PDF Ispis E-mail

 Zanimljivo i poučno


 • Najduža sura u Kur'anu je Al-Bekare.
 • Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).
 • Jedina sura u Kur'anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe.
 • U Kur'anu ima 114 sura.
 • Sunnet je petkom učiti suru Kehf.
 • Sredina Kur'ana se nalazi u suri Kehf.
 • Sura Ihlas vrijedi trećinu Kur'ana.
 • Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.
 • Amidža Muhammeda a.s. se zvao Ebu Talib.
 • Muhammed a.s. je pripadao plemenu Kurejžija.
 • Kad mu je počela dolaziti objava, Muhammed a.s. je imao četrdeset godina.
 • Nadimak Muhammeda a.s. je bio El-Emin.
 • Muhammedova a.s. sestra po mlijeku se zvala žejma.
 • Muhammed a.s. nije imao braće i sestara.
 • Prva Poslanikova a.s. žena se zvala Hatidža.
 • Prva bitka u kojoj su se muslimani borili bila je bitka na Bedru.
 • Hidžru sa Muhammedom a.s. je učinio Ebu Bekr.
 • Prije početka jela treba reći bismillah.
 • Namaz je stub vjere.
 • Najmanju kaznu u džehennemu će imati Ebu talib, Poslanikov a.s. amidža.
 • Fatiha je prva sura u Kur'anu.
 • En-Nas je zadnja sura u Kur'anu.
 • Potop je zadesio narod koji je živio u doba Nuha a.s.
 • Ibrahim a.s. je za života bio bačen u vatru.
 • Poslanik Ejjub a.s. je imao najveća iskušenja.
 • Poslanik koji je rođen bez oca je Isa a.s.
 • Muhammed a.s. je preselio na Ahiret u 63. godini života.
 • Muslimani su u Španiji bili skoro 800 godina.
 • Meleci Munker i Nekir su zaduženi da ispituju ljude u kaburu.
 • Melek Israfil je zadužen da puhne u sur.
 • Namaz u džematu je vrijedniji za 25 i 27 puta od namaza u kući.
 • Levhi Mahfuz je ploča na kojoj je zapisano žta će biti.
 • Kršćani su zalutali u vezi jednog poslanika, ato je Isa a.s.
 • Jevreji su rekli da je Uzejra Allahov sin.
 • Ashabi su drugovi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
 • Prvo sto je rekao Isa a.s. u besici je Ja sam Abdullah, Allahov rob.
 • Havarijjuni su drugovi Isa a.s.
 • Dvadeset pet Poslanika je spomenuto u Kur'anu.
 • Nijedna žena nije bila Poslanik.
 • Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najodabraniji Poslanik.
 • Prvi mujezin u islamu se zvao Bilal ibn Rebbah.
 • Objava Muhammedu a.s. je počela u pećini Hira.
 • Vladar svih muslimana se zove halifa.
 • Tevrat je objavljen Musau a.s.
 • Zebur je objavljen Davudu a.s.
 • Indžil je objavljen Isau a.s.
 • Hakka i Kijame su imena za Sudnji dan.
 • Nar, Sekar i Džehim su imena za džehennem.
 • U Kur'anu ima 15 sedždi itilaveta.
 • U suri Hadždž se nalaze dvije sedžde itilavet.
 • Čovjeku će se u kaburu postaviti pitanja: Ko ti je Gospodar? , Koja ti je vjera? i Ko ti je poslanik?
 • Prvu strelu na Allahovom putu je ispalio Sa'd ibn Vekkas.
 • Arž drži osam meleka.
 • Halid ibn Velid imao je nadimak Sejfullah.
 • Bitka na Hendeku se zove i Ahzab.
 • Muhammed a.s. je ranjen u bici na Uhudu.
 • U bici na Mu'ti je učestvovalo 200.000 Vizantijaca.
 • Sulejman a.s. je umro naslonjen na svoj štap u stojećem položaju.
 • Najuzviženiji ajet u Kur'anu je Ajetul-Kursijj.
 • Šejtani ne ulaze u kuću u kojoj se uči sura Bekare.
 • Faraonova žena se zvala Asja.
 • Ideju o kopanju hendeka u bici Ahzab je dao Selman el-Farisi.
 • Djeca Muhammeda a.s. su se zvala: Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatima, Rukajja i Ummu Kulsum.
 • Pokrivanje žene je propisano pete godine po Hidžri.
