PROCENTNI RAČUN U AL-FATIHI PDF Ispis E-mail


Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Jedno od Božijih znamenja u Al-Fatihi je i procentni račun. Poznato nam je da su procenti veoma pogodni za vršenje raznih analiza, jer uz pomoć istih možemo uočiti matematičke veze koje postoje između raznih pojava u našem svakodnevnom životu. Te statističke metode možemo veoma uspješno koristiti i prilikom izučavanja teksta Al-Fatihe. Naime, svaki konsonant u suri o kojoj ovdje govorim je dio cijelog teksta. Zbog toga ću u ovoj analizi kao bazu podataka koristiti taj čitav tekst. Procente ću izračunati tako što ću numeričke vrijednosti svakog konsonanta, odnosno svaku frekvenciju, pomnožiti sa sto i poslije podijeliti sa datom bazom podataka. Procenti koje ću izračunati su, ustvari, relativne frekvencije i koristiću ih za upoređivanje i upoznavanje Božijeg projekta u kreaciji navedene sure. Zbir relativnih frekvencija mora biti 100.


Različiti konsonanti

Prvo ću izračunati procenat učešća svakog konsonanta iz Al-Fatihe u ukupnom broju tih konsonanata.

Različiti konsonanti u toj suri su:

elif, ba, ta, ha, dal, zal, ra, sin, sad, dad, ta, ajn, gajn, kaf, kaf, lam, mim, nun, vav, ha, i ja.

Numeričke vrijednosti tih konsonanata su:

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Zbir tih numeričkih vrijednosti je:

(1++2+3+6..., + 28) = 329;

Sada me interesuje u kojem procentu konsonant elif učestvuje u toj ukupnoj numeričkoj vrijednosti, u kojem ba, sa, ha i drugi.

Prvi procenat ću izračunati ovako:

[(1 x 100) : 329] = 0,30395136778115501519756838905775 %.

Dakle, procenat učešća numeričke vrijednosti konsonanta elif u ukupnoj numeričkoj vrijednosti svih različitih konsonanata je 0,303951368%. Sada ću navesti procente učešča svih konsonanata u navedenoj numeričkoj vrijednosti.

Konsonanti

Procenat

1

0,303951368

2

0,607902736

3

0,911854103

6

1,823708207

8

2,431610942

9

2,73556231

10

3,039513678

12

3,647416413

14

4,255319149

15

4,559270517

16

4,863221884

18

5,47112462

19

5,775075988

21

6,382978723

22

6,686930091

23

6,990881459

24

7,294832827

25

7,598784195

26

7,902735562

27

8,20668693

28

8,510638298

329

100%

Numerička vrijednost konsonanta elif učestvuje u ukupnoj numeričkoj vrijednosti svih konsonanata iz ove sure u procentu od 0,3,395%. Procenat učešća numeričke vrijednosti konsonanta ba je 0,6079%, konsonanta ta je 0,9118, itd.

Izračunati procenti su, ustvari, r e l a t i v n e f r e k v e nc i j e, a iste služe za upoređivanje i upoznavanje matematičke strukture Al-Fatihe. Statističari bi rekli da su ti procenti p o k a z a t e l j i s t r u k t u r e. Zbir relativnih frekvencija u predhodnoj tabeli je 100.

Postavlja se pitanje jesu li prethodno navedeni procenti numeričkih vrijednosti konsonanata iz teksta Al-Fatihe u korelaciji jedan s drugim? Evo nekih od odgovora na to pitanje.

Sabrat ću procente učešća numeričkih vrijednosti konsonanata koji se nalaze na suprotnim stranama prethodno navedene tabele:

Primjer 1

1

2

3

4

5

-

-

-

-

(2+4)

1

0,303951368

28

8,510638298

8,814589666

2

0,607902736

27

8,20668693

8,814589666

3

0,911854103

26

7,902735562

8,814589665

Kako vidimo, zbir procenata konsonanata (1+28), (2+27) i (3+26) daje nam jedan te isti rezultat, a to je broj: 8,814589665, pa je sasvim očigledno da su ti procenti u korelaciji jedan s drugim. Tome u prilog govori I slijedeći primjer:

26 27 28 = (123 + 123 + 123…+123);

Primjer 2

1

2

3

4

5

-

-

-

-

(2+4)

8

2,431610942

24

7,294832827

9,726443769

9

2,73556231

23

6,990881459

9,726443769

10

3,039513678

22

6,686930091

9,726443769

I u ovom primjeru egzaktne matematičke zakonitosti međusobno povezuju procente korespondirajućih numeričkih vrijednosti konsonanata.

