MJERA DISPERZIJE U AL-FATIHI PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

U prethodno objavljenim tekstovima sam naveo da nam kao mjerilo reprezentativnosti, odnosno disperzije, mogu poslužiti odstupanja vrijednosti numeričkih obilježja od njihove aritmetičke sredine. Mjera disperzije se zove standardna devijacija. U ovom tekstu ću, ako Bog da, govoriti o disperziji skupova numeričkih vrijednosti konsonanata u Al-Fatihi. Radi se o slijedećim skupovima:


Konsonanti

Broj

konsonanata

Numerička

vrijednost

Svega (2x3)

1

2

3

4

elif

23

1

23

ba

3

2

6

ta

3

3

9

ha

3

6

18

dal

4

8

32

zal

1

9

9

ra

6

10

60

sin

2

12

24

sad

2

14

28

dad

2

15

30

ta

2

16

32

ajn

6

18

108

gajn

2

19

38

kaf

1

21

21

kaf

3

22

66

lam

18

23

414

mim

12

24

288

nun

10

25

250

vav

4

26

104

ha

4

27

108

ja

13

28

364

Svega

124

329

2032

Iz ove tabele se vidi da u tekstu Al-Fatihe ima 21 skup numeričkih vrijednosti. To su: 23, 6, 9, 18, itd. Te vrijednosti su različite. Najmanja je 6, a najveća 414. Za ovu statističku analizu trebamo izračunati srednju vrijednost navedenih numeričkih vrijednosti. Srednja vrijednost je izraz, kojim se karakterizira čitav skup brojeva, a koncentracija većeg broja varijacija jednog obilježja tumači se pomoću srednjih vrijednosti, kao da se vrijednost obilježja svake jedinice zamjenjuje jednakom vrijednosti tog obilježja. Time postižemo da sve jedinice koje posmatramo imaju istu vrijednost datog obilježja.

Sada ću izračunati srednju numeričku vrijednost ovog skupa numeričkih vrijednosti.

M = (2032 : 21) = 96,761904;

U ovom primjeru podijelio sam ukupan zbir numeričkih vrijednosti sa brojem 21, jer je u tekstu Al-Fatihe objavljen dvadeset i jedan konsonant.

Dakle, srednja vrijednost u ovom primjeru iznosi 96,761904. Sada trebamo izračunati razlike između numeričkih vrijednosti navedenih u prethodnoj tabeli i ove srednje vrijednosti.

Konsonanti

Ukupna numerička vrijednost

Standardna devijacija (-)

Standardna devijacija (+)

1

2

3

4

elif

23

-73,761904

-

ba

6

-90,761904

-

ta

9

-87,761904

-

ha

18

-78,761904

-

dal

32

-64,761904

-

zal

9

-87,761904

-

ra

60

-36,761904

-

sin

24

-72,761904

-

sad

28

-68,761904

-

dad

30

-66,761904

-

ta

32

-64,761904

-

ajn

108

-

+11,238096

gajn

38

-58,761904

-

kaf

21

-75,761904

-

kaf

66

-30,761904

-

lam

414

-

+317,2381

mim

288

-

+191,2381

nun

250

-

+153,2381

vav

104

-

+7,238096

ha

108

-

+11,238096

ja

364

-

+267,2381

Svega

2032

-958,6666

+958,6666

Negativnu standardnu devijaciju ima četrnaest konsonanata:

elif, ba, ta, ha, dal, zal, ra, sin, sad, dad, ta, gajn, kaf i kaf. Zbir numeričkih vrijednosti tih konsonanata je 396.

Pozitivnu standardnu devijaciju ima sedam konsonanata. To su: ajn, lam, mim, nun, vav, ha i ja. Zbir numeričkih vrijednosti tih konsonanata je 1636.

Postavlja se pitanje u čemu je mudrost ove kreacije, i zašto je uopće važno koliko će biti negativnih, a koliko pozitivnih standardnih devijacija? To je važno, jer Uzvišeni Allah, dž.š. Svoja djela stvara na najsavršeniji i najuzvišeniji način. Stvara ih skladno, svrsishodno i s mudrošću. Zbog toga je itekako važno koliko ima jednih, a koliko drugih standardnih devijacija. Toliko je to važno da u Božijem stvaranju mora postojati stopostotni sklad, čak i u slučajevima kada se to stvaranje temelji na decimalnim brojevima koji imaju više desetina decimala. Taj sklad ćemo, u ovom primjeru, otkriti uz pomoć determinanti.

Za izračunavanje tih determinanti koristiću slijedeće veličine:

14, 396,7 i 1636. Te veličine su najvažniji elementi u ovoj kreaciji. Radi se o broju konsonanata sa neparnim i parnim devijacijama, (ima ih 14 i 7), te o zbiru numeričkih vrijednosti tih konsonanata (to su brojevi 396 i 1636.

Sada ću izračunati tu determinantu:

DET 2x2 (14, 396, 7, 1636) = 20132;

Dakle, rezultat ove determinante je broj 20132. U tekstu Al-Fatihe, kao što smo ranije vidjeli, ima dvadeset i jedan različiti konsonant. Zbog toga ću navedeni rezultat podijeliti sa tim brojem:

20132 : 21 = 958,6666:

Dakle, u prethodno navedenim brojevima: 14, 396, 7 i 1636) skriven je ključ za određivanje negativnih i pozitivnih standardnih devijacija, kao i za određivanje broja konsonanata koji će imati pozitivne, i onih koji će imati negativne standardne devijacije. U toj determinanti je skriven čarobni broj, a to je broj 20132. Naime, u tom broju su kodirane sve ključne informacije iz ovog vrhunski savršenog Božijeg programskog sistema. To se jasno vidi iz prethodno navedenih primjera.

Poznato nam je da su temeljni kodovi u Božijem stvaranju svijeta Allahove šifre devetnaest i sedam. Zbog toga se postavlja pitanje da li su, možda, i ti kodovi skriveni u rezultatu navedene determinante. Sada ćemo to provjeriti:

20132 = (719 + 719 + 719..., + 719);

Kako vidimo, ovaj Božiji projekat Al-Fatihe temelji se i na kodovima devetnaest i sedam. Eto, tako Svoja djela stvara Svemogući iSveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.