IME ALLAH U ATOMIMA 1 PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

U dosadašnjoj povijesti čovječanstva ljudi su se susretali sa mnogim čudima. Neka od tih čuda su nam pokazivali Božiji poslanici. Na primjer: Kada je Musa, a.s., bacio svoj štap, isti se pretvorio u zmiju. Isa, a.s., s Božijom odredbom, liječio je bolesne i oživljavao mrtve. Uzvišeni Allah, dž.š., je, preko Božijeg poslanika Muhameda,a.s., objavio čovječanstvu najveću mu'džizu, a to je uzvišeni Kur'an, itd. To, međutim, nije sve. Ljudi su se susretali i sa mnogim čudima u prirodi. Na primjer: Između dva mora Uzvišeni Allah, dž.š. je postavio nevidljivu pregradu, pa im se vode ne miješaju. Do tog otkrića je došao poznati istraživač Žak Kusto. Čudo je riba Labridae koja se, prema Allahovoj odredbi, pretvara iz ženke u mužjaka, a i obratno. itd. O tim čudima se može napisati bezbroj knjiga. Hvala Bogu da postoje ta čuda, jer nas ista podstiču da razmišljamo o Božijem stvaranju svijeta i o suštini našeg postojanja. Među svim tim čudima koja je stvorio i dao Uzvišeni Allah, dž.š., ima jedno koje je, prema mom mišljenju, posebno vrijedno i posebno značajno. Radi se o otkriću digitalnog jezika atoma i molekula. Dok sam izučavao tajne hemijskih elemenata i jedinjenja u prirodi otkrio sam da te elemente ne povezuju samo biohemijske osobine i karakteristike, već prije svega, programske, kibernetske i informacione zakonitosti.

Atomske i subatomske čestice ne možemo vidjeti našim očima, niti ih registrovati drugim čulima. Međutim možemo, uz pomoć najsavremenije kompjuterske tehnike i programskih sistema, napraviti matematičke slike tog nevidljivog svijeta. Dakle, možemo uslikati taj nevidljivi svijet. A kada to uradimo, i kada uslikamo taj nevidljivi svijet, otkrit ćemo da u slici svake čestice u prirodi, i svakog Božijeg djela piše, da je te čestice, i ta djela, stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Evo nekih konkretnih primjera: Kada uz pomoć te najsavremenije tehnike napravimo matematičku sliku unutrašnjosti našeg organizma otkrit ćemo da u našim ćelijama piše da je te ćelije stvorio Uzvišeni Allah, dž.š. Božije ime je napisano u svakoj čeliji, svakom proteinu i u svim organskim jedinjenjima kojih ima praktično bezbroj. Napisano je i u našim genima, i u nukleotidima, i u aminokiselinama. Napisano je, neka se zna ko je naš Tvorac. Neka se zna da je nas ljude stvorio Uzvišeni Allah, dž.š. U našem organizmu se dešavaju i razni organski procesi. Na primjer: amino kiseline se međusobno povezuju u peptidne lance. I kada se tako povežu, nastaju jedinjenja u kojima piše da je Autor i Kreator tih jedinjenja Uzvišeni Allah, dž.š. I u hormonima koji se luče u našem organizmu također piše da je te hormone stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Čak i u ćelijama i genima onih koji ne vjeruju u Allaha,dž.š. piše da je njihov Tvorac Allah,dž.š. I tako, dok oni okreću glavu od svog Tvorca Allaha,dž.š., njihov organizam slavi i veliča Allaha,dž.š.

