AJET 27 : 93- DRUGI DIO PDF Ispis E-mail


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Nastavljam sa analizom lijeve i desne strane devedeset i trećeg ajeta sure EN-NEML. Poznato nam je da uzvišeni Bog daje prednost desnoj strani u odnosu na lijevu. To je jedna od temeljnih zakonitosti u Božijem stvaranju svijeta. Ovom prilikom navest ću još jedan primjer prednosti desne strane u odnosu na lijevu.

Matematička slika ajeta 27:93 izgleda ovako:

10

2

22

2

19

1

20

23

18

24

1

3

18

24

23

26

25

1

28

1

3

27

20

3

18

10

20

26

25

27

1

26

24

1

26

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

28

10

28

22

24

51

U ovom primjeru lijevu i desnu stranu razdvaja srednja kolona u kojoj su raspoređena slova čiji je zbir numeričkih vrijednosti 51. Tačno toliko slova ima ovaj ajet. Uz to, broj 51 je povezan i sa kodom 17, jer je:

51 = (17+17+17);

Sada ćemo analizirati lijevu i desnu stranu ovog ajeta.


10

2

22

2

19

1

20

23

18

24

1

3

18

24

23

26

25

1

28

1

3

27

20

3

18

10

20

26

25

27

1

26

24

1

26

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

28

10

28

22

24

332

234

234


Kako vidimo, na desnoj strani navedene slike imamo dva korespondirajuća skupa slova iz tog ajeta koji imaju jednak zbir numeričkih vrijednosti slova.

I u ovom primjeru lijevu i desnu stranu međusobno povezuje kod 17:

[(234 + 234) – 332] = (17+17+17..., + 17);

Zbir svih brojeva na desnoj strani je 468. Isto toliko iznosi i zbir numeričkih vrijednosti slova koja predstavljaju citat iz ovog ajeta u kojem su pod navodnim znacima citirane slijedeće Božije riječi:

„Hvala Allahu, On će vam pokazati svoje znakove, pa ćete ih vi poznati“

26

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

28

10

28

22

24

1

28

1

3

27

20

3

18

10

20

26

25

27

1

26

24

1

10

2

22

2

19

1

20

23

18

24

1

3

18

24

23

26

25

468

Kodovi 19 i 7

Slova iz ovog ajeta međusobno povezuju i kodovi 19 i 7. Ovom prilikom navest ću samo nekoliko primjera:

Kada izvršimo konekciju numeričkih vrijednosti svih slova iz ovog ajeta, pa poslije toga uradimo dekonekciju, kao rezultat dobićemo kodove 19 i 7. Evo tog primjera:

Konekcija

262123012306240823232712281028222401

28010327200318102026252701002220

219012023182401031824232625 = [(19+7+19+7+19) x Y]

Skupovi brojeva

10

2

22

2

19

1

20

23

18

24

1

3

18

24

23

26

25

1

28

1

3

27

20

3

18

10

20

26

25

27

1

26

24

1

26

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

28

10

28

22

24

37

51

46

6

69

27

47

49

51

67

54

40

73

35

77

72

50

U svakoj od kolona iz prethodne tabele nalazi se po jedan skup kojeg čine numeričke vrijednosti slova iz te kolone. Na primer, zbir numeričkih vrijednosti slova iz prve kolone je 37, iz druge 51 iz treće 46, itd. Ti skupovi brojeva su u matematičkoj korelaciji jedan s drugim. Te skupove, ustvari, međusobno povezuju kodovi 19 i 7. te kodove ćemo tako otkriti što ćemo sabrati zbirove iz uzastopnih kolona . Evo nekih primjera:

Skupovi sa jednom kolonom

S1 = (37+51+46..., + 50) = 851.

Skupovi sa po dvije kolone

S2 = (37+51)+(51+46)+46+6)..., + (72+50) = 1615;

Skupovi sa po tri kolone

S3 = (37+51+46)+(51+46+6)+(46+6+69)..., + (77+72+50) = 2256;

S4= 2774; S5= 3251; S6= 3586; S7= 3854;

S8= 4021; S9= 4072; S10= 4021; S11= 3854;

S12= 3586; S13= 3251; S14= 2774; S15= 2256;

S16= 1615; S17= 851;

Sada žemo sabarati različite skupove brojeva koji se ne ponavljaju:

(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9) =

=(851+1615+2256+2774+3251+3586+3854+4021+

+4072) = 26280;

Sada ćemo izvršiti dekopmoziciju dobijenog rezultata

26280

I

197,931,197

139II931

197,931,197

197,931

931,197

197,931

931,197

197,931

931,197

197,931

931,197

197,931

931,197

197,931

931,197

197,931

931,197

197,931

931,197

197,931

931,197

197,931

931,197


Kako vidimo, sve skupove brojeva iz ovog primjera međusobno povezuju kodovi 19 i 7, te aritmetički izraz za Božike ime, a to je broj 931.