavljeno je 29 slova, a na desnoj 22 slova.

(29 – 22) = 7;

Dakle, u ovom primjeru broj sedam međusobno povezuje broj slova objavljenih na lijevoj i desnoj strani,

-Zbir numeričkih vrijednosti slova objavljenih na lijevoj strani je 546, a na desnoj 305. Konekcija tih brojeva kao svoj rezultat daje kodove 19 i 7:

546 i 305 = 546 305;

546 305 = (19 + 7 + 19 + 7 + 19..., + 7 + 19);

-Ajet o kojem govorimo u ovom tekstu objavljen je u dvadeset i sedmoj suri. To je sura EN NEML. Broj te sure je u korelaciji sa uzvišenim imenom Allah. Evo tog primjera:

931 > 9,3,1

(9 x 3 x 1) = 27;

Iz prethodno navedenih primjera se vidi da je uzvišeni Allah kreirao ovaj ajet koristeći Svoje božanske programske, kibernetske i informacione sisteme i zakonitosti. Eto, tako svoja djela stvara Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.