MATEMATIČKA MUDŽIZA U AL-FATIHI (1) PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Danas sam testirao Božiji projekat u kreaciji sure El-Kadr na primjeru Al-Fatihe. Na moje veliko iznenađenje otkrih da je Uzvišeni Allah taj isti projekat iz te sure također, kreirao i u tekstu Al-Fatihe. Dakle, i sura El-Kadar i Al-Fatiha kreirane su korištenjem jednog te istog Božijeg programskog, kibernetskog i informacionjog sistema. Nikakve razlike nema. Sasvim je očigledno i jasno da je obe te sure kreirao jedan te isti Autor i Kreator, a to je moj Milosrdni Gospodar, Allah,dž.š.

Radi se o vrhunskom stvaranju i kreaciji. Može se bez ikakvih dilema reći da se radi o očiglednoj Božijoj mudžizi. Riječ mudžiza je jedina riječ kojom se na korektan i objektivan način može opisati ovo čudo od Božijih znakova. A ono što je posebno interesantno je činjenica da je taj čudesni Božiji matematički projekat tako kreiran da ga može razumjeti svaki čitalac ovog teksta. Ova matematika se, u krajnjoj liniji, svodi samo na četiri osnovne računske operacije, a to su: sabiranje, oduzimanje, množenje i dijelenje. A tu matematiku, bez sumnje, pozna svaki čitalac ovog teksta.

Sada ću ukratko objasniti o čemu se ovdje radi:

Arabski konsonanti u tekstu Fatihe

Prvi ajet

alif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha, ra, ba, alif, lam, `ayn, alif, lam, mim, ya, nun

Drugi ajet

alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim,

Treći ajet

mim, alif, lam, kaf, ya, waw, mim, alif, lam, dal, ya, nun,

Četvrti ajet

alif, ya, alif, kaf, nun, `ayn, ba, dal, waw, alif, ya, alif, kaf, nun, sin, ta, `ayn, ya, nun,

Peti ajet

alif, ha, dal, nun, alif, alif, lam, sad, ra, alif, ta, alif, lam, mim, sin, ta, qaf, ya, mim,

Šesti ajet

sad, ra, alif, ta, alif, lam, ral, ya, nun, alif, nun, `ayn, mim, ta, `ayn, lam, ya, ha, mim,

Sedmi ajet

gayn, ya, ra, alif, lam, mim, gayn, dad, waw, ba, `ayn, lam, ya, ha, mim, waw, lam, alif, alif, lam, dad, alif, lam, ya, nun

Sada ću konsonantima iz ove sure odrediti numeričku vrijednost prema redoslijedu tih slova u arapskom alfabetu (Kur'ansko pismo).

Prvi ajet

Numeričke vrijednosti

alif

1

ba

2

lam

23

alif

1

ha

6

lam

23

mim

24

`ayn

18

dal

8

alif

1

lam

23

lam

23

lam

23

mim

24

ha

27

ya

28

ra

10

nun

25

sad

14

ya

28

Drugi ajet

Numeričke vrijednosti

alif

1

alif

1

lam

23

lam

23

ra

10

ra

10

ha

6

ha

6

mim

24

ya

28

nun

25

mim

24

Treći ajet

Numeričke vrijednosti

mim

24

mim

24

alif

1

alif

1

lam

23

lam

23

kaf

22

dal

8

ya

28

ya

28

waw

26

nun

25

Četvrti ajet

Numeričke vrijednosti

alif

1

ya

28

ya

28

alif

1

alif

1

kaf

22

kaf

22

nun

25

nun

25

sin

12

`ayn

18

ta

3

ba

2

`ayn

18

dal

8

ya

28

waw

26

nun

25

alif

1

-

-

Peti ajet

Numeričke vrijednosti

alif

1

ta

16

ha

27

alif

1

dal

8

lam

23

nun

25

mim

24

alif

1

sin

12

alif

1

ta

3

lam

23

qaf

21

sad

14

ya

28

ra

10

mim

24

alif

1

-

-

Šesti ajet

Numeričke vrijednosti

sad

14

nun

25

ra

10

`ayn

18

alif

1

mim

24

ta

16

ta

3

alif

1

`ayn

18

lam

23

lam

23

ral

9

ya

28

ya

28

ha

27

nun

25

mim

24

alif

1

-

-

Sedmi ajet

Numeričke vrijednosti

gayn

19

ha

27

ya

28

mim

24

ra

10

waw

26

alif

1

lam

23

lam

23

alif

1

mim

24

alif

1

gayn

19

lam

23

dad

15

dad

15

waw

26

alif

1

ba

2

lam

23

`ayn

18

ya

28

lam

23

nun

25

ya

28

-

-

Sada ću utekstu te sure u Kur’anu, umjesto konsonanata, staviti njihove numeričke vrijednosti:

