AJET 27 : 93- PRVI DIO PDF Ispis E-mail


Bism illahi Rrahmani Rrahim,

U dvadeset i sedmom ajetu sure EN-NEML uzvišeni Allah nam daje obečanje da će nam pokazati svoje znakove koje ćemo poznati. Zahvaljujući najnovijim dostignućima savremene nauke u mogućnosti smo da, uz Božiju pomoć, otkrijemo neke od tih Božijih znakova.

„I reci: „Hvala Allahu, On će vam pokazati svoje znakove, pa ćete ih vi poznati“, a tvoj Gospodar nije nepažljiv prema onome što vi radite“.

(Kur'an: 27:93)

Ovaj ajet je objavljen u tekstu Kur'ana na arapskom jeziku Taj ajet je uzvišeni Allah kreirao s mjerom. Kreirao ga je na najsavršeniji i najuzvišeniji način. Izraz za mjeru su brojevi. Zbog toga, da bismo spoznali neke od Božijih tajni u kreaciji ovog ajeta, moramo odrediti numeričku vrijednost slovima iz navedenog ajeta. Numeričku vrijednost ćemo odrediti prema redoslijedu slova u arabskom alfabetu (Kur'ansko pismo). Koristićemo tu metodu, jer je tekst u toj uzvišenoj knjizi objavljen korištenjem tog alfabeta. Taj alfabet izgleda ovako:

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

alif

1

dad

15

ba

2

ta

16

ta

3

za

17

ta

4

`ayn

18

\im

5

gayn

19

ha

6

fa

20

ha

7

qaf

21

dal

8

kaf

22

dal

9

lam

23

ra

10

mim

24

za

11

nun

25

sin

12

waw

26

sin

13

ha

27

sad

14

ya

28

Sada ćemo odrediti numeričku vrijednost slova u ovom ajetu:

26

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

28

10

28

22

24

1

28

1

3

27

20

3

18

10

20

26

25

27

1

26

24

1

10

2

22

2

19

1

20

23

18

24

1

3

18

24

23

26

25

Eto, tako izgleda ovaj ajet kada u istom umjesto slova stavimo numeričke vrijednosti tih slova.

Kako vidimo, u ovom ajetu ima pedeset i jedno slovo. Sada ćemo sabrati numeričke vrijednosti tih slova:

(26+21+23..., + 25) = 851;

Dakle, zbir numeričkih vrijednosti svih slova iz ovog ajeta je 851.

Kod 17

Ovaj ajet, kako smo prethodno vidjeli, ima pedeset i jedno slovo. Kada dekompoziramo broj 51, kao rezultat dobit ćemo tri skupa sa po 17 brojeva:

51=(17+17+17)

Znači, ukupan broj slova iz ovog ajeta možemo podijeliti u tri skupa sa po sedamnaest slova. Evo tih skupova:

26

21

23

1

23

6

24

8

23

23

27

12

28

10

28

22

24

329

1

28

1

3

27

20

3

18

10

20

26

25

27

1

26

24

1

261

10

2

22

2

19

1

20

23

18

24

1

3

18

24

23

26

25

261

Sum

851

(329+261+261) = 851;

329 261 261 = (851 + 851 + 851..., + 851)

Interesantna je činjenica da nam konekcija brojeva 329, 261 i 261, kao rezultat dekompozicije daje broj 851, a taj isti rezultat nam daje i onda kada saberemo te brojeva, pa je i to jedan od izraza za mjeru u Božijoj kreaciji ovog ajeta.

Kako se vidi, prvi skup ima 17 slova. Zbir numeričkih vrijednosti tih slova je 329.

U drugom skupu ima, također, sedamnaest slova. Zbir numeričkih vrijednosti tih slova je 261. U trećem skupu ima isto toliko slova, a zbir numeričkih vrijednosti tih slova je 261.

Odmah pada u oči da postoji razlika između prvog skupa slova, te drugog i trećeg skupa. Drugi i treći skup imaju isti broj slova, te isti zbir numeričkih vrijednosti tih slova, dok takav slučaj nije sa prvim skupom, jer zbir numeričkih vrijednosti tih slova je nešto veći i isti je 329. Na prvi pogled može nam se učiniti da tu nešto ne štima, međutim ako samo malo pažljivije analiziramo prethodno navedene skupove vidjet ćemo da sve štima, i da se ovdje rfadi o vrhunskoj kreaciji i vrhunskom stvaranju. To možemo vidjeti iz slijedeće tabele:

Prednost desne strane

329

261

261

¯

¯

¯

261

261

261

+

(17+17+17+17)

Iz navedene tabele se vidi da prvi i drugi skup slova iz ovog ajeta međusobno povezuju četiri sedamnaestke. Dakle, ta dva skupa međusobno povezuje kod 17.

Prvi skup slova iz ovog ajeta nalazi se na lijevoj strani navedene tabele, dok su na desnoj strani drugi i treći skup. Kod tih skupova na desnoj strani postoji aposolutni matematički sklad u pogledu broja slova i zbira numeričkih vrijednosti navedenih slova, iz čega proizlazi da ti skupovi u navedenoj tabeli imaju matematičku prednost u odnosu na skup slova koji se nalazi na lijevoj strani. Iz toga slijedi logičan zaključak da je uzvišeni Allah dao matematičku prednost slovima iz drugog i trećeg skupa na desnoj strani u odnosu na prvi skup koji se nalazi na lijevoj strani.

Prednost desne strane u odnosu na lijevu otkrit ćemo i onda kada saberemo zbir cifara iz numeričkih vrijednosti slova iz drugog i trećeg ajeta:

Drugi skup

(1+2+8+1+3..., + 1) = 81;

Treći skup

(1+0+2+2+2..., + 5) = 81;

Dakle, numeričke vrijednosti slova u skupovima na desnoj strani imaju isti zbir cifara iz numeričkih vrijednosti slova u tim skupovima. To je, također, još jedan od izraza za mjeru u kreaciji ovog ajeta.

Analogni kodovi

Svaka numerička vrijednost slova iz ovog ajeta ima i svoj analogni izraz. To možemo vidjeti iz slijedećih primjera:

Prvi skup slova

26,21,23,01,23,06,24,08,23,23,27,12,28,10,28,22,24

Analogni kodovi su:

62,12,32,10,32,60,42,80,32,32,72,21,82,01,82,22,42 = 716;

Drugi skup slova

01,28,01,03,27,20,03,18,10,20,26,25,27,01,26,24,01

Analogni kodovi su:

10,82,10,30,72,02,30,81,01,02,62,52,72,10,62,42,10 = 630;

Treći skup slova

10,02,22,02,19,01,20,23,18,24,01,03,18,24,23,26,25

Analogni kodovi su:

01,20,22,20,91,10,02,32,81,42,10,30,81,42,32,62,52 = 630;

Tabelarni pregled analognih kodova

329

261

261

¯

¯

¯

716

630

630

I u ovom primjeru imamo prednost desne strane, jer drugi i treći skup imaju jedan te isti zbir analognih kodova, a to je broj 630.