MATEMATIČKA MUDŽIZA U AL-FATIHI (4) PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Matematička povezanost Al-Fatihe i sure EL-KADR U obe te sure je kreiran jedan te isti matematički model, sa jednim te istim zbirom numeričkih vrijednosti konsonanata, i istim matematičkim projektom koji međusobno povezuje te konsonante.

Danas, uoči mubarek noći Lejletul Kadr, analiziram jedan pravilan skup konsonanata u tekstu Al-Fatihe.Taj skup počinje sa devetim konsonantom iz te sure, a završava se sa stotinu dvadeset i četvrtim konsonantom. Zbir numeričkih vrijednosti tih konsonanata je 1897, a isto toliko iznosi i skup numeričkih vrijednosti svih konsonanata iz sure El-Kadr. Dakle, oba ta skupa imaju jednu te istu numeričku vrijednost. Ta činjenica me podstakla da provjerim da li oba ta skupa konsonanata međusobno povezuju jedne te iste matematičke zakonitosti?. Tu analizu ću uraditi ovako:

Skup konsonanata u Al-Fatihi

Numeričke vrijednosti

10

2

1

23

18

1

23

24

28

25

1

23

10

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24

25

1

23

10

6

28

24

24

1

23

22

28

26

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

24

1

23

8

28

25

1

28

1

22

25

18

2

8

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

26

1

28

1

22

25

12

3

18

28

25

1

27

8

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

25

1

1

23

14

10

1

16

1

23

24

12

3

21

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

28

24

14

10

1

16

1

23

9

28

25

1

25

18

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

24

3

18

23

28

27

24

19

28

10

1

23

24

19

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

15

26

2

18

23

28

27

24

26

23

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

1

1

23

15

1

23

28

25

117

118

119

120

121

122

123

124

109

110

111

112

113

114

115

116

Crvenom bojom označio sam redne brojeve konsonanata u teksti Al Fatihe, a plavom redoslijed tih konsonanata od prvog, pa do stotinu šesnaestog.

Matematička povezanost svih konsonanata iz ovog primjera uspostavlja se korelacijom između konsonanata redoslijedom od prvog ka drugom, od drugog ka trećem, i tako dalje sve do poslednjeg konsonanta. To izgleda ovako: Prva numerička vrijednost u ovom skupu konsonanata je broj 10 (konsonant ra). Sada ću taj broj sabrati sa prvim slijedećim brojem, a to je broj 2, pa ću kao rezultat, dobiti broj 12.

To ću izraziti ovako: 10, 12,...

Treća numerička vrijednost mi je broj 1, pa ću sabrati broj 12 i 1. Rezultat je broj 13.

Dobijene rezultate ću prikazati ovako:

10, 12, 13...,

Četvrta numerička vrijednost je broj 23, pa ću sabrati brojeve 13 i 23;

(13 + 23) = 36;

Dobijeni rezultat je;

10, 12, 13, 36..,

Sada ću navesti rezultate matematičke korelacije svih konsonanata iz ovog primjera:

10

12

13

36

54

55

78

102

130

155

156

179

189

195

219

244

245

268

278

284

312

336

360

361

384

406

434

460

484

485

508

516

544

569

570

598

599

621

646

664

666

674

700

701

729

730

752

777

789

792

810

838

863

864

891

899

924

925

926

949

963

973

974

990

991

1014

1038

1050

1053

1074

1102

1126

1140

1150

1151

1167

1168

1191

1200

1228

1253

1254

1279

1297

1321

1324

1342

1365

1393

1420

1444

1463

1491

1501

1502

1525

1549

1568

1583

1609

1611

1629

1652

1680

1707

1731

1757

1780

1781

1782

1805

1820

1821

1844

1872

1897

Obrnuti redoslijed konsonanata

25

53

76

77

92

115

116

117

140

166

190

217

245

268

286

288

314

329

348

372

395

396

406

434

453

477

504

532

555

573

576

600

618

643

644

669

697

706

729

730

746

747

757

771

795

823

844

847

859

883

906

907

923

924

934

948

971

972

973

998

1006

1033

1034

1059

1087

1105

1108

1120

1145

1167

1168

1196

1197

1223

1231

1233

1251

1276

1298

1299

1327

1328

1353

1381

1389

1412

1413

1437

1463

1491

1513

1536

1537

1561

1585

1613

1619

1629

1652

1653

1678

1702

1708

1718

1741

1742

1767

1795

1819

1842

1843

1861

1884

1885

1887

1897

Prethodno navedene brojeve sam izračunao na jednostavan način, sabiranjem jednog broja sa drugim, i to: prvi broj sa drugim, zatim prvi broj sa drugim i trećim, prvi broj sa drugim, trećim četvrtim, itd. Kod obrnutog redoslijeda sabrao sam brojeve istim takvim redoslijedom.