Ajet 1

1

23

6

24

8

23

23

27

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1

23

18

1

23

24

28

25

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ajet 2

1

23

10

6

24

25

1

23

10

6

28

24

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ajet 3

24

1

23

22

28

26

24

1

23

8

28

25

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Ajet 4

1

28

1

22

25

18

2

8

26

1

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

28

1

22

25

12

3

18

28

25

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Ajet 5

1

27

8

25

1

1

23

14

10

1

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

16

1

23

24

12

3

21

28

24

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Ajet 6

14

10

1

16

1

23

9

28

25

1

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

25

18

24

3

18

23

28

27

24

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Ajet 7

19

28

10

1

23

24

19

15

26

2

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

18

23

28

27

24

26

23

1

110

111

112

113

114

115

116

117

1

23

15

1

23

28

25

118

119

120

121

122

123

124

Konsonanti u navedenim ajetima su poredani odgovarajućim redoslijedom. Prvi po redu je elif, drugi je lam, treće ha, itd. Zašto su ta slova poredana baš tim redoslijedom, a ne nekim drugim? Odgovor na to pitanje potražit ću uz pomoć matematike. To ću uraditi ovako:

Redoslijed slova

Matematička povezanost svih slova iz ove sure uspostavlja se matematičkom korelacijom između slova redoslijedom od prvog ka drugom, od drugog ka trećem slovu, i tako dalje sve do poslednjeg slova. To izgleda ovako: Prva numerička vrijednost mi je prva veličina u tom skupu brojeva, odnosno numeričkih vrijednosti slova iz ovog ajeta. To je, u ovom primjeru, broj: 1. Sada ću taj broj sabrati sa prvim slijedećim brojem, a to je broj 23, pa ću kao rezultat, dobiti broj 24.

To ću izraziti ovako: 1, 24,...

Treća numerička vrijednost mi je broj 6, pa ću sabrati broj 24 i 6. Rezultat je broj 30.

Dobijene rezultate ću prikazati ovako:

1, 24, 30...,

Četvrta numerička vrijednost je broj 24, pa ću sabrati brojeve 30 i 24;

(30 + 24) = 54;

Dobijeni rezultat je;

1,24,30,54,...

Ranije sam u ovom blogu naveo da ovu istu matematiku susrećemo i u Paskalovom trogulu, pa će oni čitaoci, koji poznaju tu matematiku, moći lakše razumjeti rezultate matematičke analize o kojima govorim u ovom tekstu.

Sada ću navesti rezultate matematičke korelacije svih slova u ovoj suri:

1

24

30

54

62

85

108

135

145

147

148

171

189

190

213

237

265

290

291

314

324

330

354

379

380

403

413

419

447

471

495

496

519

541

569

595

619

620

643

651

679

704

705

733

734

756

781

799

801

809

835

836

864

865

887

912

924

927

945

973

998

999

1026

1034

1059

1060

1061

1084

1098

1108

1109

1125

1126

1149

1173

1185

1188

1209

1237

1261

1275

1285

1286

1302

1303

1326

1335

1363

1388

1389

1414

1432

1456

1459

1477

1500

1528

1555

1579

1598

1626

1636

1637

1660

1684

1703

1718

1744

1746

1764

1787

1815

1842

1866

1892

1915

1916

1917

1940

1955

1956

1979

2007

2032

Obrnuti redoslijed konsonanata

U predhodnom primjeru govorio sam o redoslijedu konsonanata od prvog ka drugom, od drugog ka trećem, od trećeg ka četvrtom, itd. Taj redoslijed možemo posmatrati i na drugačiji način. Na primjer, od poslednjeg slova ka pretposlednjem, i tako redom, sve do prvog slova. Zašto to trebamo uraditi? To trebamo uraditi, jer je i taj obrnuti redoslijed dio ovog vrhunski kompleksnog Božijeg programskog sistema. Naime, oba ta redoslijeda su na razne načine u korelaciji jedan s drugim. Poslije ćemo vidjeti da Uzvišeni Allah, dž.š. između istih uspostavlja matematičku ravnotežu i vrhunski matematički sklad koji obuhvata sve dijelove teksta ove sure.

