ISAOV A.S KOD PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Rođenje Isa, a.s., njegov život, uzdignuće na nebo i njegov eventualni ponovni dolazak na Zemlju izazivaju znatnu pažnju cijelog čovječanstva. Dilema i nepoznanica je veoma mnogo. Objašnjenje za neke od tih tajni još uvijek nije pronađeno. Poseban izazov za nauku je pitanje ponovnog dolaska Isusa, da li će se to zaista desiti i kada će se desiti? Odgovore na ta pitanja je u današnjem vremenu zaista teško naći, pa ni jedan ozbiljan istraživač, prema mom mišljenju, ne može čovječanstvu ponuditi egzaktno naučno objašnjenje za te tajne. Međutim, vjerujem da ipak možemo, uz pomoć matematike, spoznati i otkriti neke od tih tajni. Evo kako nam matematika može pomoći sa spoznamo te tajne.

Imena Isa a.s. i Merjem na jeziku matematike

Numerička vrijednost konsonanata iz imena Isa a.s. i Merjem na arapskom jeziku je:

Isa a.s. Merjem

ع

ى

س

ى

م

ر

ى

م

I

I

I

I

I

I

I

I

18

28

12

28

24

10

28

24

Imena Isa a.s. i Merjem međusobno povezuju razni kodovi. Pokušat ću da otkrijem te kodove i da u istima pronađem objašnjenje za neke od tih tajni.

Kod 4

Kod 4 je prvi kod koji međusobno povezuje ta dva imena. Naime, u oba ta imena imamo po četiri konsonanta. Također, kada izvršimo konekciju numeričkih vrijednosti konsonanata iz oba imena otkrit ćemo da su te vrijednosti djeljive sa 4. Ustvari, otkrit ćemo da su te vrijednosti sačinjene od velikog broja četvorki. Evo primjera:

Isa a.s.

Ime Isa a.s. se na jeziku matematike piše ovako:

Isa a.s. >> 18, 28, 12, 28

Sada ću izvršiti konekciju navedenih brojnih vrijednosti:

18,28,12,28 >> 18281228;

18281228 = (4+4+4... + 4);

Merjem

24,10,28,24 >> 24102824;

24102824 = (4+4+4... + 4);

Čak je i razlika prethodno navedenih numeričkih vrijednosti djeljiva sa četiri:

(24102824 – 18281228) = (4+4+4... + 4);

Kod 86

Slijedeći kod koji međusobno povezuje imena Isa a.s. i Merjem je kod 86.

Isa,a.s.

Merjem

/

I

I

\

/

I

I

\

18

28

12

28

24

10

28

24

\

I

I

/

\

I

I

/

86

86

(18+28+12+28) = 86;

(24+10+28+24) = 86. ;

Kako vidimo, kod 86 zaista međusobno povezuje ime Isa a.s. i ime Merjem.

Kod 1061

Treći kod koji međusobno povezuje imena Isa a.s. i Merjem je kod 1061. Povezuje ih preko zakonitosti skupova brojeva.

Isa a.s.

Merjem

/

I

I

\

/

I

I

\

18

28

12

28

24

10

28

24

I

I

I

I

I

I

I

I

S18

S28

S12

S28

S24

S10

S28

S24

I

I

I

I

I

I

I

I

171

406

78

406

300

55

406

300

\

I

I

/

\

I

I

/

1061

1061

S18 = (1+2+3...+18) = 171; S28 = (1+2+3...+28) = 406;

S12 = (1+2+3...+12) = 78;

itd.

(171+406+78+406) = 1061;

(300+55+406+300) = 1061.

Kod 7

Isa a.s.

Merjem

/

I

I

\

/

I

I

\

18

28

12

28

24

10

28

24

I

I

I

I

I

I

I

I

S7(18)

S7(28)

S7(12)

S7(28)

S7(24)

S7(10)

S7(28)

S7(24)

I

I

I

I

I

I

I

I

105

175

63

175

147

49

175

147

\

I

I

/

\

I

I

/

518

518

S7(18) = (12+13+14+15+16+17+18) = 105; S7(28) = (22+23+24+25+26+27+28) = 175;

itd.

(105+175+63+175) = 518;

(147+49+175+147) = 518;

Kod 19

Isa,a.s.

Merjem

/

I

I

\

/

I

I

\

18

28

12

28

24

10

28

24

I

I

I

I

I

I

I

I

S19(18)

S19(28)

S19(12)

S19(28)

S19(24)

S19(10)

S19(28)

S19(24)

I

I

I

I

I

I

I

I

171

361

57

361

285

19

361

285

\

I

I

/

\

I

I

/

950

950

S19(18) = (0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18) = 171;

S19(28) = (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28) = 361;

itd.