 • Neke od mu'džiza Muhammeda a.s.: Kur'an, raspolovljenje Mjeseca, nazivanje selama od strane kamenja, izviranje vode iz njegovih prstiju...
 • Nuh a.s. je živio 950 godina.
 • Sinovi Adema a.s. su se zvali Kabil i Habil.
 • Ugovor između Allaha i duža svih ljudi zove se Misak.
 • Dio koji neće istruhnuti u kaburu je repna kost (repnjača).
 • Ruknovi braka su: supruga, suprug, zastupnik (velijj), oblik (forma, ponuda i prihvatanje) i svjedoci.
 • Meleci ne ulaze u kuću u kojoj su pas i slika (sa likovima).
 • Ruknovi abdesta su: nijjet, pranje ruku do iza laktova, potiranje kose, pranje nogu do iza članaka, pridržavanje redoslijeda. (El-Maide, 6)
 • Ženi je za vrijeme hajda i nifasa zabranjeno: namaz, doticanje Mushafa, boravak u mesdžidu i polni odnos sa mužem.
 • U Kur'anu ima trideset džuzeva.
 • Ženu udaju četiri stvari: ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera.
 • Najveći ogranak imana je reći La ilahe illallah.
 • Najmanji ogranak imana je ukloniti smetnju (prepreku) sa puta.
 • Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga naklanjati.
 • Najbolji poznavalac halala i harama među ashabima bio je Muaz ibn Ubejdullah.
 • Duboki san pri kome je čovjek nesvjestan, jedna je od stvari koja kvare abdest.
 • Meleci se smjenjuju u vrijeme sabah i ikindije namaza.
 • Prvi poslanik koji će biti obučen na Sudnjem danu je Ibrahim a.s.
 • Namaz u Haremu Ka'be je vrijedniji 100.000 puta nego namaz u drugim mesdžidima.
 • Drugi naziv za akžam namaz je ždnevni vitrž.
 • Prvi mesdžid u islamu je Mesdžidul Kuba.
 • Narodu Benu Israil je naređeno da zakolje kravu.
 • U mesdžid se ulazi desnom nogom, a izlazi se lijevom.
 • U WC se ulazi lijevom nogom a izlazi desnom.
 • Muhammed a.s. je tri godine tajno pozivao u islam.
 • Ebu Sufjan je bio vođa Kurejžija na Uhudu.
 • Kabu su sagradili Ibrahim a.s. i Ismail a.s.
 • U bici na Uhudu, Ebu Dudžane je nosio sablju Poslanika a.s.
 • žehid će u Džennetu imati sedamdeset i dvije hurije.
 • alkoholu su objavljena tri ajeta.
 • Prvi ajet objavljen o hrani je u suri El-En'am.
 • Otac Ibrahima a.s. se zvao Azer.
 • Muhammed a.s. je četiri puta obavio umru.
 • Allah dž.ž. je na Bedr poslao hiljadu meleka.
 • Sura Enfal govori o bici na Bedru.
 • Kazna za blud neoženjenog (neudate) je stotinu udaraca i progonstvo iz mjesta boravka na godinu dana.
 • Kazna za homoseksualca i općenje sa životinjama je smrt, bez obzira bio oženjen ili ne.
 • Kazna za blud se spominje u suri Nur.
 • Na sunnetu sabah namaza, sunnet je učiti sure Kafirun i Ihlas.
 • Kazna za konzumiranje alkohola je četrdeset udaraca a kadija može povećati do osamdeset.
 • Mejjita (mrtvaca) do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela. Samo djela ostaju s njim.
 • Između čovjeka i kufra (nevjerstva) je ostavljanje namaza.
 • Meleki su okupali Hanzalu ibn Amra.
 • Klanje kurbana povodom rođenja djeteta zove se akika.
 • Ruknovi hadža su: ihram, tavaf, sa'j i Arefat.
 • Noć Lejletul Kadr je vrijednija od 1000 mjeseci.
 • Sunnet je postiti šest dana Ševvala, deveti i deset dan Muharrema, ponedjeljkom i četvrtkom i bijele dane.
 • Kibur je nepriznavanje istine i potcjenjivanje ljudi.
 • Kad Allah dž.ž. vrati Isa a.s., on (Isa a.s.) će: ubiti Dedždžala, slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džizju.
 • Otac Musa a.s. se zvao Imran.
 • Ramazanski bajram traje tri dana.
 • Kurban-bajram traje četiri dana.
 • Džehennem će biti potpaljen hafitom, bogatažem i mudžahidom.
