MATEMATIČKA MUDŽIZA U AL-FATIHI (2) PDF Ispis E-mail


Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Nastavljam sa dekodiranjem uzvišenog Allahovog matematičkog projekta u tekstu Al-Fatihe.

Matematički model tog projekta, kako smo prethodno vidjeli, obuhvata kumuliranje numeričkih vrijednosti konsonanata iz te sure od prvog ka drugom, pa ka trećem, četvrtom, i sve tako do 124-og slova. Prvi konsonant ima numeričku vrijednost 1, drugi ima numeričku vrijednost 23, treći ima numeričku vrijendost 6, četvrti ima numeričku vrijednost 24, itd.

Kumuliranje tih vrijednosti vršim ovako:

1 + 23 = 24; (24 + 6) = 30; (30 + 24) =54;, itd.

Rezultat tog kumuliranja je: 1,24,30,54, itd.

To kumuliranje za cijeli tekst ove sure izgleda ovako:

1

24

30

54

62

85

108

135

145

147

148

171

189

190

213

237

265

290

291

314

324

330

354

379

380

403

413

419

447

471

495

496

519

541

569

595

619

620

643

651

679

704

705

733

734

756

781

799

801

809

835

836

864

865

887

912

924

927

945

973

998

999

1026

1034

1059

1060

1061

1084

1098

1108

1109

1125

1126

1149

1173

1185

1188

1209

1237

1261

1275

1285

1286

1302

1303

1326

1335

1363

1388

1389

1414

1432

1456

1459

1477

1500

1528

1555

1579

1598

1626

1636

1637

1660

1684

1703

1718

1744

1746

1764

1787

1815

1842

1866

1892

1915

1916

1917

1940

1955

1956

1979

2007

2032

Označeni brojevi predstavljaju rezultat kumuliranja kojeg susrećemo i u matrici kumuliranja kada tekst Al-Fatihe analiziramo obrnutim redoslijedom, od 124-og konsonta, pa do prvog. Evo kako konkretno izgleda to obrnuto kumuliranje:

25

53

76

77

92

115

116

117

140

166

190

217

245

268

286

288

314

329

348

372

395

396

406

434

453

477

504

532

555

573

576

600

618

643

644

669

697

706

729

730

746

747

757

771

795

823

844

847

859

883

906

907

923

924

934

948

971

972

973

998

1006

1033

1034

1059

1087

1105

1108

1120

1145

1167

1168

1196

1197

1223

1231

1233

1251

1276

1298

1299

1327

1328

1353

1381

1389

1412

1413

1437

1463

1491

1513

1536

1537

1561

1585

1613

1619

1629

1652

1653

1678

1702

1708

1718

1741

1742

1767

1795

1819

1842

1843

1861

1884

1885

1887

1897

1924

1947

1970

1978

2002

2008

2031

2032

U prethodnom dijelu teksta vidjeli smo da označeni brojevi uspostavljaju između sebe razne oblike korelacije.

Postavlja se pitanje da li i neoznačeni brojevi uspostavljaju slične oblike međusobne korelacije. To ćemo utvrditi tako što ćemo sabrati sve neobilježene brojeve koji se nalaze između obilježenih brojeva.

Korelacija 1299 i 25117

Prvi skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj:

1

24

30

54

62

85

108

135

145

147

148

171

189

Zbir tih numeričkih vrijednosti je 1299;

Poslednji skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

1843

1861

1884

1885

1887

1897

1924

1947

1970

1978

2002

2008

2031

Zbir ovih numeričkih vrijednosti je 25117;

(1299 + 25117) = 26416;

26416 = (2032 + 2032 + 2032..., + 2032;

Broj 2032 predstavlja zbir numeričkih vrijednosti svih konsonanata u Al-Fatihi. Prethodno smo vidjeli da je taj broj, ustvari, ključ koji međusobno povezuje sve označene brojeve. Kako sada vidimo, taj broj je istovremeno ključ koji međusobno povezuje sve neoznačene brojeve.

