FREKVENCIJE U AL-FATIHI PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Danas ću, ako Bog da, govoriti o jednom veoma interesantnom fenomenu u tekstu Al Fatihe. Radi se o frekvenciji numeričkih vrijednosti konsonanata iz te sure. Frekvencija je, kao što znamo, fizikalna veličina. U prirodnim naukama to je svojstvo objekta (pojave, tvari ili tijela) koje se može kvalitativno razlikovati i kvantitativno odrediti.

Određivanje frekvencije događanja se vrši tako što se broj događaja koji promatramo u određenom vremenskom intervalu podijeli s trajanjem tog vremenskog intervala. Na primjer: frekvencija zvuka, elektromagnetskih valova (kao što su radio valovi ili svjetlost), električnih signala, ili ostalih valova. Frekvencija u hercima je broj ponavljajućih ciklusa valnog oblika u sekundi. Ako se radi o zvučnom valu, frekvencija je ta koja većim dijelom karakterizira visinu tona.. Uz to, frekvencija ima inverznu vezu prema pojmu valna duljina. Frekvencija f jednaka je brzini v vala podijenjena s valnom duljinom λ (lambda) vala, itd.

Te iste zakonitosti koje vrijede za frekvencije u prirodnim naukama, manifestiraju se na sličan način i u tekstu Al-Fatihe. I tekst te sure ima svoje fizikalno određenje, a to su konsonanti koji čine tekst navedene sure. Ima i broj događaja, a to je broj konsonanata. Numeričke vrijednosti tih konsonanata imaju svoju vlastitu oscilaciju, pa se navedena vrijednost povemeno povećava i smanjuje. Ista ima ponavljajuće cikluse koji neodoljivo podsjećaju na cikluse kod fizikalnih veličina u prirodi. Mišljenja sam da, metodološki gledano, nema nikakve razlike između frekvencija u Al-Fatihi i frekvencija u prirodi. Razlika je samo u tome što u toj suri imamo frekvenciju numeričkih vrijednosti konsonanata, a u prirodi imamo frekvenciju, zvuka, elektromagnetnih valova, električnih signala, talasnih dužina svjetlostio i mnogih drugih fenomena. Mišljenja sam da će nam frekvencije konsonanata u Al-Fatihi omogućiti da još bolje spoznamo bit i suštinu manifestiranja frekvencija u prirodi.

Evo kako konkretno izgledaju frekvencije u suri o kojoj ovdje govorim:

Oscilacije numeričkih vrijednosti

1

23

6

24

8

23

23

27

10

2

1

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

22

-17

18

-16

15

0

4

-17

-8

-1

22

18

1

23

24

28

25

1

23

10

6

24

25

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

-5

-17

22

1

4

-3

-24

22

-13

-4

18

1

1

23

10

6

28

24

24

1

23

22

28

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

-24

22

-13

-4

22

-4

0

-23

22

-1

6

26

24

1

23

8

28

25

1

28

1

22

25

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

-2

-2

-23

22

-15

20

-3

-24

27

-27

21

3

18

2

8

26

1

28

1

22

25

12

3

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

-7

-16

6

18

-25

27

-27

21

3

-13

-9

18

28

25

1

27

8

25

1

1

23

14

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

15

10

-3

-24

26

-19

17

-24

0

22

-9

10

1

16

1

23

24

12

3

21

28

24

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

-4

-9

15

-15

22

1

-12

-9

18

7

-4

14

10

1

16

1

23

9

28

25

1

25

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

-10

-4

-9

15

-15

22

-14

19

-3

-24

24

18

24

3

18

23

28

27

24

19

28

10

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

-7

6

-21

15

5

5

-1

-3

-5

9

-18

1

23

24

19

15

26

2

18

23

28

27

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

-9

22

1

-5

-4

11

-24

16

5

5

-1

24

26

23

1

1

23

15

1

23

28

25

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

-3

2

-3

-22

0

22

-8

-14

22

5

-3

-25

Sada ću ukratko objasniti kako se manifestiraju frekvencije numeričkih vrijednosti konsonanata iz ove sure:

Prvi konsonant ima numeričku vrijednost 1, a isto toliko iznosi i njegova frekvencija, pa kažemo da taj konsonant ima frekvenciju (+) 1.

Slijedeći konsonant je lam, a numerička vrijednost mu je 23. Ta vrijednost tog drugog konsonanta je veća od numeričke vrijednosti prvog konsonanta. To povećanje numeričke vrijednosti izračunaćemo ovako:

(23- 1) = 22;

Ova druga frekvencija u tekstu Al-Fatihe je:

(23-1) = (+) 22;

Treći konsonant po redu ima numeričku vrijednost 6. Tu treću frekvenciju ćemo izračunati ovako:

(6-23) = (-) 17;

Četvrti konsonant u Al-Fatihi ima numeričku vrijednost 24. Ta četvrta frekvencija je:

(24-6) = (+) 18;

itd.