 • Planina na koju se nakon potopa iskrcao Nuh a.s. zove se Džudijj.
 • Narodu Ad je poslat poslanik Hud a.s.
 • Narodu Semud je poslat poslanik Salih a.s.
 • U Medjen je poslat poslanik žuajb a.s.
 • Od dva poslanika su žene bile nerotkinje: od Ibrahima a.s. i od Zekerijjaha a.s.
 • Sa gibetom (ogovaranjem) se uspoređuje jedenje mesa umrlog brata.
 • Allahu dž.ž. najmrže dozvoljeno djelo je razvod braka.
 • Nije dozvoljeno oženiti dvije sestre.
 • Čovjek će na Sudnjem danu biti prvo pitan za namaz.
 • Prva žena koja je ubila nevjernika na Allahovom putu se zvala Safijja bint Abdul Muttalib.
 • Najviže hadisa od Poslanika a.s. je prehio Ebu Hurejre r.a.
 • U suri Tevbe se spominju bitke Tebuk i Hunejn.
 • Zanimanje Davuda a.s. je bilo izrađivanje pancira.
 • Zanimanje Zekerijja a.s. je bilo stolarstvo.
 • Adabi ulaska u kuću su: ne ulaziti bez dozvole, kucati tri puta, ne gledati kroz prozor ili ključaonicu ili prislužkivati i pri ulasku poselamiti ukućane.
 • Najbogatiji čovjek Faraonovog naroda zvao se Karun.
 • Dva medinska plemena koja su ratovala između sebe prije islama su Evs i Hazredž.
 • Kraljica iz doba Sulejmana a.s. koja je primila islam zvala se Belkisa.
 • Muhammed a.s. je rođen u mjesecu rebiul evvel.
 • Omer r.a. je čuo suru Ta-Ha i primio islam.
 • Jedini poslanik koji nije umro je Isa a.s.
 • Riječ ramadan se jednom spominje u Kur'anu.
 • Muhammed a.s. je prije preseljenja na Ahiret vidio Džennet i Džehennem.
 • Ibrahim a.s. je rođen u pećini u vrijeme kralja Nemruza.
 • Isa a.s. je, Allahovom dozvolom, liječio gubave i oživljavao mrtve.
 • U suri Mudžadele je u svakom ajetu spomenuto Allahovo dž.ž. ime.
 • Dio vojske koji je pogriježio u bici na Uhudu bili su strijelci.
 • Žena koja je rasporila utrobu mrtvom Hamzi r.a. zvala se Hinda.
 • Kad je Poslanik a.s. učinio hidžru, mjesto njega je u postelji ostao Alija r.a.
 • Zadnji pohod Muhammeda a.s. bio je Tebuk.
 • Šehidi će u Džennetu poželjeti da se vrate na dunjaluk. (da bi jož jednom poginuli na Allahovom putu)
 • Allah dž.ž. će žehidu oprostiti sve osim duga.
 • Munafici (licemjeri) će biti u najgorim stupnjevima Džehennema.
 • Meleci koji su poučavali sihru zovu se Harut i Marut.
 • Zaklinjanje nečim drugim osim Allahom je žirk.
 • Meleci su stvoreni prije čovjeka.
 • U narodu Luta a.s. je bilo mnogo homoseksualaca.
 • Kad se izađe iz nužnika kaže se: Gufraneke.
 • Šehid će se na Sudnjem danu moći zauzimati za sedamdeset svojih rođaka.
 • Pri oblačenju, prvo se oblači desna strana.
 • Esma bint Ebu Bekr nosi ime Vlasnika dva pojasa.
 • Ko sakrije znanje na dunjaluku biće bičevan bičevima od vatre u Džehennemu.
 • Bedem između Dženneta i Džehennema zove se E'araf.
 • Hatidži r.a. je prenesen selam od Allaha dž.ž. i poruka da ima kuću u Džennetu.
 • Poslijepodnevni odmor (spavanje) zove se kajlula.
 • Židovi su upoređeni s magarcom koji nosi knjige.
 • Zajednički naziv za sve žene Muhammeda a.s. je majke mu'mina.
 • Allah dž.ž. je prvo stvorio pero.
 • Kome Allah dž.ž želi dobro, pouči ga propisima vjere.Šest stvari je dato samo Muhammedu a.s.: moć posebnog izražavanja, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na daljini od mjesec dana hoda, ratni plijen, Zemlja je učinjena čistom i čistećom, poslan je svim stvorenjima i on je kraj poslanstva.
