UNIVERZUM U AL-FATIHI PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Najnovija istraživanja teksta al-Fatihe ukazuju na mogućnost da se u matematičkoj slici te sure nalazi Univerzum. Između ostalog, u tom tekstu možemo dešifrovati formulu evolucije genetičkih procesa, silu gravitacije, kosmičku brzinu i druge fenomene u prirodi.

Predmet ovog teksta je istraživanje programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti u tekstu al-Fatihe. Cilj nam je da je da spoznamo misaonu stvarnost u toj suri. Objektivna stvarnost nam je već poznata. Znamo da je al-Fatiha prva sura u Kur'anu. Znamo šta piše u njenom tekstu. Znamo i sve druge empirijske činjenice date stvarnosti. Međutim, ne znamo njenu misaonu stvarnost. U nauci je poznato da za svaku objektivnu stvarnost postoji objašnjenje u čemu je bit i suština te stvarnosti. Istraživači u svom naučno-istraživačkom radu prvo prikupe odgovarajuće empirijske činjenice. Kada ih prikupe, te činjenice koriste da spoznaju datu objektivnu stvarnost. Nakon toga, uz pomoć logičkih dedukcija, i nekih drugih metoda i tehnika naučno-istraživačkog rada, nastoje da spoznaju i misaonu stvarnost. Posebno je interesantna revolving metoda. To je metoda obrnutog inžinjeringa. Uz pomoć te metode moguće je rekonstruisati idejni i izvedbeni projekat nastanka date stvarnosti. Na primjer, ako nam je poznata neka empirijska stvarnost, a ne znamo kako je nastala ta stvarnost, treba samo da koristimo revoerzibilnu metodu i da uz pomoć te metode rekonstruišemo idejni i izvedbeni projekat nastanka te stvarnosti, naravno uz pretpostavku da takav projekat zaista postoje. Na primjeru al-Fatihe poznata nam je empirijska stvarnost, međutim nije nam poznata njena misaona stvarnost. Ne znamo kako je tekao proces njenog nastanka i kreacije? Ne znamo zašto ta sura ima 7 ajeta, zašto ima 124 konsonanta, zašto ima 30 riječi? Ne znamo da li postoji neka matematička spona koja međusobno povezuje sve dijelove teksta te sure?, itd. Mnogo toga ne znamo. Pojednostavljeno rečeno, ne znamo kako je nastala ta stvarnost? Možemo li spoznati neke od tih tajni? Pokušat ćemo da to uradimo. Pokušat ćemo da uz pomoć metode obrnutog inžinjeringa rekonstruišemo matematičku sliku procesa nastanka te sure. Naš zadatak je da otkrijemo da li možda postoje neke skrivene matematičke metode za kreaciju njenog teksta? Postoje li konkretne matematičke formule u kojima je jezikom matematike određeno i utvrđeno kako će biti izabrani konsonanti za nastanak te sure, koji su to konsonanti, da li te konsonante međusobno povezuju razni programski, kibernetski i informacioni sistemi i zakonitosti?- itd. Zamislit ćemo da je al-Fatiha jedan matemastički zadatak. U tom zadatku se, prema našoj hipotezi, možda nalazi skrivena nevidljiva matematička slika al-Fatihe. Pokušat ćemo da otkrijemo tu sliku. Tražit ćemo je u svakom konsonantu, u svakoj riječi i u svakom ajetu. Tražit ćemo dio po dio te slike, pa ćemo poslije, ako naša istraživanja uspješno završimo, pokušati da rekonstruišemo matematičku sliku nastanka al-Fatihe. Svjesni smo kompleksnosti postavljenog zadatka i cilja naših istraživanja. Međutim, svjesni smo i činjenice da današnja nauka raspolaže najsavremenijim programskim i informacionim sistemima i tehnikama naučnih istraživanja koje nam daju veliku nadu da je ipak moguće napraviti makar prvi mali korak ka spoznaji tih tajni. Ovaj tekst kojeg čitate predstavlja samo taj prvi korak ka eventualnoj spoznaji nekih od tih tajni. Krenut ćemo tim putem. Pokušat ćemo da uz pomoć reverzibilne metode vidimo nevidljivi matematički svijet matematičkog Univerzuma koji se, prema ovoj hipotezi, nalazi skriven u tekstu al-Fatihe (Napomena: Ideju da u ovoj suri potražim matematički Univerzum dao mi je uvaženi akademik Esad Duraković).