U dobijenim rezultatima se, na prvi pogled, ne vidi bilo kakva matematička pravilnost, ili sklad. Međutim, ako samo malo pažljivije analiziramo te brojeve, otkrit ćemo da sve te rezultate međusobno povezuju vrhunski savršene matematičke relacije. Evo tih primjera:

Korelacija 245

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 25

Od 1 do 17

289

153

245

Od 112 do 124

Od 104 do 116

1534

1430

245

Korelacija 268

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 26

Od 1 do 18

315

171

268

Od 111 do 124

Od 103 do 116

1645

1533

268

Korelacija 406

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 34

Od 1 do 26

559

351

406

Od 102 do 124

Od 94 do 116

2599

2415

406

Korelacija 434

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 35

Od 1 do 27

594

378

434

Od 101 do 124

Od 93do 116

2700

2508

434

Korelacija 729

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 53

Od 1 do 45

1395

1035

729

Od 86 do 124

Od 78do 116

4095

3783

729

Korelacija 730

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 54

Od 1 do 46

1449

1081

730

Od 85 do 124

Od 77 do 116

4180

3860

730

Korelacija 924

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 65

Od 1 do 57

2109

1653

924

Od 71 do 124

Od 63 do 116

5265

4833

924

Korelacija 973

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 70

Od 1 do 62

2449

1953

973

Od 66 do 124

Od 58 do 116

5605

5133

973

Korelacija 1167

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 84

Od 1 do 76

3534

2926

1167

Od 55 do 124

Od 47 do 116

6265

5705

1167

Korelacija 1168

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 85

Od 1 do 77

3619

3003

1168

Od 54 do 124

Od 46 do 116

6319

5751

1168

Korelacija 1463

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 100

Od 1 do 92

5014

4278

1463

Od 36 do 124

Od 28 do 116

7120

6408

1463

Korelacija 1491

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 101

Od 1 do 93

5115

4371

1491

Od 35 do 124

Od 27 do 116

7155

6435

1491

Korelacija 1629

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 110

Od 1 do 102

6069

5253

1629

Od 27 do 124

Od 19 do 116

7399

6615

1629

Korelacija 1652

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 9 do 111

Od 1 do 103

6180

5356

1652

Od 26 do 124

Od 18 do 116

7425

6633

1652

U navedenim primjerima Uzvišeni Allah, dž.š. je uspostavio matematičku ravnotežu u dijelu teksta Al-Fatihe počevši od devetog, pa do 124-tog konsonanta. Ta ravnoteža obuhvata lijevu i desnu stranu tog skupa konsonanata. To, međutim, nije sve. Navedeni dijelovi teksta Al-Fatihe uspostavljaju i neke druge oblike međusobne korelacije. Evo nekih primjera:

Korelacije varijanti korelacija

Iz prethodno navedenih podataka vidimo da u ovom fragmentu Al-Fatihe od devetog, pa do 124-tog konsonanta postoje slijedeće varijante korelacije:

245, 268, 406, 434, 729, 730, 924, 973, 1167, 1168, 1463, 1491, 1629 i 1652.

Ti brojevi, ustvari, predstavljaju zbir numeričkih vrijednosti konsonanata u dijelovima teksta Al-Fatihe na lijevoj i desnoj strani fragmenta te sure o kojem ovdje govorim. Da se još jednom podsjetimo: Prvi dio teksta navedenog fragmenta sure ima na desnoj, a i na lijevoj strani te sure, konsonante čiji zbir numeričkih vrijednosti je 245. Drugi dio teksta ima zbir numeričkih vrijednosti 268, treći ima zbir 406, itd. U ovom primjeru uspostavljena je korelacija između, matematički gledano, korespondirajućih dijelova tog teksta navedene sure. Ta korelacija se uspostavlja na još jedan način, a to je putem korelacije varijanti korelacija. Evo tih primjera:

Korelacije 245 i 1652

U prvoj korelaciji imamo prvi dio ovog fragmenta Al-Fatihe koji na desnoj strani tog fragmenta ima zbir numeričkih vrijednosti konsonanata od 245, a isto toliko iznosi i zbir numeričkih vrijednosti konsonanata na lijevoj strani. U poslednjoj korelaciji zbir numeričkih vrijednosti konsonanata iz navedenog fragmenta te sure koji počinje iz pravca s desna ka lijevo iznosi 1652, a isto toliko i iz pravca s lijeva ka desno. Sada ću sabrati numeričke vrijednosti tih korelacija:

(245 + 1652) = 1897;

Dakle, zbir tih korelacija je 1897. Zašto baš toliko? Odgovor je: Taj zbir iznodi baš toliko jer je zbir numeričkih vrijednosti svih konsonanata iz ovog fragmenta Al-Fatihe 1897. Broj 1897 matematički simbolizira tu suru. Upravo zbog toga, taj broj predstavlja matematički simbol koji međusobno povezuje korelacije varijanti korelacija.

Korelacije 268 i 1629

(268 + 1629) = 1897;

Korelacije 406 i 1491

(406 + 1491) = 1897;

Korelacije 434 i 1463

(434 + 1463) = 1897;

Korelacije 729 i 1168

(729 + 1168) = 1897;

Korelacije 730 i 1167

(730 + 1167) = 1897;

Korelacije 924 i 973

(924 + 973) = 1897;

Kako vidimo, broj 1897 zaista međusobno povezuje sve varijane korelacija dijela teksta Al-Fatihe o kojem ovdje govorim. Posebno napominjem da identične korelacije sa identičnim rezultatom, a to je broj 1897 povezuju sve dijelove teksta sure El-KADR. To je još jedan od matematičkih dokaza da je obe te sure, Al-Fatihu i El-Kadar, kreirao jedan te isti Kreator, a to je Allah,dž.š.