Isra i Miradž 2 PDF Ispis E-mail
U ime Allaha Milostivog, Samilosnog
     Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu na nimetima kojima nas svakodnevno obasipa. Hvala Allahu koji nas je uputio ka nuru Islama, i koji nas je učinio muslimanima. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda a.s., na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana. Draga braćo i sestre, draga djeco i omladino.

     Na prethodnoj hutbi smo govorili o događajima isre i miradža, gdje smo spomenuli način na koji je Poslanik a.s., došao do Mesdžidul aksa, a zatim se vinuo u nebeska prostranstva u susret svom Gospodaru. Spomenuli smo da je taj događaj izazvao dosta polemike kako među mušricima tako i među muslimanima gdje su oni slabog imana napustili islam.

     Za mušrike je bilo posebno važno poko11:32:30lebati Ebu Bekra kao uglednog i pouzdanog pristalicu Poslanika, s.a.v.s, Ibn Šihab kaže da je Ebu Seleme ibn Abdurrahman rekao: «Grupa Kurejšija otišla je kod Ebu Bekra i rekla: - Zar ti misliš da je tvoj drug otišao do Bejtul-makdisa, a zatim se vratio do Meke u jednom dijelu noći? Ebu Bekr, r.a, ih je upitao: Zar je to on rekao? Odgovorili su: Da! Ebu Bekr im je na to uzvratio rekavši: - Svjedočim, da ako je to on rekao, da je istinu rekao! Rekli su - ti si mu povjerovao da je došao do Šama (Palestine) u jednoj noći, a zatim se vratio do Meke prije nego je svanulo! Pa ja sam mu povjerovao i više od toga. Povjerovao sam mu kad je počeo primati Objavu s neba».

     Ebu Seleme kaže: Zbog takvog držanja, Ebu Bekr je prozvan Es-Siddik.
     U povodu ovog izuzetnog događaja i objašnjenja njegove istinitosti materijalnim dokazima koje su tražili savremenici Alejhisselama u kazivanju o Bejtul-makdisu i opisu karavane, da se primijetiti da Vjerovjesnik, s.a.v.s, nije mario za osnovani Ummi Hanin strah. Iako je bio svjestan mogućeg ismijavanja, Poslanik, s.a.v.s, nije se libio javno iznijeti činjenice o događaju koji se uistinu desio, pa čak ni nakon što su ga neki napustili. Njegovo pouzdanje u istinu bilo je jače od bilo kakvih provokacija i podrugivanja.

     «U ovome je dobar primjer svim nosiocima poziva da javno iznose istinu, ne plašeći se kako će to ljudi primiti, ne laskajući ljudima, niti očekujući da oni budu zadovoljni pa da to odobre, ako se to suprotstavlja istini koja se izlaže»

     Na Mi'radžu je Allahovom poslaniku, s.a.v.s, propisan namaz. Prvo 50, pa je na nagovor Musaa, a.s, Poslanik, a.s, molio Alaha da to smanji, bojeći se da sljedbenici njegovi neće moći sve obavljati «Neprestano sam se vraćao između svoga Gospodara i Musaa, a.s, sve dok mi Allah ne reče: „Muhamede, njih je pet u toku dana i noći, a svaki namaz broji se kao deset, što čini 50 namaza". Činjenica da je namaz propisan na Mi'radžu, veličanstvenom i za ljudski um nepojmljivom događaju, ukazuje na veliku važnost namaza u životu svakog muslimana i muslimanke. Brojni su hadisi Allahovog poslanika koji govore o značaju namaza, a jedan od njih je i hadis u kojem Vjerovjesnik, s.a.v.s, kaže da je namaz mi'radž vjernika.

