DEVETNAESTKE I SEDMICE U TEKSTU AL FATIHE PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Tekst al-Fatihe je kreiran uz pomoć najsavršenijih programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti. Radi se o sistemima i zakonitostima koje nisu poznate današnjoj nauci. Zbog toga se nalazim pred prilično teškim zadatkom kako da te veoma kompleksne zakonitosti objasnim čitaocima ovog teksta? Odlučih da te tajne pokušam objasniti na krajnje pojednostavljen način, uz pomoć odgovarajućih matematičkih formula i relacija između konstanti u tim formulama koje će, nadam se, čitaoci moći razumjeti. S obzirom da tekst al-Fatihe posmatram isključivo iz perspektive matematike tu suru ću u ovoj matematičkoj analizi prikazati u obliku matematičkog zadatka.

Ajet 1

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18

Ajet 2

B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12

Ajet 3

C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12

Ajet 4

D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19

Ajet 5

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E12,E13,E14,E15,E16,E17,E18,E19

Ajet 6

F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19

Ajet 7

G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11,G12,G13,G14,G15,G16,G17,G18,G19

G20,G21,G22,G23,G24,G25

Veličine A1,2,3,n, B1,2,3,n, C1,2,3,n, itd. su numeričke vrijednosti konsonanata iz ajeta u tekstu al-Fatihe.

U ovom matematičkom zadatku imamo sedam jednačina, a svaka od tih jednačina ima određeni broj nepoznatih veličina. Na primjer: prva ima 18 nepoznatih veličina, druga 12, treća 12, itd.

Današnja nauka nije u mogućnosti da rješava ovakve matematičke zadatke. Nije u mogućnosti, jer ne pozna Božije programske, kibernetske i informacione sisteme i zakonitosti. A ti sistemi, i te zakonitosti, temelje se na sistemima kodiranja i dekodiranja kod kojih su input elementi kodovi 19 i 7. Te zakonitosti se, u krajnjoj liniji, svode na pretvaranje devetnaesti i sedmica u razna Božija djela. U ovom primjeru kodovi 19 i 7 se, prema Božijoj odredbi, pretvaraju u tekst al-Fatihe.

Posebno naglašavam da se ovdje ne radi o nekim hipotezama i nedokazanim pretpostavkama. Postoje konkretne formule u koje trebamo staviti devetnaestke i sedmice. Poslije će matematika odraditi svoj dio posla, pa će te devetnaestke i sedmice transformisati i pretvoriti u tekst al-Fatihe. Evo konkretnih dokaza:

Pretvaranje devetnaestki i sedmica u tekst Al-Fatihe

Kodovi 19 i 7

/

/

/

I

\

\

\

Ajet 1

Ajet 2

Ajet 3

Ajet 4

Ajet 5

Ajet 6

Ajet 7

I

I

I

I

I

I

I

A1,2,3,n

B1,2,3,n

C1,2,3,n

D1,2,3,n

E1,2,3,n

F1,2,3,n

G1,2,3,n


Matematičke analize ovog fenmomena govore da je pretvaranje kodova 19 i 7 u tekst al-Fatihe izvršeno uz pomoć skupova sa po 7 numeričkih vrijednosti. Međutim, prije nego što dođe do te transformacije prvo trebamo izračunati input veličinu kodova 19 i 7 koja će se, poslije, razviti u numeričke vrijednosti konsonanata iz teksta al-Fatihe.

Input kodovi 19 i 7

197 x 19

719 x 19

\

/

17404

/

\

S7(K)

S7(NV)

S7(K) = Skupovi sa po sedam konsonantata u ajetima iz al-Fatihe.

S7(NV) = Skupovi sa po sedam numeričkih vrijednosti konsonanata u ajetima iz al-Fatihe.

[S7(K) + S7(NV)] = 17 404

Skupovi S7(K)

Al-Fatiha ima sedam ajeta. U prvom ajetu ima 18 konsonanata, u drugom 12, u trećem 12, u četvrtom 19, u petom 19, u šestom 19 i u sedmom 25. Svaki od tih brojeva konsonanata ima određen broij skupova sa po sedam konsonanata. To su:

-Prvi ajet, kako rekoh, ima 18 konsonanata. U skupu sa 18 konsonanata ima 12 skupova sa po 7 konsonanata. Prvi je: (11,2,3,4,5,6,7). Drugi skup je: (2,3,4,5,6,7,8). Treći skup je: 3,4,5,6,7,8,9), itd.

Sada ćemo izračunati sve te skupove sa po sedam konsonanata:

Ajet

Broj konsonanata

Broj skupova sa po 7 konsonanata

1

18

1207

2

12

607

3

12

607

4

19

1307

5

19

1307

6

19

1307

7

25

1907

Svega

8249

S7(K) = 8249


Skupovi S7(NV)

[S7(K) + S7(NV)] = 17 404

[8249 + S7(NV)] = 17 404

S7(NV) = (17 404 - 8 249) = 9 155

[8249 + 9 155] = 17 404

Input kodovi 19 i 7(2)

197 x 19

719 x 19

\

/

17404

/

\

S7(K)

S7(NV)

I

I

8249

9155

U prethodno navedenim procesima dekodiranja devetnaestke i sedmice su se pretvorile u aritmetičke izraze za skupove sa po 7 brojnih vrijednosti u broju konsonanata i numeričkih vrojednosti tih konsonanata. Na taj način utvrdili smo da je aritmetički izraz za skupove sa po 7 konsonanata u ajetima iz broj 8 249, a da je taj izraz za skupove sa po sedam numeričkih vrijednosti tih konsonanata broj 9 155. Broj 9 155 ustvari predstavlja zbirove sa po sedam numeričkih vrijednosti konsonanata u sedam ajeta iz al-Fatihe. Sada nas očekuje veoma važan zadatak, a to je da dekodiramo broj 9 155. Taj broj, kako rekoh, predstavlja zbir skupova numeričkih vrijednsti konsonanata iz ajeta al-Fatihe. To znači da možemo dekodiranjem tog broja otkriti koliko iznosi svaka pojedinačna numerička vrijednost svakog od konsonanata iz teksta al-Fatihe. To dekodiranje ćemo izvršiti na slijedeći način:

9 155

/

/

/

I

\

\

\

Ajet 1

Ajet 2

Ajet 3

Ajet 4

Ajet 5

Ajet 6

Ajet 7

I

I

I

I

I

I

I

NV1

NV2

NV3

NV4

NV5

NV6

NV7

I

I

I

I

I

I

I

A1,2,3,n

B1,2,3,n

C1,2,3,n

D1,2,3,n

E1,2,3,n

F1,2,3,n

G1,2,3,n

Veličine A1,2,3,n su nam numeričke vrijednosti konsonanata iz prvog ajeta, B1,2,3,n su numeričke vrijednosti konsonanata iz drugog ajeta, C1,2,3,n su numeričke vbrijednosti konsonanata iz trećeg ajeta, itd.