 • Najviže se Allaha boje od njegovih robova učeni.
 • Dvije džennetske rijeke na dunjaluku su Nil i Eufrat.
 • Najviži dio Dženneta se zove Firdevs.
 • Uhud, Lubnan, Sinaj i Džudijj su džennetske planine na dunjaluku.
 • Qur'an je Allahov dž.ž. govor.
 • Šejtanu možemo stijesniti prolaze postom.
 • Prvi čovjek je stvoren od zemlje.
 • Vrata u Džennetu na koja će ulaziti postači zovu se Rejjan.
 • Muhammed a.s. će prvi ući u Džennet.
 • Bez polaganja računa u Džennet će ući sedamdeset hiljada ljudi.
 • Džennet ima osam vrata.
 • Na Sudnjem danu će Isa a.s. i šejtan održati hutbe.
 • Džehennem ima sedam vrata.
 • Neki od načina da se otjera šejtan: euzubillahi... , Ajetul-kursija, učenje sura Felek i Nas, ezan, učenje Kur'ana....
 • Neki od velikih grijeha: žirk, blud, neposlužnost roditeljima, alkohol....
 • Meleci su stvoreni od svjetlosti.
 • Džini su stvoreni od vatre.
 • Sabur je u Kur'anu spomenut na oko 90 mjesta.
 • Knjiga sa zapisanim dobrim djelima zove se Illijjun.
 • Narod Semud je unižten stražnim glasom.
 • Narod Ad je unižten ledenim i silovitim vjetrom.
 • Lutov narod je unižten vjetrom punim pjeska.
 • Medina se prije islama zvala Jesrib.
 • Godina u kojoj su na Ahiret preslili Ebu Talib i Hatidža. r.a. naziva se godina tuge
 • Hadžerul esved, kamen uzidan u Kabu, prije je bio bijel.
 • Hamzu r.a. ubio je čovjek po imenu Vahžijj.
 • Čovjek koji je prvi pisao perom je Idris a.s.
 • Od Poslanikovih a.s. ashaba zadnji je na Ahiret preselio Tufejl ibn Amr, 110. g.H.
 • U Amme džuzu (30. džuz) ima trideset i sedam sura.
 • Kada je hadis žmuttefekun alejhiž, znači da ga bilježe i Buharija i Muslim.
 • Muhammedu a.s. su od dunjalučkih stvari bile najdraže žene i mirisi.
 • Kad čovjek kihne treba reći elhamdulillah.
 • Davudov post je da čovjek jedan dan posti a jedan dan mrsi.
 • Alkohol je majka svih zala.
 • Sure Felek i Nas su objavljene kad je opsihirem Muhammed a.s.
 • Zijevanje je od žejtana, a kihanje je od Allaha dž.ž.
 • Pet velikih predznaka Sudnjeg dana: Isa a.s. , Jedžudž i Medžudž, Dubbetul erd, izlazak Sunca sa zapada i Dedždžal.
 • Narod Benu Israil je pretvoren u majmune i svinje.
 • Razvod Zejnebe i Zejda r.a. se spominje u Kur'anu.
 • Dedždžal će biti ubijen u Kudsu.
 • Isa a.s. će biti spužten u Damasku, na munaru Emevijske džamije.
 • Isa a.s. će umrijeti i biti ukopan u Medini.
 • Ubistvo Osmana r.a. je jedan od znakova Sudnjeg dana.
 • Narod Benu Israil je od Musa a.s. tražio da vidi Allaha dž.ž.
 • Kad je Musa a.s. udario žtapom po zemlji, izbilo je dvanaest vrela (izvora).
 • Na Dedždžalovom čelu će pisati KAFIR.
 • Čovjek je Allahu dž.ž. najbliži dok je na sedždi.
 • Allah dž.ž. kaže za žejtana da nam je otvoreni neprijatelj.
 • Prva kibla muslimanima bila je u Kudsu (Jerusalem).
 • Ljudi mnogo zanemaruju dvije Allahove blagodati: zdravlje i slobodno vrijeme.
 • Bolje je da čovjek sjedne na žeravicu i da progori odjeću nego da sjedne na kabur.
 • Mekruh (pokuđeno) je spavati između akžama i jacije.
 • Pokuđeno je reći Zlo mi je, treba reći Muka mi je.
 • Vrijeđanje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo je kufr (nevjerstvo).
 • Treba podsticati ljude da na samrti kažu LA ILAHE ILLALLAH.