Na isti takav način izračunaćemo sve frekvencije u tekstu te sure. Kada to uradimo vidjet ćemo da u njenom tekstu postoje pozitivne, negativne i nulta frekvencije.

Pozitivne frekvencije su:

1

23

24

23

27

23

23

24

28

23

24

1

2

4

6

8

12

15

16

17

20

23

1

22

18

15

4

22

22

1

4

22

18

25

23

28

23

28

23

28

28

22

25

8

24

26

29

33

35

39

41

44

46

47

50

1

22

22

22

6

22

20

27

21

3

6

26

28

22

25

18

28

27

25

23

16

23

51

53

55

56

59

60

63

65

68

72

74

18

27

21

3

15

10

26

17

22

15

22

24

21

28

16

23

28

25

24

18

23

28

75

78

79

84

86

88

91

93

95

96

97

1

18

7

15

22

19

24

6

15

5

5

28

23

24

26

18

23

28

26

23

23

28

101

104

105

108

110

111

112

115

119

122

123

9

22

1

11

16

5

5

2

22

22

5

Pozitivnih frekvencija ima ukupno 55.

Sada ću sabrati te frekvencije:

(1+22+18+15..., + 5) = 774;

Dakle, zbir svih pozitivnih frekvencija u navedenoj suri je 774.

Negativne frekvencije su:

6

8

10

2

1

18

1

25

1

10

6

3

5

9

10

11

13

14

18

19

21

22

-17

-16

-17

-8

-1

-5

-17

-3

-24

-13

-4

1

10

6

24

1

22

26

24

1

8

25

25

27

28

30

32

34

36

37

38

40

42

-24

-13

-4

-4

-23

-1

-2

-2

-23

-15

-3

1

1

18

2

1

1

12

3

25

1

8

43

45

48

49

52

54

57

58

61

62

64

-24

-27

-7

-16

-25

-27

-13

-9

-3

-24

-19

1

14

10

1

1

12

3

24

14

10

1

66

69

70

71

73

76

77

80

81

82

83

-24

-9

-4

-9

-15

-12

-9

-4

-10

-4

-9

1

9

25

1

18

3

27

24

19

10

1

85

87

89

90

92

94

98

99

100

102

103

-15

-14

-3

-24

-7

-21

-1

-3

-5

-18

-9

19

15

2

27

24

23

1

15

1

25

106

107

109

113

114

116

117

120

121

124

-5

-4

-24

-1

-3

-3

-22

-8

-14

-3

-25

Negativnih frekvencija ima 66.

Sada ću sabrati sve te negativne frekvencije:

[ (-)17 + (-)16 + (-17)..., + (-)25)] = 774;

Kako se vidi, pozitivne i negativne tendencije imaju isti zbir.

POZITIVNE FREKVENCIJE = 774;

NEGATIVNE FREKVENCIJE = 774;

Kako vidimo, Uzvišeni Allah, dž.š. je uspostavio matematičku ravnotežu u raspoređivanju pozitivnih i negativnih frekvencija u ovoj suri.

Nulta frekvencije:

23

24

1

1

7

31

67

118

0

0

0

0

Nulta frekvencije su, također, dio ovog veličanstvenog i uzvišenog Božijeg djela. I te frekvencije imaju svoju posebnu matematičku ulogu i značaj u tom djelu.

FORMULA FREKVENCIJA U AL FATIHI

Kada matematičar posmatra prethodno izračunate frekvencije odmah će postaviti pitanje zašto te frekvencije iznose baš toliko, i kako izgleda formula za kreaciju tih frekvencija. Bit ću iskren pa priznati da je to najteži dio posla kojeg treba uraditi svaki istraživač sličnih fenomena. Prethodno navedene frekvencije nisu date slučajno. Date su svrsishodno i s mudrošću. Kada sam sinoć radio tu matematičku analizu pretpostavio sam da formula za izračunavanje tih frekvencija mora izgledati ovako:

Zbir svih numeričkih vrijednosti u Al-Fatihi

2032

/

I

\

Negativne frekvencije

PRIMA FAKTOR

Pozitivne frekvencije

Prima faktor je veličina koja određuje na kojem nivou će se uspostaviti matematička ravnoteža između pozitivnih i negativnih frekvencija. Taj faktor jednostavno mora postojati, jer bez istog nije moguće uspostaviti tu matematičku ravnotežu.

