STATISTIKA U AL-FATIHI PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,


Za upoznavanje, istraživanje i proučavanje masovnih pojava koristi se znanstvena metoda – statistika. To su pojave koje se sastoje od velikog broja elemenata. Na primjer: stanovništvo, proizvodnja, broj učenika u školi, zaposlenost, itd. U statistici se upotrebljava brojčani način izražavanja. Zbog toga se ta nauka može uspješno koristiti gotovo u svim područjima naučnog i praktičnog istraživanja. Jedno od tih područja je, bez sumnje, izučavanje sura u uzvišenom Kur'anu. Razmišljam o tome šta bi se desilo kada bismo nekom statističaru dali u zadatak da iz perspektive statistike posmatra tu suru, i da nam uradi statističku analizu tog teksta? Kako izgleda Al-Fatiha kada se posmatra iz ugla statistike? Odgovor na to pitanje dat ću, ako Bog da, u nastavku ovog teksta.

Standardna devijacija

Prisjećam se jedne lekcije iz statistike. Učili smo da kao mjerilo reprezentativnosti, odnosno disperzije, mogu poslužiti odstupanja vrijednosti numeričkih obilježja od njihove aritmetičke sredine. Na tim odstupanjima se i zasniva mjera disperzije, koja se zove s t a n d a r d n a d e v i j a c i j a. Zbog toga ću sada izračunati standardnu devijaciju numeričkih vrijednosti konsonanata u tekstu Al-Fatihe.

Prvo ću izračunati aritmetičku sredinu tih vrijednosti.

U ranije objavljenim tekstovima na ovom blogu vidjeli smo da Al-Fatiha ima 124 konsonanta, i da zbir numeričkih vrijednosti svih tih konsonanata je 2032. Sada ću, koristeći ta dva podatka, izračunati aritmetičku sredinu:

M = (2032:124) = 16,387096774;

Numeričke vrijednosti konsonanata iz teksta ove sure odstupaju na više, ili na niže, od prethodno izračunate aritmetičke sredine. Zbir tih odstupanja je jednak nuli, jer je to svojstvo aritmetičke sredine.

Sada ću izračunati sva odstupanja numeričkih vrijednoisti konsonanata Al-Fatihe od aritmetičke sredine:

Standardne devijacije

(-)

Numerička vrijednost

konsonanta

Standardna

devijacija

Broj

konsonanata

SVEGA

(2x3)

1

2

3

4

1

-15,387096774

23

-353,903225802

2

-14,387096774

3

-43,161290322

3

-13,387096774

3

-40,161290322

6

-10,387096774

3

-31,161290322

8

-8,387096774

4

-33,548387096

9

-7,387096774

1

-7,387096774

10

-6,387096774

6

-38,322580644

12

-4,387096774

2

-8,774193548

14

-2,387096774

2

-4,774193548

15

-1,387096774

2

-2,774193548

16

-0,387096774

2

-0,774193548

S V E G A

51

-564,7419355

Standardnu devijaciju sam izračunao ovako:

Aritmetička sredina numeričkih vrijednosti konsonanata je 16,387096774.

Prva numerička vrijednost je broj 1. Kada od tog broja, dakle od broja 1, oduzmem aritmetičku sredinu, kao rezultat ću dobiti standardnu devijacuju tog broja:

(1 – (-)16,387096774) = (-)15,387096774;

Sada ću ovu devijaciju pomnožiti sa brojem konsonanata:

((-)15,387096774 x 23) = - 353,903225802;

Na sličan način ću izračunati standardne devijacije I za sve ostale numeričke vrijednosti konsonanata iz Al-Fatihe.

Standardne devijacije

(+)

Numerička vrijednost

konsonanta

Standardna

devijacija

Broj

konsonanata

SVEGA

(2x3)

1

2

3

4

18

1,612903226

6

9,677419356

19

2,612903226

2

5,225806452

21

4,612903226

1

4,612903226

22

5,612903226

3

16,838709678

23

6,612903226

18

119,032258068

24

7,612903226

12

91,354838712

25

8,612903226

10

86,12903226

26

9,612903226

4

38,451612904

27

10,612903226

4

42,451612904

28

11,612903226

13

150,967741938

S V E G A

73

(+)564,7419355

Kako vidimo, obe standardne devijacije, i pozitivna, a i negativna, imaju jedan te isti zbir, pa je na taj način, između tih devijacija, uspostavljena matematička ravnoteža.

Sada se postavlja ključno pitanje zašto u tekstu Al-Fatihe standardne devijacije iznose baš toliko, zašto negativnih devijacija ima 11, a pozitivnih deset, zašto pedeset i jedan konsonant ima negativnu standardnu devijaciju, a njh sedamdeset i tri pozitivnu, zašto ukupan zbir negativnih i pozitivnih devijacija iznosi 564,7419355 – itd? Ustvari, interesuje me kako konkretno izgleda Božiji matematički projekat za kreaciju prethodno navedenih standardnih devijacija u ovoj suri? Neke od tih tajni možemo spoznati ako koristimo zakonitosti determinanti. To možemo uraditi ovako:

Standardne devijacije

(-)

Numerička vrijednost

konsonanta

Broj

konsonanata

Svega

(1x2)

1

2

3

1

23

23

2

3

6

3

3

9

6

3

18

8

4

32

9

1

9

10

6

60

12

2

24

14

2

28

15

2

30

16

2

32

51

271

Standardne devijacije

(+)

Numerička vrijednost

konsonanta

Broj

konsonanata

Svega

(1x2)

1

2

3

18

6

108

19

2

38

21

1

21

22

3

66

23

18

414

24

12

288

25

10

250

26

4

104

27

4

108

28

13

364

73

1761

Predhodno izračunate veličine: 51, 271, 73 i 1761 koristit ću za izračunavanje determinante:

DET 2 x 2 = (51, 271, 73, 1761) = 70.028;

Sada ću ovu determinantu podijeliti sa ukupnim brojem konsonanata u Al-Fatihi:

70 028 : 124 = 564,7419355;


Kako vidimo, zaista postoji konkretan Allahov matematički projekat za statističko izražavanje teksta Al-Fatihe. Posebno zbunjuje činjenica da su veličine u ovom projektu date u obliku decimalnih brojeva. Naime, ti brojevi su veoma nepogodni za uspostavljanje bilo kakvog matematičkog sklada i ravnoteže. U ovom primjeru Uzvišeni Allah,dž.š. uspostavlja stopostotni sklad i ravnotežu u raspoređivanju tih nepogodnih decimalnih brojeva. To je, bez sumnje, još jedan od Božijih znakova čovječanstvu.

Napominjem i to da ove statističke zakonitosti vrijede isključivo i samo u tekstu Kur'ana, i da ni u jednoj drugoj knjizi na svijetu ne susrećemo te zakonitosti.