     Namazom se čovjek približava i uzdiže ka Allahu. Naši namazi bi trebali da budu takvi, da se namazu radujemo, da ga smatramo susretom sa Allahom, ali nažalost koliko nas ima čiji namaz se ne podigne ni jednog pedlja od zemlje, koliko ih ima koji smatraju namaz opterećenjem, a ne olakšanjem. Ako je namaz susret sa Allahom, vjernik se onda susreće svaki dan, razgovara sa svojim Gospodarom, obraća mu se, moli ga, zahvaljuje mu i time iskazuje svoju ljubav. Šta je sa onima koji nikada ne stanu pred Allaha, koji mu se ne obraćaju, koji sa njim ne razgovaraju. Može li se voljena osoba voljeti a ničim tu ljubav ne pokazati. Da li je takva ljubav iskrena ili je samo na jeziku. Allaha volimo i riječima i djelima, jer voljeti ga samo riječima je stvar nifaka-licemjerstva. Da nas Allah toga sačuva.

     U predmetnom ajetu, Uzvišeni nam objašnjava svrhu Poslanikovog mi'radža rekavši: LI NURIJEHU MIN AJATINA (da bismo mu neka znamenja Naša pokazali). Uz to što je vidio neke odabrane poslanike, alejhimusselamu, pokazan mu je i Malik, čuvar Džehennema. U jednom trenutku uveden je u Džennet u kome je vidio raznovrsne ogrlice, đerdane od bisera, a zemlja dženetska bila je od miska.

     Vidio je Sidretul-munteha koji su prekrivale Allahove veličanstvene stvari: ležaljke od zlata, različite boje, kao i meleki, a tu je vidio i Džibrila u njegovom stvarnom liku sa 600 krila. Vidio je također, zeleno uzglavlje-Refref - koje je prekrilo horizont. Vidio je i Bejtul-ma'mur (Nebesku kabu) i Ibrahima, a.s, graditelja Zemaljske kabe, naslonjenog leđima na nju. U Nebesku kabu svaki dan uđe sedamdeset hiljada meleka koji u njoj ibadet čine i ne vraćaju se u nju više do Sudnjeg dana.

     Mi'radž je ukazao na milost Allahovu prema ljudima. Kada je Allah upitao Svog Poslanika::"Šta želiš, šta tražiš miljeniče? A on, naravno ne traži sebi ništa, ni kuću ni vikendicu, ni auto, nego traži oprost za svoj ummet. Pa mu Allah saopštava da ono beskrajno more što vidi da je to Allahova milost, a ono stablo u moru je zemlja, a ona ptica na stablu je tvoj ummet, a ono malo zemlje u kljunu ptice su grijesi tvog ummeta, pa ako padne ono malo zemlje u more ne bi se uopšte primjetilo. i onda mu još reče: Tvojim dolaskom večeras, trećini tvog ummeta šaljem milost i oprost, tvojim šefa'atom oprostit ću drugoj trećini, a trećoj trećini ću oprostiti kad se susretnemo na Kijametskom danu."

     Kolika li je samo Allahova milost prema nama, a mi ne hajemo i ne trudimo se da tu milost zadobijemo.

     Poslanik neka je na njega mir i spas je na mi'radžu vidio prizore budućeg svijeta, vidio je džennetlije kao i džehennemlije, tako se navodi u podužem hadisu kada je došao do najnižeg neba da je ugledao jednog čovjeka koji sjedi, a s njegovu desnu i lijevu stranu je bila po jedna skupina ljudi. Kada bi pogledao na desnu stranu, nasmijao bi se, a kada bi pogledao na lijevu stranu zaplakao bi. Upitah Džibrila ko je ovo? A on reče ovo je Adem a.s., a skupine sa njegove desne i lijeve strane su njegovi nasljednici. Na desnoj strani su džennetlije, a na lijevoj su džehennemlije, pa kad pogleda na desnu stranu nasmije se, a kad pogleda na lijevu stranu zaplače.

     Mi'radž je, zasigurno, jedan od Allahovih, dž.š, dokaza koji otkriva Allahovu, dž.š, svemć i naklonost prema Njegovim izabranim robovima. Mi'radž je učvršćenje za one čija su srca sklona istini i pravom vjerovanju, dok je za kolebljive i one čija su srca bolesna, prepreka i put do zablude. Zato Uzvišeni u istoj stvari jedne učvršcuje a druge u zabludi ostavlja.

     Molimo Te Gospodaru za čvrstinu uvjerenja u Tvom dinu, poslije čega nema kolebanja i zablude. Ti si, uistinu, neograničeno dobar i plemenit.Amin.