I u gradji svih biljaka i životinja koje postoje u našem materijalnom svijetu piše da je te životne vrste stvorio Uzvišeni Allah, dž.š, itd. Sličan slučaj je i kod svih drugih Božijih djela. Sve čestice u tim djelima se međusobno povezuju na različite načine. I kada se povežu nastaju razna jedinjenja, ili hemijski spojevi. A u svim tim spojevima, odnosno jedinjenjima, piše da je ta jedinjenja stvorio uzvišeni Allah,dž.š. Ne postoji ni jedna jedina čestica, i ni jedan jedini spoj, odnosno jedinjenje, u prirodi u kojem ne piše da je Autor i Kreator te čestice, odnosno tog jedinjenja, Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Zahvaljujući najsavremenijoj programskoj i kompjuterskoj tehnici nauka nam, upravo sada, otkriva neke od najskrivenijih tajni u prirodi. Ta čuda su bila skrivena u tajnovitom i nevidljivom mikro svijetu atoma i molekula. Nismo ih do sada mogli vidjeti. Nismo mogli čak ni naslutiti da postoje ta čuda. To što je bilo nevidljivo, evo, konačno, posta vidljivo. Današnja nauka nam omogućava da zavirimo u unutrašnjost tog nevidljivog svijeta. Omogućava nam da «uslikamo» taj nevidljivi svijet, i da pravimo njegove matematičke slike. Čim to uradimo, i čim napravimo te slike, otkrit ćemo da u svim česticama u prirodi, a i u svim drugim Božijim djelima, piše da je te čestice, i ta djela, stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Savremena programska i kompjuterska tehnika omogućava nam da pravimo i matematičke slike makro Kosmosa. Kada napravimo i te slike otkrit ćemo da i u tim slikama piše da je Kosmos stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

Matematičke slike mikro i makro Kosmosa nam ustvari otkrivaju da postoji Božiji projekat ili scenarij stvaranja svijeta. Otkrivaju nam kako konkretno izgleda taj projekat i u čemu je bit i suština Božijeg stvaranja svijeta. Mišljenja sam da će ova otkrića iz temelja promijeniti našu predstavu o materijalnom svijetu u kojem živimo, i da će znatno uticati na sve aspekte života i razvoja naše ljudske civilizacije.

Zašto u svim česticama u prirodi piše

da je te čestice stvorio Uzvišeni Allah, dž.š?