(171+361+57+361) = 950;

(285+19+361+285) = 950.

Kodirana Božija poruka?

Ukazujem na mogućnost da je u imenima Isa a.s.. i Merjem kodirana jedna tajna Božija poruka i da su u istoj skrivene neke od Božijih tajni. Radi se samo o pretpostavci. U ovom trenutku ne mogu kategorično potvrditi da se u tim imenima zaista nalazi takva poruka, mada mnoge činjenice upućuju na mogućnost da je to zaista tako. Zbog toga ću u ovom tekstu obraditi samo matematički dio te hipotetičke poruke, a nakon toga treba da i drugi stručnjaci izvrše odgovarajuća istraživanja i da pomognu u dekodiranju te hipotetičke poruke.

Navedenu poruku dešifrovao sam u matematičkoj slici imenima Isa a.s. i Merjem. Dešifrovao sam je uz pomoć slijedeće formule:

(86 + (1061x Y) >> (A1,A2,A3,A4)

Ova formulu čine temeljni kodova iz imena Isa a.s. i Merjem, a to su kodovi 4, 86 i 1061. Input elementi su kodovi 86 i 1061, a output je tekst hipotetične Božije poruke. Ta poruka, prema ovoj formuli, ima četiri riječi. Ona ima četiri riječi jer matematičke zakonitosti koda četiri iz matematičkih slika imena Isa a.s. i Merjem zahtijevaju da ta poruka ima četiri riječi. Te riječi su veličine: A1,A2,A3,A4.

Ova formula, ustvari, predstavlja jednačinu sa pet nepoznatih veličina. Kada istu riješimo, dobit ćemo slijedeći rezultat:

A1 = 32;

A2 = 63;

A3 = 53;

A4 = 85;

Y = 30 759.

Navedenu jednačinu sam riješio uz pomoć odgovarajućih programskih, kibernetskih i informacionih sistema i zakonitosti. Radi se o veoma kompleksnim matematičkim operacijama, pa neću ovom prilikom detaljnije objašnjavati tu komplikovanu matematiku. To u krajnjoj liniji nije ni neophodno, jer imamo mogućnost da provjerimo da li je ispravno riješen ovaj matematički zadatak. To ćemo uraditi na slijedeći način:

(86 + (1061 x 30 759) >> (32, 63, 53 ,85);

(86 + (1061 x 30 759) = 32635385

Kako vidimo, zadatak je ispravno riješen. Rješenje sam pronašao uz pomoć kodova 86 i 1061, a u tim kodovima su skrivena imena Isa a.s. i Merjem.

Sada znam kako izgleda aritmetički izraz za tekst skrivene hipotetične Božije poruke u imenima Isa a.s. i Merjem.. Aritmetički izraz za tu poruku su brojevi:

Broj 32 predstavlja aritmetički izraz za prvu riječ iz ove Božije poruke, broj 63 za drugu, broj 53 za treću i broj 85 za četvrtu riječ.

Sada treba tekst ove poruke prevesti sa jezika brojeva na jezik slova.


Dekodiranje Božije poruke


(A1,A2,A3,A4) >> (32,63,53,85);

(32,63,53,85) >> 3263 5385;


Dekoding šema

Primjer 1

3263 5385 >> 3263 i 5385;

(5385 – 3263) = (1061 + 1061);

Prethodno sam naveo da je broj 106l jedan od kodova za kodiranje imena Isa a.s. i Merjem. Ova matematička relacija nam otkriva da se tekst te hipotetične Božije poruke zaista odnosi na Isa a.s. i Merjem, da ne bi došlo do zabune i da ne bi neko pogrešno protumačio suštinu i smisao tih kodova.

32, 63, 53, 85 >> Tekst hipotetične Božije poruke


Primjer 2

3263 5385 = (86 + (1061x Y);

Y = 30759;

Primjer 3

5385 3263 >> 53853263;

5385 3263 = (86 + (1061x Y);

Y = 50757;

Primjer 4

3263 i 3263 >>3263 3263;

3263 3263 = (86 + (1061x Y);

Y = 30757;

Primjer 5

5385 i 5385 >>5385 5385;

5385 5385 = (86 + (1061x Y);

Y = 50759;

Primjer 6

(3263 5385 – (1061 1061) = (86 + (1061x Y);

Y = 20 758;

Primjer 7

(3263 5385 + (1061 1061) (86 + (1061x Y);

Y = 40760;

U ovim primjerima kodovi 86 i 1061 svojim matematičkim jezikom potvrđuju da se tekst Božije poruke o kojem ovdje govorimo zaista odnosi na Isa,a.s. i Merjem.