Primjer 3

1

2

3

4

5

-

-

-

-

(2+4)

12

3,647416413

21

6,382978723

10,030395136

14

4,255319149

19

5,775075988

10,030395137

15

4,559270517

18

5,47112462

10,030395137

Kolona 5 iz primjera 3 minus kolona 5 iz primjera 2

(10,030395136 - 9,726443769) = 0,303951368;

Kolona 5 iz primjera 2 minus kolona 5 iz primjera 1

(9,726443769-8,814589665) = (0,303951368 x 3)

Primjer 4

1

2

3

4

5

-

-

-

-

(4-2)

1

0,303951368

28

8,510638298

8,20668693

2

0,607902736

27

8,20668693

7,598784194

3

0,911854103

26

7,902735562

6,990881459

6

1,823708207

25

7,598784195

5,775075988

8

2,431610942

24

7,294832827

4,863221885

9

2,73556231

23

6,990881459

4,255319149

10

3,039513678

22

6,686930091

3,647416413

12

3,647416413

21

6,382978723

2,73556231

15

4,559270517

18

5,47112462

0,911854103

(28 – 1) = 27;

(8,510638298 - 0,303951368) = 8,20668693;

(27-2) = 25;

(8,20668693 - 0,607902736) = 7,598784195;

(26 – 3) = 23; (25 – 6) = 19;

(24 – 8) = 16; (23 – 9) = 14; (22 – 10) = 12; (21 – 12) = 9;

(18 – 15) = 3;

itd.

Kakao vidimo, postoji konkretna matematička veza između svih procenata numeričkih vrijednosti konsonanata o kojima govorim u ovom tekstu. Dileme, zaista nema, niti je može biti. Postoji konkretna matematička veza između svih procenata numeričkih vrijednosti konsonanata iz teksta Al-Fatihe.

Makro šema

Predhodno smo vidjeli da numerička vrijednost konsonanta elif učestvuje u ukupnoj numeričkoj vrijednosti svih konsonanata u procentu 0,303951%. U tekstu ove sure objavljena su 23 konsonanta elif. Zbog toga postoji potreba da izračunamo koliko ukupno procenata pripada svim tom konsonantima. To ću, u ovom primjeru, uraditi ovako:

(0,303951 x 23) = 6,990881;

Konsonant ba učestvuje u navedenoj ukupnoj vrijednosti sa 0,607903%. U tekstu ove sure objavljena su tri konsonanta ba. Zbog toga ću navedeni procenat pomnožiti sa brojem 3:

(0,607903 x 3) = 1,823708;

Na isti takav način izračunat ću procenat učešća svih konsonanata u cijelom tekstu ove su

Numeričke

vrijednosti

%

Broj konsonanata

(2 x 3)

1

2

3

4

1

0,303951

23

6,990881

2

0,607903

3

1,823708

3

0,911854

3

2,735562

6

1,823708

3

5,471125

8

2,431611

4

9,726444

9

2,735562

1

2,735562

10

3,039514

6

18,23708

12

3,647416

2

7,294833

14

4,255319

2

8,510638

15

4,559271

2

9,118541

16

4,863222

2

9,726444

18

5,471125

6

32,82675

19

5,775076

2

11,55015

21

6,382979

1

6,382979

22

6,68693

3

20,06079

23

6,990881

18

125,8359

24

7,294833

12

87,53799

25

7,598784

10

75,98784

26

7,902736

4

31,61094

27

8,206687

4

32,82675

28

8,510638

13

110,6383

329

100

124

617,6292

Dakle, aritmetički izraz za sve procente numeričkih vrijednosti konsonanata iz Al-Fatihe je broj: 617,6292;

Sada trebamo dešifrovati formulu za projektovanje navedenih procenata u tekstu ove sure.

Zbir numeričkih vrijednosti svih tih konsonanata je 2032. Zbir numeričkih vrijednosti različitih konsonanata je 329.

Navedenu formulu ćemo izračunati ovako:

[(2032 x 100) : 329] = 617,6292;

Ovo je samo kratak osvrt na fenomen procentnog računa u tekstu Al-Fatihe. O toj temi se može još podosta toga napisati. Nadam se da će i drugi istraživači Kur'ana, prije ili poslije, još temeljitije izučiti i istražiti ovaj fenomen. Međutim, već sada se može zaključiti slijedeće: Tekst ove sure je zaista kreiran korištenjem i zakonitosti procentnog računa. Svaki konsonant i svaka numerička vrijednost u tom tekstu ima svoj vlastiti procenat učešča. Postoje i konkretne formule za izračunavanje tih procenata. Postoji konkretan Božiji matematički projekat za kreaciju ove sure koji se, između ostalog, temelji i na procentnom računu. Uvjeren sam da nam taj procentni račun otkriva jednu radikalno novu dimenziju Kur'ana. Radi ilustracije navodim slijedeći detalj: Autor ovog teksta je po struci ekonomist. Cijeli životni vijek sam proveo računajući razne procente. Međutim, ni u jednom od tih ekonomskih materijala procentni račun se ne manifestira na tako egzaktan način, sa takvom pravilnošču i sa takvim mogućnostima da istražimo i proučimo date fenomene. Procentni račun sada po prvi put dobija svoj puni smisao i značaj, i to u tekstu Kur'ana. Za očekivati je da će i istraživači iz oblasti ekonomskih nauka dati svoj doprinos istraživanju ovog fenomena, kako u Kur'anu, tako i u drugim naukama. Raduje me da je otkriven procentni račun u toj uzvišenoj Knjizi, jer će to otkriće, nadam se, doprinijeti masovnoj primjeni statističkih metoda u izučavanju Kur'ana, a i svih drugih Božijih djela.