Arabski konsonanti u tekstu al-Fatihe

Prvi ajet

alif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha, ra, ba, alif, lam, `ayn, alif, lam, mim, ya, nun

Drugi ajet

alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim,

Treći ajet

mim, alif, lam, kaf, ya, waw, mim, alif, lam, dal, ya, nun,

Četvrti ajet

alif, ya, alif, kaf, nun, `ayn, ba, dal, waw, alif, ya, alif, kaf, nun, sin, ta, `ayn, ya, nun,

Peti ajet

alif, ha, dal, nun, alif, alif, lam, sad, ra, alif, ta, alif, lam, mim, sin, ta, qaf, ya, mim,

Šesti ajet

sad, ra, alif, ta, alif, lam, ral, ya, nun, alif, nun, `ayn, mim, ta, `ayn, lam, ya, ha, mim,

Sedmi ajet

gayn, ya, ra, alif, lam, mim, gayn, dad, waw, ba, `ayn, lam, ya, ha, mim, waw, lam, alif, alif, lam, dad, alif, lam, ya, nun

Numerička vrijednost konsonanata

Da bismo mogli u konsonantama u al-Fatihe tražiti, i eventualno naći, matematičke zakonitosti, najprije ih trebamo pretvoriti u brojeve. Zapravo, trebamo im odrediti odgovarajuću numeričku vrijednost. Tu vrijednost odredit ćemo utvrđujući numeričku vrijednost svakog konsonanta u arabskom alfabetu u cjelini.

Tabelarni pregled umeričkih vrijednosti arabskog alfabeta

alif

1

dad

15

ba

2

ta

16

ta

3

za

17

ta

4

`ayn

18

\im

5

gayn

19

ha

6

fa

20

ha

7

qaf

21

dal

8

kaf

22

dal

9

lam

23

ra

10

mim

24

za

11

nun

25

sin

12

waw

26

sin

13

ha

27

sad

14

ya

28

Za ovakvo određivanje numeričkih vrijednosti konsonanata odlučili smo se zbog toga što nam je kompjuterska analiza kur'anskoga teksta ukazala na to da je Allah Svoju Knjigu Časnu kreirao koristeći neke matematičke zakonitosti utemeljene u redoslijedu konsonanata u arabskom alfabetu. U tom smislu konsonantima iz teksta Fatihe utvrđujemo slijedeću numeričku vrijednost:

Prvi ajet

Alif

1

ba

2

Lam

23

alif

1

Ha

6

lam

23

mim

24

`ayn

18

dal

8

alif

1

Lam

23

lam

23

Lam

23

mim

24

Ha

27

ya

28

Ra

10

nun

25

sad

14

ya

28

Drugi ajet

alif

1

alif

1

lam

23

lam

23

ra

10

ra

10

ha

6

ha

6

mim

24

ya

28

nun

25

mim

24

Treći ajet

mim

24

mim

24

alif

1

alif

1

lam

23

lam

23

kaf

22

dal

8

ya

28

ya

28

waw

26

nun

25

Četvrti ajet

alif

1

ya

28

ya

28

alif

1

alif

1

kaf

22

kaf

22

nun

25

nun

25

sin

12

`ayn

18

ta

3

ba

2

`ayn

18

dal

8

ya

28

waw

26

nun

25

alif

1

-

-


Peti ajet

alif

1

ta

16

ha

27

alif

1

dal

8

lam

23

nun

25

mim

24

alif

1

sin

12

alif

1

ta

3

lam

23

qaf

21

sad

14

ya

28

ra

10

mim

24

alif

1

-

-


Šesti ajet

sad

14

nun

25

ra

10

`ayn

18

alif

1

mim

24

ta

16

ta

3

alif

1

`ayn

18

lam

23

lam

23

ral

9

ya

28

ya

28

ha

27

nun

25

mim

24

alif

1

-

-


Sedmi ajet

gayn

19

ha

27

ya

28

mim

24

ra

10

waw

26

alif

1

lam

23

lam

23

alif

1

mim

24

alif

1

gayn

19

lam

23

dad

15

dad

15

waw

26

alif

1

ba

2

lam

23

`ayn

18

ya

28

lam

23

nun

25

ya

28

-

-


Matematička slika al-Fatihe

Sada ćemo, koristeći prethodno navedene numeričke vrijednosti konsonanata iz al-Fatihe, napraviti matematičku sliku te sure:

Numeričke vrijednosti konsonanata u ajetima al-Fatihe

1

1

23

6

24

8

23

23

2

1

23

10

6

24

25

1

3

24

1

23

22

28

26

24

4

1

28

1

22

25

18

2

5

1

27

8

25

1

1

23

6

14

10

1

16

1

23

9

7

19

28

10

1

23

24

19

Svega

61

140

59

116

110

140

101

27

10

2

1

23

18

23

10

6

28

24

0

1

23

8

28

25

0

8

26

1

28

1

22

14

10

1

16

1

23

28

25

1

25

18

24

15

26

2

18

23

28

116

130

21

144

115

115

1

23

6

24

8

23

1

23

10

6

24

25

24

1

23

22

28

26

1

28

1

22

25

18

1

27

8

25

1

1

14

10

1

16

1

23

19

28

10

1

23

24

61

140

59

116

110

140

23

27

10

2

1

23

18

1

23

10

6

28

24

0

24

1

23

8

28

25

0

2

8

26

1

28

1

22

23

14

10

1

16

1

23

9

28

25

1

25

18

24

19

15

26

2

18

23

28

101

116

130

21

144

115

115

1

23

24

28

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

12

3

18

28

25

24

12

3

21

28

24

3

18

23

28

27

24

27

24

26

23

1

1

80

89

79

118

109

74


0

0

0

0

0

0

290

0

0

0

0

0

0

181

0

0

0

0

0

0

233

0

0

0

0

0

0

294

0

0

0

0

0

0

263

0

0

0

0

0

0

318

23

15

1

23

28

25

453

23

15

1

23

28

25

2032

Iz ove matematičke slike vidimo da al-Fatiha ima 7 ajeta i 124 konsonanata. Ukupan zbir numeričkih vrijednosti konsonanata iz prvog ajeta je 290, drugog 181, trećeg 233, četvrtog 294, petog 263, šestog 318 i sedmog 453. Zbir svih tih numeričkih vrijednosti je 2 032. Sada nas očekuje slijedeći zadatak, a to je da pokušamo otkriti da li su navedene numeričke vrijednosti raspoređene u tekst al-Fatihe prema nekim matematičkim pravilima i zakonitostima? Postoje li možda neke šifre i kodovi koje međusobno povezuju te brojne vrijednosti? Je li al-Fatiha nastala kao rezultat kreacije uz pomoć najsavršenijih programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti.? Ako jeste, koji su to sistemi? Koje su to zakonitosti? Pitanja ima veoma mnogo. Naš je zadatak da pokušamo dati odgovore na neka od tih pitanja. Da li ćemo u tome uspjeti ostaje da se vidi.. Posebno naglašavamo da je naša matematička analiza al-Fatihe, koja će uslijediti, samo skromni pokušaj da spoznamo bar neke od tih tajni. Mi imamo samo jednu ambiciju, a to je da napravimo makar prvi mali korak na ovom putu nauke i znanja. Taj naš prvi korak je evo tu pred vama, pa vas pozivamo da nam se pridružite da zajedno otvorimo matematička vrata al-Fatihe čiji zlatni ključevi su kriveni negdje u tekstu te sure.