 • Kada ti kržćan nazove selam odgovori mu sa ve alejkum.
 • Sure talak i Tahrin počinju sa O Vjerovjesniče...
 • Zavist unižtava dobra djela kao žto vatra sagorijeva drva.
 • Slijep čovjek može biti imam.
 • Za muškarce je zadnji saff najmanje vrijedan.
 • Za žene je prvi saff najmanje vrijedan.
 • Ebu Ubejde Amr ibn Džerrah je ubio svoga oca na Bedru.
 • Munafici se lijeno dižu na namaz i malo spominju Allaha dž.ž.
 • Isra' i Mi'radž su se desili dvije godine prije Hidžre.
 • Muslimani su prvi katapult zarobili u bici na Hajberu.
 • Računanje vremena prema lunarnom kalendaru uveo je halifa Omer ibn Hattab.
 • Spavaču dok se ne probudi, djetetu dok ne postane punoljetno i ludaku dok ne počne razmišljati - ne pišu se djela.
 • Mushaf je tim imenom prvi nazvao Ebu Bekr r.a.
 • Državnu blagajnu (bejtul mal) prvi je uspostavio Ebu Bekr r.a.
 • Omer ibn Hattab r.a. je kao halifa noću obilazio ljude da vide kako žive.
 • Allah dž.ž. je čovjeku bliži od vratne žile kucavice.
 • Većina džennetlija su (dunjalučki) siromasi.
 • Islamski hilafet ukinuo je Mustafa Kemal Ataturk 1924. godine.
 • Najjači je čovjek koji sebe obuzda u srdžbi.
 • Umra u mjesecu ramazanu ima vrijednost hadža.
 • U vrijeme džahilijjeta, Hatidža r.a. imala je nadimak Tahira (Čista).
 • Najkraća sura u Kur'anu je sura Kevser.
 • Zadnji mjesec u hidžretskoj godini je zul-hidždže.
 • Ne treba se mnogo smijati jer smijeh umrtvljuje srce.
 • Hatidža r.a. preselila na ahiret u žezdeset petoj godini života.
 • Muhammed a.s. je učestvovao u dvadeset osam bitaka.
 • Najmlađi islamski vojskovođa je bio Usame ibn Zejd r.a.
 • Muhammedova a.s. sablja zvala se Zulfikar.
 • Kabu je prva prekrila svilom Ummu Abbas Abdul Muttalib r.a.
 • Allah dž.ž. je nadahnuo pčelu.
 • Džennet je prekriven (okružen) dunjalučkim neprijatnostima, a džehennem je okružen (prekriven) dunjalučkim ugodnostima.
 • Jahalica na kojoj je Muhammed a.s. učinio Isra i Miradž zvala se Burak.
 • Allahu najmrža mjesta su pijace.
 • Ko sakrije sramotu muslimana na dunjaluku, Allah dž.ž. će sakriti njegovu na Sudnjem danu.
 • Treba iskoristiti pet stvari: život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije siromažtva.
 • Allahu dž.ž. najdraža mjesta su mesdžidi.
 • Ko okrene glavu od islama biće proživljen slijep.
 • Kur'an je sakupljen u Mushaf za vrijeme hilafeta Osmana r.a.
 • Onaj čije zadnje riječi budu LA ILAHE ILLALLAH ući će u Džennet.
 • Abdullah ibn Mesud r.a. je prvi javno učio Kur'an u Mekki.
 • Zadnji objavljeni ajet je 281. ajet sure bekare.
 • Furkan, Kitab, Zikr... su neki od naziva za Kur'an.
 • Ezzubejr ibn Avvaz r.a. je prvi izvukao sablju na Allahovom dž.ž. putu.
 • Za vrijeme halife Omera ibn Abdul Aziza se nije imao kome dati zekat (ljudi su bili imućni).
 • Žena može dobrovoljno postiti samo uz muževu dozvolu.
 • Prva džamija sa munarom bila je Emevijska džamija u Damasku.
 • Aiža r.a. je, od žena, prenijela najviže hadisa od Muhammeda a.s.
 • Velid ibn Mugire je prvi skinuo obuću u Haremi žerifu u Mekki.
 • Klanjanje teravih namaza u džematu je počelo za vrijeme halife Omera ibn Hattaba.
 • Kad žena namirisana prođe ulicom, a drugi osjete njen miris, ima status bludnice.
 • Prvi namaz u kojem su se muslimani okrenuli prema Mekki bio je ikindija.