Sada ću, koristeći prethodno navedene matematičke zakonitosti, sabrati sve numeričke vrijednosti slova iz navedene sure počevši od poslednjeg, pa do prvog slova. Kada to uradim dobit ću slijedeće rezultate:

25

53

76

77

92

115

116

117

140

166

190

217

245

268

286

288

314

329

348

372

395

396

406

434

453

477

504

532

555

573

576

600

618

643

644

669

697

706

729

730

746

747

757

771

795

823

844

847

859

883

906

907

923

924

934

948

971

972

973

998

1006

1033

1034

1059

1087

1105

1108

1120

1145

1167

1168

1196

1197

1223

1231

1233

1251

1276

1298

1299

1327

1328

1353

1381

1389

1412

1413

1437

1463

1491

1513

1536

1537

1561

1585

1613

1619

1629

1652

1653

1678

1702

1708

1718

1741

1742

1767

1795

1819

1842

1843

1861

1884

1885

1887

1897

1924

1947

1970

1978

2002

2008

2031

2032

Prethodno navedene brojeve sam izračunao na jednostavan način, sabiranjem jednog broja sa drugim, i to: prvi broj sa drugim, zatim prvi broj sa drugim i trećim, prvi broj sa drugim, trećim četvrtim, itd.

U dobijenim rezultatima se, na prvi pogled, ne vidi bilo kakva matematička pravilnost, ili sklad. Međutim, ako samo malo pažljivije analiziramo te brojeve, otkrit ćemo da sve te rezultate međusobno povezuju vrhunski savršene matematičke relacije. Evo nekih primjera:

Korelacija 190

Ovu korelaciju čini zbir numeričkih vrijednosti konsonanata iz teksta Al-Fatihe od prvog, pa do četrnaestog, i od stotinu četrnaestog pa do stotinu dvadeset i četvrtog:

Od 1 do 14 konsonanta:

(1+23+6+24+8+23+23+27..., + 1) = 190;

Od 114 do 124 konsonanta

(24+26+23+1+1+23+15+1+23+28+25) = 190;

Dakle, kada saberemo numeričke vrijednosti konsonanata iz ove sure, od prvog pa do četrnaestog, i od stotinu i četrnaestog, pa do stotinu i dvadeset i četvrtog dobit ćemo jedan te isti rezultat, a to je broj 190.

N aovaj način Uzvišeni Allah, dž.š. uspostavlja matematičku ravnotežu između prvog i poslednjeg dijela teksta ove sure.

Analogni kodovi od 1 – 14 konsonanta su:

(10+32+60+42+80...+10) = 514;

Analogni kodovi od 114-124 konsonanta su:

(42+62+32+10+10+32..., + 52) = 415;

514 II 415;

Na ovaj način je uspostavljena i matematička ravnoteža između analognih kodova.

Zbir rednih brojeva na koje su raspoređeni naveden i konsonanti je:

Od 1 do 14 = 105;

Od 114 do 124 = 1309;

Prethodno izračunate rezultate ći prikazati u slijedećoj tabeli:

Korelacija 190

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 14

105

190

Od 114 do 124

1309

190

Korelacija 314

Redni brojevi konsonanata

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 20

210

314

Od 108 do 124

1972

314

Korelacija 643

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 39

780

643

Od 91 do 124

3655

643

Korelacija 924

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 57

1653

924

Od 71 do 124

5265

924

Korelacija 973

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 60

1830

973

Od 66 do 124

5605

973

Korelacija 998

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 61

1891

998

Od 65 do 124

5670

998

Korelacija 1034

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 64

2080

1034

Od 62 do 124

5859

1034

Korelacija 1059

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 65

2145

1059

Od 61 do 124

5920

1059

Korelacija 1108

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 70

2485

1108

Od 58 do 124

6097

1108

Korelacija 1389

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 90

4095

1389

Od 40 do 124

6970

1389

Korelacija 1718

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 107

5778

1718

Od 21 do 124

7540

1718

Korelacija 1842

Redni brojevi slova

Zbir rednih brojeva

Zbir numeričkih vrijednosti

Od 1 do 113

6441

1842

Od 15 do 124

7645

1842

Kako se vidi, u tekstu Al-Fatihe uspostavljena je matematička ravnoteža između dijela teksta te sure koji se nalazi na desnoj, i dijela koji se nalazi na lijevoj strani te sure. Ti dijelovi teksta imaju jednak zbir numeričkih vrijednosti konsonanata koji se nalaze u tim dijelovima teksta. To, međutim, nije sve. Navedeni dijelovi teksta Al-Fatihe uspostavljaju i neke druge oblike međusobne korelacije. Evo nekih primjera:

Korelacije varijanti korelacija

Iz prethodno navedenih podataka vidimo da u Al-Fatihi postoje slijedeće varijante korelacije:

190, 314, 643, 924, 973, 998, 1034, 1059, 1108, 1389, 1718 i 1842.

Ti brojevi, ustvari, predstavljaju zbir numeričkih vrijednosti konsonanata u dijelovima teksta Al-Fatihe na lijevoj i desnoj strani te sure. Da se još jednom podsjetimo: Prvi dio teksta navedene sure ima na desnoj, a i na lijevoj strani te sure, konsonante čiji zbir numeričkih vrijednosti je 190. Drugi dio teksta ima zbir numeričkih vrijednosti 314, treći ima zbir 643, itd. U ovom primjeru uspostavljena je korelacija između, matematički gledano, korespondirajućih dijelova teksta navedene sure. Ta korelacija se uspostavlja na još jedan način, a to je putem korelacije varijanti korelacija. Evo tih primjera:

Korelacije 190 i 1842

U prvoj korelaciji imamo prvi dio teksta Al-Fatihe koji na desnoj strani te sure ima zbir numeričkih vrijednosti konsonanata od 190, a isto toliko iznosi i zbir numeričkih vrijednosti konsonanata na lijevoj strani. U poslednjoj korelaciji zbir numeričkih vrijednosti konsonanata iz teksta te sure koji počinje iz pravca s desna ka lijevo iznosi 1842, a isto toliko i iz pravca s lijeva ka desno. Sada ću sabrati numeričke vrijednosti tih korelacija:

(190 + 1842) = 2032;

Dakle, zbir tih korelacija je 2032. Zašto baš toliko? Odgovor je: Taj zbir iznodi baš toliko jer je zbir numeričkih vrijednosti svih konsonanata u tekstu Al-Fatihe 2032. Broj 2032, kada se posmatra iz perspektive matematike, ustvari matematički simbolizira tu suru. Upravo zbog toga, taj broj predstavlja matematički simbol koji međusobno povezuje korelacije varijanti korelacija.

Korelacije 314 i 1718

(314 + 1718) = 2032;

Korelacije 643 i 1389

(643 + 1389) = 2032;

Korelacije 924 i 1108

(924 + 1108) = 2032;

Korelacije 973 i 1059

(973 + 1059) = 2032;

Korelacije 998 i 1034

(998 + 1034) = 2032;

Kako vidimo, broj 2032 zaista međusobno povezuje sve varijane korelacija dijelova teksta Al-Fatihe. Može se reći da je taj broj ključ za dešifrovanje Božijeg projekta kreacije navedene sure.

Evo još nekih primjera korelacija:

Primjer 1

(314 + 1718) = (643 + 1389)

(1389- 314) = (1718 – 643)

Primjer 2

(924 + 1108)

(924 – 643) = (1389 – 1108)

Primjer 3

(924 + 1108) = (973 + 1059)

(973 – 924) = (1108 – 1059)

itd.

Kako vidimo, u tekstu Al-Fatihe zaista postoji konkretan Božiji matematički projekat koji međusobno povezuje sve konsonante u toj suri. Taj projekat ima svoju posebnu matematičku logiju, za čiji opis se mogu koristiti teorija sistema i kibernetika, i koji funkcioniše po specifičnim zakonitostima. A ono što je u svemu tome najvažnije je nesporni zaključak da je taj projekat djelo Razumnog Stvaraoca, a to je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

(Slijedi nastavak, ako Bog da)