MATEMATIČKA MUDŽIZA U AL-FATIHI (3) PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Nastavljam sa dekodiranjem uzvišenog Allahovog matematičkog projekta u tekstu Al-Fatihe. Dio tog veličanstvenog projekta su, bez sumnje, i redni brojevi na koje su raspoređeni konsonanti u toj suri. Navedena sura ima 124 konsonanta, a isti su raspoređeni redoslijedom od prvog, pa do stotinu dvadeset i četvrtog. Svaki od prethodno navedenih skupova konsonanata ima svoje vlastite redne brojeve. Na primjer, u prvom od tih skupova ima 14 konsonanata, koji su raspoređeni od prvog, pa do četrnaestog. Zbir numeričkih vrijednosti tih konsonanata je 190. Taj skup izgleda ovako:

1

23

6

24

8

23

23

27

10

2

1

23

18

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

U slijedećem skupu ima dvadeset konsonanata. Ti konsonanti su raspoređeni redoslijedom od prvog, pa do dvadesetog. Zbir numeričkih vrijednosti im je 314, a zbir rednih brojeva na koje su isti raspoređeni je 210, itd. Sada ću dati tabelarni pregled svih tih skupova konsonanata i zbirova rednih brojeva tih kosnonanata:


Numeričke vrijednosti (NV)

Redoslijed iz Kur'ana

Obrnuti redoslijed

Zbir rednih brojeva

NV

Zbir rednih brojeva

NV

Svega

(1+2+3+4)

1

2

3

4

5

105

190

7645

1842

9782

210

314

7540

1718

9782

780

643

6970

1389

9782

1653

924

6097

1108

9782

1830

973

5920

1059

9782

1891

998

5859

1034

9782

2080

1034

5670

998

9782

2145

1059

5605

973

9782

2485

1108

5265

924

9782

4095

1389

3655

643

9782

5778

1718

1972

314

9782

6441

1842

1309

190

9782

Kakao vidimo, Uzvišeni Allah, dž.š. uspostavlja matematičku ravnotežu u raspoređivanju skupova numeričkih vrijednosti svih konsonanata iz Al-Fatihe i rednih brojeva na koje su isti raspoređeni. Matematički izraz za tu ravnotežu je broj 9782. Zašto baš taj broj? Taj broj je odabran, jer isti simbolizira ukupan zbir svih numeričkih vrijednosti konsonanata u toj suri, i zbir svih rednih brojeva na koje su ti konsonanti raspoređeni. Ranije sam naveo da je ukupan zbir numeričkih vrijednosti navedenih konsonanata 2032. Zbir rednih brojeva ćemo izračunati kada saberemo sve brojeve od 1, pa do 124.

(1+2+3..., + 124) = 7750;

Sada ću sabrati zbir svih vrijednosti konsonanata i zbir rednih brojeva na koje su isti raspoređeni:

(2032 + 7750) = 9782;

Iz navedenog se jasno vidi da je Uzvišeni Allah, dž.š. zaista u toj suri kreirao egzaktan matematički projekat, i da je matematički izraz za taj projekat u ovom primjeru broj 9782.

Interesantan je i slijedeći detalj: Kada saberemo cifre iz navedenog broja 9782, kao rezultat dobit ćemo kodove devetnaest i sedam:

(9+7+8+2) = (19 + 7);

Korelacija rednih brojeva

Prethodno navedeni redni brojeviu uspostavljaju razne oblike međusobne korelacije. Evo samo nekoliko primjera:

(6441 – 105) = (7645 – 1309)

(5778 – 210) = (7540 – 1972)

(4095 – 780) = (6970 – 3655)

(2485 – 1643) = (6097 – 5265)

(2145 – 1830) = (5920 – 5605)

(2080 – 1891) = (5859 – 5670)

(5778 – 105) = (7645 – 1972)

(4095 – 105) = (7645 – 3655)

itd.

Podsjetićemo se da i numeričke vrijednosti konsonanata iz prethodne tabele uspostavljaju razne oblike međusobne korelacije. Evo samo nekih primjera;

(190 + 1842) = (1718 + 314)

(643 + 1389) = (1108 + 924)

(973 + 1059) = (1034 + 998)

itd.