Korelacija 1296 i 8864

Drugi skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj:

213

237

265

290

291

1296

Pretposlednji skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

1741

1742

1767

1795

1819

8864

(1296 + 8864) =10160;

10160 = (2032 + 2032 + 2032+ 2032 + 2032);

I u ovom primjeru broj 2032 međusobno povezuje sve neobilježene numeričke vrijednosti iz ovog skupa brojeva.

Korelacija 8374 i 28202

Slijedeći skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

324

330

354

379

380

403

413

419

447

471

495

496

519

541

569

595

619

620

8374

Slijedeći skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

1412

1413

1437

1463

1491

1513

1536

1537

1561

1585

1613

1619

1629

1652

1653

1678

1702

1708

Zbir ovih brojeva je 28202;

(8374 + 28202) = 36576;

36576 = (2032 + 2032 + 2032..., + 2032;

Korelacija 13351 i 21193

Slijedeći skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

651

679

704

705

733

734

756

781

799

801

809

835

836

864

865

887

912

13351

Slijedeći skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

1120

1145

1167

1168

1196

1197

1223

1231

1233

1251

1276

1298

1299

1327

1328

1353

1381

21193

(13351 + 21193) = 34544;

Korelacija 1872 i 2192

Slijedeći skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

927

945

1872

Slijedeći skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

1087

1105

2192

(1872 + 2192) = 4064;

4064 = (2032 + 2032);

Korelacija 2025 i 2039

Slijedeći skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

999

1026

2025

Slijedeći skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

1006

1033

2039

(2025 + 2039) = 4064;

4064 = (2032 + 2032);

Korelacija 4303 i 3825

Slijedeći skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

1060

1061

1084

1098

4303

Slijedeći skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

934

948

971

972

3825

(4303 + 3825) = 8128;

8128 = (2032 + 2032 + 2032 + 2032);

Korelacija 23625 i 14983

Slijedeći skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

1109

1125

1126

1149

1173

1185

1188

1209

1237

1261

1275

1285

1286

1302

1303

1326

1335

1363

1388

23625

Slijedeći skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

644

669

697

706

729

730

746

747

757

771

795

823

844

847

859

883

906

907

923

14983

(23625 + 14983) = 38608;

38608 = (2032 + 2032 + 2032..., + 2032);

Korelacija 24944 i 7568

Slijedeći skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

1414

1432

1456

1459

1477

1500

1528

1555

1579

1598

1626

1636

1637

1660

1684

1703

24944

Slijedeći skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

329

348

372

395

396

406

434

453

477

504

532

555

573

576

600

618

7568

(24944 + 7568) = 32512;

32512= (2032 + 2032 + 2032..., + 2032);

Korelacija 8856 i 1304

Slijedeći skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

1744

1746

1764

1787

1815

8856

Slijedeći skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

217

245

268

286

288

130

(8856 + 1304) = 10160;

10160 = (2032 + 2032 + 2032 + 2032 + 2032);

Korelacija 19343 i 977

Poslednji skup neobilježenih numeričkih vrijednosti od prve ka poslednjoj je:

1866

1892

1915

1916

1917

1940

1955

1956

1979

200

Zbir ovih numeričkih vrijednosti je 19343;

Posslednji skup neobilježenih brojeva iz pravca od poslednjeg konsonanta ka prvom je:

25

53

76

77

92

115

116

117

140

1

Zbir ovih numeričkih vrijednosti skupova konsonanata iz Al-Fatihe je 977.

(19343 + 977) = 20320;

20320 = (2032 + 2032 + 2032..., + 2032);

Prethodno navedene matematičke relacije su toliko zbunjujuće, i toliko čudesne, da je naprosto nevjerovatno da iste postoje. A kako vidimo, iste postoje. Postoje, jer ih je stvorio i kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š.

(Nastavit će se, ako Bog da)