EN-NEML (1) PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

U suri EN-NEML, Uzvišeni Allah nam pokazuje Svoje znakove koje ćemo prepoznati. Radi se o Božijim dokazima u koje nema sumnje. Lahko ih je otkriti. Tu su, pred nama. Te dokaze nam pokazuje naš Milosrdni Gospodar. Pokazuje nam ih da se svojim vlastitim očima uvjerimo da je Kur'an Božije djelo. Pokazuje nam ih da se uvjerimo da mi zaista imamo svog Tvorca, i da je naš Tvorac Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Jedan od Božijih Znakova u toj suri je ime Allah. To uzvišeno ime je objavljeno u slijedećim ajetima:

8,9,15,24,25,26,30,36,43,44,45,46,47,49,59,60,61,62,63,64,65,79,87,88 i 93.

Dakle, Božije ime je prvo objavljeno u osmom ajetu navedene sure, zatim u devetom, pa petnaestom, itd. Znači, postoji veza između redoslijeda ajeta u kojima je objavljeno Božije ime i broja tog ajeta. Ta veza izgleda ovako: Božije ime je prvo objavljeno u osmom ajetu. Na jeziku matematike ta veza se označava ovako:

Redoslijed ajeta

Broj ajeta

Konekcija

1

8

108

Božije ime je, zatim, objavljeno u devetom ajetu:

Redoslijed ajeta

Broj ajeta

Konekcija

2

9

209

itd.

U navedenim primjerima spojio sam redoslijed i broj ajeta, odnosno izvršio sam konekciju. Zašto sam to uradio? To sam uradio, jer uzvišeni Bog koristi zakonitosti konekcije prilikom stvaranja Svojih djela. Pojednostavljeno rečeno, konekcija je jedan od ključeva za otkrivanje Božijih znakova u ovoj suri. Kada spojimo redoslijede i ajete u kojima je u navedenoj suri objavljeno Božije ime otkrit ćemo veliki broj Božijih Znakova.

Primjer 1

U šezdeset i drugom ajetu objavljeno je ime Allah. Taj ajet je osamnaesti po redu među ajetima u kojima je objavljeno to uzvišeno ime. Tu, dakle, imamo brojeve 18 i 62. U tim brojevima je skriveni su neki Božiji znakovi. Te znakove ćemo otkriti kada izvršimo spajanje, odnosno konekciju brojeva 18 i 62. To ćemo uraditi ovako:

Redoslijed ajeta

Broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

18

62

1862

>

(931 + 931)

I

ALLAH

1862 = (931 + 931)

Dakle, kada izvršimo konekciju redoslijeda osamnaestog ajeta po redu u kojem je objavljeno Božje ime, a to je ajet 62, u toj konekciji otkrit ćemo Božiji znak 931.

Zašto nam je broj 931 Božiji znak? Božiji je znak jer je broj 931 aritmetički izraz za ime Allah. O toj temi sam govorio u ranije objavljenim tekstovima, međutim još ću jednom podsjetiri čitaoce kako možemo izračunati taj aritmetički izraz.

Ime Allah u tekstu Kur'ana čine četiri konsonanta. To su:

elif, lam, lam i ha.

Aritmetički izraz za konsonant elif je broj 1, za konsonant lam je broj 23 i za konsonant ha broj 27. To je, ustvari, redoslijed tih konsonanata u arabskoj abecedi.

Sada ću izračunato skupove brojeva u tim aritmetičkim izrazima:

(S1 + S23 + S23 + S27) = 931;

S1 = 1;

S23 = (1+2+3...+ 23) = 276;

S27 = (1+2+3... + 27) = 378;

(1 + 276+276 + 378) = 931;

Kako se vidi, aritmetički izraz za ime Allah je broj 931.

Podsjećam čitaoce da Arapi imaju dvije abecede. Jedna je abeceda arabskog pisma, a druga je abeceda Kur'anskog pisma. Kod izučavanja teksta Kur'ana ispravno je koristiti abecedu Kur'anskog pisma. Tu abecedu trebamo koristiti, jer je Kur'an objavljen na toj abecedi.

Primjer 2

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

15 i 59

21 i 65

1559

2165

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

(1559+2165) = 3724;

3724 = (931+931+931+931)

U ovom primjeru smo, uz pomoć konekcije, otkrili četiri Božija znaka, a to su četiri aritmetička izraza za uzvišeno ime Allah.

Primjer 3

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

16 i 60

20 i 64

1660

2064

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

(1660+2064) = 3724;

3724 = (931+931+931+931)

Primjer 4

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

15 i 65

21 i 59

1565

2159

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

Primjer 5

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

16 i 64

20 i 60

1664

2060

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

Primjer 6

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

16 i 64

21 i 59

1565

2159

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

Primjer 7

Redoslijed i broj ajeta

Konekcija

Božiji znaci

17 i 61

19 i 63

1761

1963

>

(931 + 931+931+931)

I

ALLAH

Dakle, uzvišeni Bog je, prilikom kreacije ove sure, odabrao baš one ajete za objavljivanje Svog imena u kojima će nam konekcija redoslijeda i broja ajeta kao rezultat dati aritmetički izraz za ime Allah. Da je to ime objavio u nekim drugim ajetima, i nekim drugim redoslijedom, tada ne bismo mogli otkriti ovaj Božiji znak. Božije stvaranje je najsavršenije i najuzvišenije. A jedan od izraza za to vrhunsko stvaranje je kreacija Božijeg imena u konekciji redoslijeda i broja ajeta u kojima je objavljeno uzvišeno Božije ime.

Primjer 8

1761 1862 1963

1660 1862 2064

1660 1761 2165

1559 1963 2064

1559 1862 2165

!

5586

!

(931+931+931+931+931+931)

I

ALLAH

U ovom primjeru izvršio sam konekciju brojeva: 17 i 61, zatim 18, 62, 19,63, itd.

Zbir rezultata svih konekcija u tabeli nam kao rezultat daje broj 5586. A kada izvršimo dekonekciju tog broja kao rezultat dobit ćemo šest Božijih znakova, odnosno šest aritmetičkih izraza za ime Allah.