Sva razumna bića u našem materijalnom svijetu, kada nešto kreiraju ili naprave, obavezno će na tom svom djelu kojeg prave napisati svoje ime. Napisat će ga neka se zna ko je autor i kreator tog djela. Za primjer možemo uzeti umjetničke slike. Svi smo imali priliku da vidimo neke od tih slika. Također, imali smo i priliku da vidimo da na svakoj od tih slika ima i potpis njihovog autora. Na primjer: Pikaso, Rembrant, Leonardo de Vinči, Tuluz Lotrek i mnogi drugi. Zašto su ti autori stavili svoj potpis na te slike? Stavili su ga neka se zna ko je njihov autor. Kada ne bi tako bilo, tada se ne bi znalo ko ih je naslikao, pa te slike ne bi imale svoju umjetničku vrijednost. Kao primjer, mogu nam poslužiti i proizvodi koje proizvodi, odnosno, koje pravi čovjek. Na svakom od tih proizvoda postoji i etiketa na kojoj piše ime proizvođača tih proizvoda. Proizvođačima tih proizvoda je veoma stalo do toga da se zna, da su baš oni proizveli te proizvode, pa zbog toga svim sredstvima koja im stoje na raspolaganju, štite svoja autorska prava. Ljudi su donijeli čak i odgovarajuće zakone kojima štite autorska prava svakog autora. To nam je svima sasvim jasno. Svakom stvaraocu i kreatoru je veoma važno da se zna da je baš on autor ili kreator nekog djela, pa će, zbog toga, obavezno na svakom od svojih djela staviti svoj potpis, ili će napisati svoje ime, neka se zna ko je autor tog djela. To je univerzalna zakonitost i univerzalno pravilo ponašanja, kojeg se pridržavaju i kojeg poštuju svi ljudi u dosadašnjoj istoriji čovječanstva. Još nije zabilježen ni jedan slučaj da autor nekog djela nije na tom djelu na vidnom mjestu stavio svoj potpis ili neko drugo obilježje, da se zna ko je autor tog djela. Pošto to znamo, bit će nam znatno lakše shvatiti u čemu je bit i suština otkrića o kojem govorim u ovom tekstu. Bit će nam lakše da shvatimo zašto u svakoj čestici u prirodi, a i u svakom drugom Božijem djelu piše, da je te čestice, i ta djela, stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Naime, Uzvišeni Bog je Razumni Stvaralac, pa mu je stalo da se zna da je baš On stvorio ovaj naš materijalni svijet u kojem živimo. Stalo mu je da se zna da je On naš Tvorac i Gospodar. Zbog toga je Uzvišeni Allah, dž.š., u svim svojim objavama koje je dao ljudima, jasno rekao, i jasno naglasio, da je baš On stvorio svijet i da je On stvorio čovjeka. Da nije tako bilo, i da nije bilo tih Božijih objava i poruka, mi ne bismo znali da imamo svog Tvorca, i da je naš Tvorac i Gospodar Uzvišeni Allah, dž.š. Čak i sada kada smo već dobili te Božije objave, i kada su nam Božiji poslanici jasno rekli da je naš Gospodar Uzvišeni Allah, dž.š., mnogi ljudi na našoj planeti Zemlji negiraju da postoji Bog. Također, mnogi negiraju da je Uzvišeni Allah, dž.š. stvorio svijet, i tvrde da je svijet stvorio neki drugi bog, ili neko drugo božanstvo. Zbog toga u ovo naše današnje vrijeme mnogi vode polemike o tome da li uopće postoji Bog. Također, vode se polemike i o tome koji je Bog stvorio svijet, jer ljudi vjeruju u različite bogove, i u različita božanstva, pa se oko svega toga ne mogu dogovoriti. Za ilustraciju tog stanja može nam poslužiti i slijedeći podatak: Danas u svijetu ima više hiljada različitih religija i različitih oblika pobožnosti i vjerovanja u Boga. Pripadnici svih tih religija misle da su baš oni u pravu, i da je baš njihova vjera prava vjera, a da su svi drugi u zabludi. Jasno je da svi ne mogu biti u pravu. Jasno je da ne postoji više hiljada pravih puteva. Samo je jedan put, pravi put, a svi drugi su stramputice i zablude. I ove činjenice nam ukazuju na potrebu da Tvorac Kosmosa, kao Razumni Stvaralac, na svakom od svojih djela, na vidnom mjestu stavi oznaku da je ta djela stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š. Jer, kada ne bi tako bilo, i kada ne bi bilo te oznake, tada bi bile moguće sumnje i dileme da li je svijet zaista stvoren i ko ga je stvorio. Te tajne najbolje zna naš Milosrdni Tvorac i Gospodar Allah, dž.š. I baš zbog toga je, prilikom stvaranja našeg svijeta u kojem živimo, na svakoj od čestica, i na svakom od drugih Božijih djela, na vidnom mjestu stavio oznaku da je te čestice, i ta djela, zaista, stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

Božije ime u atomima i molekulama u prirodi svjedoči i potvrđuje da je svijet zaista stvoren. Svjedoči i potvrđuje da ga je stvorio Uzvišeni Allah, dž.š.

Kako sam otkrio Božije ime

u česticama u prirodi?

U našem materijalnom svijetu u kojem živimo postoje veoma raznovrsna Božija djela. To su: hemijski elementi, hemijska jedinjenja, organski i anorganski spojevi, biljni i životinjski svijet, čovjek i mnogo toga još. Sva ta Božija djela imaju nešto što im je zajedničko, a to je da su sačinjena od materijalnih čestica, i da se te čestice mogu izraziti brojem. Na primjer: molekula vode ima tri atoma, od čega su dva atoma vodika i jedan kisika. Atom vodika ima jedan elektron i proton, dok atom kisika ima osam elektrona i protona. Tablice periodnog sistema hemijskih elemenata imaju sedam perioda, u atomima hemijskih elemenata ima do sedam elektronskih nivoa ili ljuski, itd. Eto, to je jedan od načina da čestice u prirodi izrazimo brojem. Koristeći tu metodu uzeo sam formule raznih hemijskih jedinjenja, odnosno spojeva, pa sam u istima, umjesto hemijskih simbola, stavio brojeve. Na primjer: U formuli: HNH COOH sam, umjesto atoma vodika (H), stavio atomski broj tog elementa, a to je broj 1. Umjesto atoma nitrogena (N) stavio sam atomski broj tog elementa, a to je broj 7, umjesto atoma ugljika (C) stavili smo broj 6, umjesto atoma kisika (O) stavio sam broj 8, itd. Kada sam to uradio upitao sam se da li se u tim brojevima krije neki Božiji znak. Prije svega, interesovalo me da li ti brojevi imaju neku vezu sa imenom Allah? Da bih to otkrio izvršio sam konekciju tih brojeva, a nakon toga dekompoziciju dobijenog rezultata. To sam uradio ovako:

1,7,1,6,8,8,1 â 1716881;

1716881 = ( 139 * 751 ) + ( 931 * 1732 )

1716881 = ( 139 * 1682 ) + ( 931 * 1593 )

1716881 = ( 139 * 2613 ) + ( 931 * 1454 )

1716881 = ( 139 * 3544 ) + ( 931 * 1315 )

1716881 = ( 139 * 4475 ) + ( 931 * 1176 )

1716881 = ( 139 * 5406 ) + ( 931 * 1037 )

1716881 = ( 139 * 6337 ) + ( 931 * 898 )

1716881 = ( 139 * 7268 ) + ( 931 * 759 )

1716881 = ( 139 * 8199 ) + ( 931 * 620 )

1716881 = ( 139 * 9130 ) + ( 931 * 481 )

1716881 = ( 139 * 10061 ) + ( 931 * 342 )

1716881 = ( 139 * 10992 ) + ( 931 * 203 )

1716881 = ( 139 * 11923 ) + ( 931 * 64 )

931 = Aritmetički izraz za ime Allah

139 = Analogni izraz za aritmetički izraz imena Allah

139, 931 <<< ALLAH

Na taj način sam otkrio da zaista postoji egzaktna matematička veza između tih čestica iz biohemije i uzvišenog Božeg imena. Poslije sam otkrio i mnoge druge relacije, a o toj temi ću, ako Bog da, govoriti u nastavku ovog teksta.

Na sličan način sam i u drugim hemijskim jedinjenjima, umjesto njihovih hemijskih simbola, stavio odgovarajuće brojeve. Poslije sam, koristeći najsavremenije programske sisteme i kompjutersku tehniku, napravio matematičke slike svih tih jedinjenja. Kada sam izradio te slike došao sam do jednog veoma neobičnog otkrića. Naime, otkrio sam da se čestice u svim tim slikama međusobno tako povezuju da kao matematički rezultat te veze daju broj – 931. Pitao sam se zašto daju baš taj broj, i u čemu je bit i suština te kreacije? Uskoro sam pronašao odgovor i na to pitanje. Naime, otkrio sam da se i uzvišeno ime Allah, dž.š. može, također, izraziti brojem. I kada ga izrazimo brojem kao rezultat dobit ćemo baš broj. Dakle, kao rezultat dobit ćemo broj 931. Taj broj, dakle broj 931, je aritmetički izraz za ime Allah, dž.š. Tako se na jeziku brojeva piše i izražava to veličanstveno i uzvišeno ime. Čim sam to otkrio, odmah mi je sve postalo jasno. Shvatio sam zašto se u matematičkim slikama svih Božijih djela u prirodi nalazi baš taj broj. Shvatio sam da se u istima nalazi, jer se sa tim brojem izražava i označava Božije ime. Označava se ime Allah, dž.š. Radi što lakšeg razumijevanja ovih tajni broj 931 možemo da zamislimo i kao Božiji «potpis» koji u svim Božijim djelima u Kosmosu svjedoči i potvrđuje da je ta djela zaista stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

U nastavku ovog teksta navest ću, ako Bog da, neke od matematičkih slika koje sam načinio u svijetu atoma i molekula, kao i drugih materijalnih fenomena. Želja mi je da ova otkrića podstaknu sve ljude, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu, rasnu, političku ili bilo koju drugu pripadnost, da razmišljaju o Božijim tajnama stvaranja svijeta, te da svi zajedno krenemo putevima nauke i znanja ka Božijoj ljubavi i Božijem zadovoljstvu.