PRIMA FAKTOR

Kada posmatramo numeričke vrijednosti iz teksta ove sure uočit ćemo da postoji kvalitativna matematička razlika između tih vrijednosti. Neke od tih vrijednosti su primaran, a neke sekundaran broj.

Primarne numeričke vrijednosti su:

1

23

23

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

2

6

7

11

12

14

15

19

20

25

26

1

23

1

23

1

1

1

1

3

1

1

1

32

33

38

39

43

45

52

54

58

62

66

67

23

1

1

23

3

1

1

23

1

3

23

68

71

73

74

77

83

85

86

90

94

96

19

1

23

19

23

23

1

1

23

1

23

100

103

104

106

111

116

117

118

119

121

122

Ove primarne numeričke vrijednosti imaju matematičku prednost u odnosu na sve ostale. Iste su, ustvari, prima faktor u matematičkoj slici navedene sure. Zbog toga sam odmah postavio hipotezu da je zbir tih primarnih numeričkih vrijednosti ključ za uspostavljanje matematičke ravnoteže između pozitivnih i negativnih frekvencija. Sada ću to provjeriti:

(1+23+23+23+1..., + 23) = 484;

Dakle, zbir svih primarnih numeričkih vrijednosti u Al-Fatihi je 484;

Sada imam sve elemente za dekodiranje formule za kreaciju frekvencija u Al-Fatihi. Kada sve prethodno izračunate veličine stavim u prethodno navedenu formulu dobit ću slijedeći rezultat:

Zbir svih numeričkih vrijednosti u Al-Fatihi

2032

/

I

\

Negativne frekvencije

PRIMA FAKTOR

Pozitivne frekvencije

I

I

I

(-) 774

484

(+)774

(774+484+774) = 2032:

Kako vidimo, zbir pozitivnih i negativnih frekvencija zajedno sa prima faktorom, kao rezultat daje nam zbir numeričkih vrijednosti svih konsonanata iz ove sure. Dakle, imamo sto posto tačan rezultat. Imamo egzaktan naučni dokaz da je Uzvišeni Allah, dž.š. u tekstu navedene sure zaista kreirao vrhunski kompleksan i savršen matematički program za raspoređivanje numeričkih vrijednosti konsonanata na pozitivne i negativne frekvencije.

Interesantne su i slijedeće matematričke relacije:

Broj negativnih frekvencija je 66, a pozitivnih 55. Sada ću sabrati ta dva broja:

(66 + 55) = 112 .

Sada ću dekompozirati prima faktor:

484 = (112+112+112+112 )

(66 – 55) = 11;

6655 = (11+11+11..., +11);

Dakle, postoji očigledna matematička korelacija između broja pozitivnih i negativnih frekvencija i prima faktora.

Zbir svih numeričkih vrijednosti u Al-Fatihi

2032

/

I

\

Negativne frekvencije

PRIMA FAKTOR

Pozitivne frekvencije

I

I

I

(-) 774

484

(+)774

Analogni kodovi

I

I

I

477

484

477

\

I

/

(719 + 719)

Dakle, ovaj Božiji uzvišeni projekat se temelji i na kreaciji u znaku Allahovih šifri devetnaest i sedam.

Čak nam i zbir cifri iz prethodne tabele kao rezultat daje kodove devetnaest i sedam:

(7+7+4+4+8+4+7+7+4) = (19+7) + (19 + 7);

Interesantne su i slijedeće matematičke relacije:

S7(774) + S7(484) + S7(774) = 1192 .

(5397 + 3367 + 5397) = 14161;

Zbir numeričkih vrijednosti konsonanata iz pozitivnih frekvencija je 1293, a negativnih 690:

(1293 – 690) = 119;

U ovom primjeru uspostavlja se matematička korelacija numeričkih vrijednosti konsonanata iz pozitivnih i negativnih frekvencija sa zbirom tih frekvencija i prima faktorom.

Razmišljam o tome postoji li, možda, neka matematička veza između frekvencija u Al-Fatihi i u prirodi. Evo jednog primjera:

Frekvencija standarnog tona A iznad srednjeg C se obično definira kao 440 Hz, tj. 440 perioda u sekundi.

Sada ću uporediti tu frekvenciju sa frekvencijom Al-Fatihe:

440 440 = (484 + 484 + 484…, 484);

Prethodno smo vidjeli da je broj 484 ključni faktor za uspostavljanje matematičke ravnoteže između pozitivnih i negativnih frekvencija Al-Fatihe.

Među talasnim dužinama svjetlosti postoji i talasna dužina 774, kao i 484. Dakle, i frekvencije iz Al-Fatihe nalaze se među navedenim talsnim dužinama svjetlosti.

Taj fenomen treba što temeljitije izučiti i istražiti u narednom periodu.