BOZIJA MILOST PREMA ZENAMA PDF Ispis E-mail

N zene "A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju..."

Bog nam u Kur’anu kaže da je ljudskim bićima dao “slavu” (Kur’an, 23;71). On daje prosperitet svima koji praktikuju islamski moral i koji slijede put koji je On objavio u Kur’anu. A jedini način na koji neke žene mogu pobjeći od svih problema kojima se izlažu u neukim društvima i na koji mogu dobiti poštovanje koje zaslužuju, nalazi se u Kur’anu, objavljenom našem Poslaniku (s.a.w.s.) da bi ljudska bića našla put iz mraka do svjetlosti.

U mnogim kur’anskim ajetima, Bog štiti žene i brani njihova prava, otklanja pogrešne ideje o ženama u sadašnjim neukim društvima, i garantuje im status poštovanja u društvu. Kur’an nam kaže da mjera vrijednosti ljudskog bića pred Bogom nije u rodu; nego u strahu od Boga, u vjeri, moralnom savršenstvu, iskrenosti prema Bogu i pobožnosti. Svi ovi ajeti su dokaz Božije neuporedive velikodušnosti prema ženama.

"O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa." (Kur’an, 49:13)

"O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. - to su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili."
(Kur’an, 7:26)

Na drugim mjestima u Kur’anu, Bog kaže:

"A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!" (Kur’an, 2:197)

On nam kaže da najbolji kvalitet koje ljudsko biće može posjedovati jeste pobožnost. Dakle, pobožnost je osobina koja ljudima daje njihovu osnovnu vrijednost i superiornost pred Bogom. U Kur’anu, Bog kaže:

"Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali - mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita." (Kur’an, 57:18)


Ovaj ajet podsjeća i žene i muškarce da će dobiti istinsku nagradu najviše časti ako budu živjeli moralnim životom kako je Bog odredio. Žene i muškarci imaju različite fizičke karakteristike, ali to nije razlog da ijedno od njih bude superiornije u odnosu na drugo. U drugom ajetu, Bog kaže da je bogatstvo postalo mjera superiornosti za neke ljude, ali je bolje da tražimo od Boga velikodušnost:

"I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izoblja njegova molite. - Allah, zaista, sve dobro zna!" (Kur’an, 4:32)

U Kur’anu, Bog nam je rekao šta se treba učiniti da bi se zaštitile i čuvale žene u društvu i da bi im se odalo poštovanje koje zaslužuju. Sve ove mjere su u interesu žena, da im se ne bi činila nepravda ili ih se ugnjetavalo.

U Kur’anu, Bog je čovječanstvu pokazao istinski put i ukazao na pogrešne postupke nevjerovanja. Prema islamskom moralu, nije važno roditi se kao muško ili žensko, već je važno biti privržen Bogu dubokim vjerovanjem i strahom. Pažljiva pokornost Božijim naredbama i zabranama znači pokušavati živjeti u skladu sa moralnim učenjem Kur’ana. Ovakva ličnost je istinska vrijednost čovjeka pred Bogom.

U Kur’anu, Bog objašnjava osnovne osobine koje svaki vjernik mora posjedovati, bilo muško ili žensko:

"A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar." (Kur’an, 9:71)

Žene i muškarci će odgovarati za obožavanje, život u skladu sa moralnim učenjem Kur’ana, podsticanje drugih da čine dobro, a odvraćanje od zla i izvršavanje svih naredaba i propisa u Kur’anu. Bog je obećao dati svim ljudima, i muškarcima i ženama, “sposobnost da rastavljaju istinu od neistine” (Kur’an, 8:29). Zauzvrat vjerovanju i iskrenosti ljudi, Bog će upućivati sve individue na svakom polju života i uputiti ih na pravi put ka Sebi. On će im pomoći da donose prave odluke i da se ponašaju pravilno; i On će im dati inteligenciju, razumijevanje i percepciju. Dakle, inteligencija nema veze sa rodom; ona dolazi potpuno iz straha od Boga i iskrene privrženosti i bliskosti sa Njim.

Svaka žena ili muškarac koji se ponaša u skladu sa inteligencijom koju dobije iz vjere može nadmašiti mnoge druge i postići sreću u životu. Ovo zavisi potpuno od volje, predanosti i odlučnosti osobe. Prema islamskom moralu, nijedan vjernik neće sebe smatrati savršenim na bilo koji način. Umjesto toga, uvijek će težiti da bude inteligentniji, sposobniji, odgovorniji, da stalno razvija svoju ličnost i da bude uspješniji u vođenju moralnog života. Kolikogod može, ulagat će sve napore da razvije sebe na svakom polju. U Kur’anu, Bog kaže da Ga vjernici mole da budu primjeri dobre ličnosti onima oko sebe:

A robovi milostivog su i oni koji govore:

"Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!" (Kur’an, 25:74)

Žena muslimanka koja daje sve od tebe u svemu i koja teži da bude dobar primjer svima svojom ličnošću, moralnom čestitošću i voljom, Bog će dati i visoku poziciju u društvu. Takva žena izvršava svaku dužnost na najbolji mogući način, donosi primjerene odluke, nalazi najbolja rješenja za probleme i primjenjuje najbolje mjere.

Možemo vidjeti da su prema moralnoj praksi islama muškarci i žene potpuno jednaki u društvu. Putem Kur’ana, Allah Milostivi je poništio sve razlike koje neuki sistemi vjerovanja čine između muškaraca i žena; i naredio je da se ženama da vrijednost koju one zaslužuju. Ovo sve zavisi potpuno od snage vjerovanja muškaraca – i žena – u Boga, kao i od njihovog moralnog karaktera i odgovornosti koje nose. Stoga, žene koje prihvate islamski moral se nikad ne moraju boriti za jednakost sa muškarcima; ulaze, umjesto toga, u moralno “takmičenje” vrijednosti. U takmičenju dobrote, vjernici moraju uložiti sve od sebe da zasluže Božije zadovoljstvo u svakom momentu svog života.

Sa ovim ciljem na umu, oni se bore na takmičenju dobrote da postanu osoba najbliža Bogu i osoba koju Bog najviše voli. Međutim, ovo takmičenje je isključivo u cilju Božijeg zadovoljstva. Bog kaže u Kur’anu da je jedna od glavnih osobina vjernika koja ih izdiže na ovom i na onom svijetu jeste njihov trud da postignu taj cilj:

"Oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču." (Kur’an, 23:61)

"Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede oni naši robovi koje mi izaberemo; biće onih koji će se prema sebi ogriješiti, biće onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, i biće i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti - za to će veliku nagradu dobiti." (Kur’an, 35:32)

U drugom ajetu, Bog nas podsjeća da se nikome – bio muškarac ili žena – neće učiniti nepravda ni na ovom ni na onom svijetu, nego će svi dobiti tačno ono što zaslužuju:

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (Kur’an, 16:97)

Sve ove stvari su dokaz milosti koje Bog pokazuje prema Svojim vjernim robovima. U društvima gdje se ne praktikuju moralna učenja Kur’ana, žene se još uvijek tretiraju kao građani drugog reda. Ali pošto je Bog “Samilosni”, On štiti sve žene i daje im slavu i počast.

Napisao: Harun Yahya