EN-NEML (2) PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


U suri EN-NEML, Uzvišeni Allah nam pokazuje Svoje znakove koje ćemo prepoznati. Tih znakova ima veoma mnogo. U ovom tekstu govorim o konekciji redoslijeda ajeta u kojima je objavljeno Božije ime. Kada spojimo redoslijed sa brojem datog ajeta otkrit ćemo skriveni Božiji znak, a to je broj 931. Ta matematička zakonitost vrijedi za svaki ajet u kojem je u toj suri objavljeno ime Allah. Do sada sam otkrio više stotina takvih relacija u kojima se nalaze skriveni Božiji znaci. Volio bih da publikujem sve te primjere, međutim plašim se da bih na taj način previše opteretio čitaoce sa tom matematikom. Zbog toga ću, ovom prilikom, navesti još neke od tih primjera, a ako eventualno bude postojao interes za tu temu objavit ću i ostale primjere.

Primjer 1


315, 626, 1347, 2064, 2165

!

6517

!

(931+931+931+931+931+931+931)

I

ALLAH

Primjer 2

16,60 17,61 19,63 20,64

16,60 17,61 18,62 21,65

15,59 18,62 19,63 20,64

15,59 17,61 19,63 21,65

15,59 16,60 20,64 21,65

6,26 20,64 21,65 25,93

6,26 12,46 13,47 20,64 21,65

2,09 3,15 13,47 14,49 19,63 21,65

2,09 3,15 12,46 14,49 20,64 21,65

1,08 3,15 13,47 14,49 20,64 21,65

!

7448

!

(931...+931)

I

ALLAH

Kada u prethodnoj tabeli u svakom redu izvršimo konekciju brojeva kao rezultat dobit ćemo broj 7448.g., a u tom brojevu je skriveno osam Božijih znakova 931.


Primjer 3

315 1347 2064 2165 2488

315 626 1347 1862 2064 2165

315 626 1246 1963 2064 2165

315 525 1347 1963 2064 2165

209 1449 1963 2165 2593

209 1246 1347 1449 1963 2165

209 1145 1347 1449 2064 2165

209 315 1347 2064 2165 2279

108 1449 2064 2165 2593

108 1246 1347 1449 2064 2165

!

8379

!

(931...+931)

I

ALLAH

Primjer 4

2064 2165 2488 2593

1660 1761 1862 1963 2064

1559 1761 1862 1963 2165

1559 1660 1862 2064 2165

1246 1347 2064 2165 2488

626 1862 2064 2165 2593

626 1145 1347 1963 2064 2165

525 1963 2064 2165 2593

525 1246 1347 1963 2064 2165

209 2064 2165 2279 2593

209 1246 1347 2064 2165 2279

209 315 1347 1449 1862 1963 2165

209 315 1347 1449 1761 2064 2165

209 315 1246 1449 1862 2064 2165

209 315 1145 1449 1963 2064 2165

108 315 1347 1449 1862 2064 2165

108 315 1246 1449 1963 2064 2165

!

9310

!

(931...+931)

I

ALLAH


Primjer 5

315 1347 1963 2064 2165 2387

315 1347 1862 2064 2165 2488

315 1246 1963 2064 2165 2488

315 626 1347 1761 1963 2064 2165

315 626 1246 1862 1963 2064 2165

315 525 1347 1862 1963 2064 2165

209 1449 1862 1963 2165 2593

209 1449 1761 2064 2165 2593

209 1246 1347 1449 1862 1963 2165

209 1246 1347 1449 1761 2064 2165

209 1145 1347 1449 1862 2064 2165

209 1145 1246 1449 1963 2064 2165

209 1044 1347 1449 1963 2064 2165

209 315 1347 1862 2064 2165 2279

209 315 1246 1963 2064 2165 2279

108 1449 1862 2064 2165 2593

108 1246 1347 1449 1862 2064 2165

108 1145 1347 1449 1963 2064 2165

108 315 1347 1963 2064 2165 2279

!

10241

!

(931...+931)

I

ALLAH


Primjer 6

1963 2064 2165 2387 2593

1862 2064 2165 2488 2593

1559 1660 1761 1963 2064 2165

1246 1347 1963 2064 2165 2387

1246 1347 1862 2064 2165 2488

1145 1347 1963 2064 2165 2488

626 1761 1963 2064 2165 2593

626 1246 1347 1761 1963 2064 2165

626 1145 1347 1862 1963 2064 2165

525 1862 1963 2064 2165 2593

525 1246 1347 1862 1963 2064 2165

209 1862 2064 2165 2279 2593

209 1246 1347 1862 2064 2165 2279

209 1145 1347 1963 2064 2165 2279

209 315 1347 1449 1761 1862 2064 2165

209 315 1347 1449 1660 1963 2064 2165

209 315 1246 1449 1761 1963 2064 2165

209 315 1145 1449 1862 1963 2064 2165

108 1963 2064 2165 2279 2593

108 1246 1347 1963 2064 2165 2279

108 315 1347 1449 1761 1963 2064 2165

108 315 1246 1449 1862 1963 2064 2165

!

11172

!

(931...+931)

I

ALLAH

itd.

Sličnih primjera ima još veoma mnogo. Iz istih se jasno vidi da je Uzvišeni Allah, prilikom kreacije ove sure, izabrao baš one ajete koji će, u konekciji sa svojim redoslijedom, kao matematički rezultat dati broj 931. A taj broj, kako već rekoh, predstavlja aritmetički izraz za Božije ime. Sasvim je očigledno da je taj broj Božiji znak koji svjedoči i potvrđuje da je Kur'an Časni zaista djelo Svemogućeg i Sveznajućeg Tvorca, Allaha, dž.š.