Dekoding šema 3263 5385

Sada predstoji najvažniji zadatak, a to je da matematičke riječi 32, 63, 53 i 85 prevedem sa jezika brojeva na jezik slova. S obzirom da svaka od tih riječi ima u svojoj građi vlastita slova, najprije moram izvršiti dekompoziciju tih riječi kako bih dobio numeričke vrijednosti hipotetičkih slova koja su skrivena u tim riječima. Ta dekompozicija je veoma kompleksan matematički zadatak, pa neću ovom prilikom objašnjavati tu tehniku pretvaranja tih riječi u slova. Mišljenja sam da to nije neophodno jer se iz datih rješenja jasno vidi da je dekompozicija izvršena u skladu sa datim matematičkim zakonitostima.

3263 5385

/

/

\

\

32

63

53

85

I

I

I

I

19 , 13

28, 09,26

18, 21,14

23,13,14,09,26

Dakle, kada izvršimo dekompoziciju matematičke riječi 32, kao rezultat dobit ćemo brojeve 19 i 13., kod riječi 63, dobit ćemo brojeve 28, 9 i 26, kod riječi 53 dobit ćemo brojeve 18, 21 i 14 i na kraju kod riječi 85 dobit ćemo brojeve 23,13,14,09 i 26. Svi ti brojevi koje smo dobili u ovim relacijama dekompozicije predstavljaju numeričke vrijednosti slova od kojih su građene te matematičke riječi. U krajnjoj linij, dobit ćemo slova iz teksta hipotetične Božije poruke.

Kod 3263

Sada ću dekodirati kod 3263 uz pomoć matematičkih zakonitosti iz prethodno navedenog algoritma. To ću uraditi ovako:

3263

/

\

32

63

/

\

/

I

\

19

13

28

09

26

I

I

I

I

I

N

I

V

E

T

(19+13) = 32; (28+9+36) = 63;

Znači, prema matematici, prvo slovo u tekstu hipotetične Božije poruke, o kojoj ovdje govorim, je slovo N, drugo je slovo I, treće je V, četvrto E i peto T.

Sada ću ta slova spojiti u riječi:

3263

/

\

32

63

I

I

NI

VET

\

/


NI VET

Kod 5385

5385

/

/

\

\

53

85

/

I

\

/

/

I

\

\

18

21

14

23

13

24

09

26

I

I

I

I

I

I

I

I

M

O

J

R

I

J

E

T

5385

/

\

53

85

I

I

18,21,14

23,13,14,9,26

I

I

MOJ

RIJET

Kada matematičke riječi 53 i 85 prevedemo na jezik slova dobi ćemo tekst:

"MOJ RIJET"

Kada sastavimo prethodno dekodirane riječi dobit ćemo tekst hipotetične Božije poruke koja je kodirana u imenima Isa,a.s. i Merjem:

(NI VET + MOJ RIJET)

I

„NI VET MOJ RIJET“

Dilema je šta znače te riječi? Na kojem jeziku su date? Kako ih prevesti na jezik kojeg ćemo razumjeti? Odgovor na ta pitanja ne znam. Riječi NI VET MOJ RIJET nalaze se u raznim jezicima. Na primjer: NI VET se može prevesti na švedski jezik.I kada ih prevedemo dobit ćemo slijedeći prevod:

„VI ZNATE“

U jednom slobodnijem kontekstu te riječi bi se, prema mom mišljenju, mogle prevesti i ovako:

"VI (LJUDI) ZNATE"

Dilema je kako prevesti riječi „MOJ RIJET“

Na nekim sloven skim jezicima taj prevod bi mogao izgledati ovako:

MOJ RIJET è MOJA RIJEČ

Ako je ova hipoteza ispravna u tom slučaju tekst hipotetične Božije poruke može se prevesti ovako:

NI VET MOJ RIJET

I

"VI ZNATE MOJU RIJEČ"

ili:

"VI ZNATE MOJU BOŽIJU RIJEČ"

Postoje i neke druge mogućnosti da se tekst NI VET MOJ RIJET prevede na jezik kojeg ćemo razumjeti. Međutim, današnja nauka ne može prihvatiti ni jedan od tih prevoda kao autentičan. Dakle, rješenje ove tajne za sada ne znamo. Zbog toga postoji potreba da se u ova istraživanja uključe i stručnjaci za jezik i interdisciplinarna istraživanja, kako bismo, eventualno, pronašli rješenje za ovaj naučni problem.

Uvjeren sam da se radi o skrivenoj Božijoj tajni koju će nam Bog otkriti kada za to dođe vrijeme.