NOVA OTKRIĆA U AL-FATIHI PDF Ispis E-mail

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

Uz pomoć Božijih programskih sistema u kreaciji projekta ajeta u Kur'anu dekodiran i tekst Al-Fatihe. U toj suri otkriveni jedni te isti programski sistemi koje je koristio Uzvišeni Allah prilikom raspoređivanja ajeta u sve sure u Kur'anu. To je još jedan od dokaza da je tu Časnu Knjigu zaista kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

U ovom tekstu govorim o Božijoj makro teorijskoj koncepciji kreacije te sure. U tom smislu želim objasniti zašto ta sura ima baš toliko i toliko ajeta koliko ih ima, zašto ti ajeti imaju baš toliko i toliko konsonanata, odnosno slova, zašto ta slova imaju baš tu i tu numeričku vrijednost, zašto su raspoređena baš tim i tim redoslijedom, itd. Te tajne je potrebno objasniti kako bismo se uvjerili da je tu suru zaista kreirao Svemogući i Sveznajuću Stvaralac, Allah, dž.š

Prvo ću navesti najvažnije podatke o ovoj suri:


Arabski konsonanti u tekstu al-Fatihe

Prvi ajet

alif, lam, ha, mim, dal, lam, lam, ha, ra, ba, alif, lam, `ayn, alif, lam, mim, ya, nun

Drugi ajet

alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim,

Treći ajet

mim, alif, lam, kaf, ya, waw, mim, alif, lam, dal, ya, nun,

Četvrti ajet

alif, ya, alif, kaf, nun, `ayn, ba, dal, waw, alif, ya, alif, kaf, nun, sin, ta, `ayn, ya, nun,

Peti ajet

alif, ha, dal, nun, alif, alif, lam, sad, ra, alif, ta, alif, lam, mim, sin, ta, qaf, ya, mim,

Šesti ajet

sad, ra, alif, ta, alif, lam, ral, ya, nun, alif, nun, `ayn, mim, ta, `ayn, lam, ya, ha, mim,

Sedmi ajet

gayn, ya, ra, alif, lam, mim, gayn, dad, waw, ba, `ayn, lam, ya, ha, mim, waw, lam, alif, alif, lam, dad, alif, lam, ya, nun

Numeričke vrijednosti konsonanata

Da bismo mogli u konsonantama iz al-Fatihe tražiti, i eventualno naći, matematičke zakonitosti, najprije ih trebamo pretvoriti u brojeve. Zapravo, trebamo im odrediti odgovarajuću numeričku vrijednost. Tu vrijednost ću odrediti prema redoslijedu svakog konsonanta u arabskom alfabetu.

Tabelarni pregled umeričkih vrijednosti arapskog alfabeta

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

alif

1

dad

15

ba

2

ta

16

ta

3

za

17

ta

4

`ayn

18

\im

5

gayn

19

ha

6

fa

20

ha

7

qaf

21

dal

8

kaf

22

dal

9

lam

23

ra

10

mim

24

za

11

nun

25

sin

12

waw

26

šin

13

ha

27

sad

14

ya

28


Za ovakvo određivanje numeričkih vrijednosti konsonanata odlučio sam se zbog toga što mi je kompjuterska analiza kur'anskoga teksta ukazala na to da je Allah Svoju Knjigu Časnu kreirao koristeći neke matematičke zakonitosti utemeljene u redoslijedu konsonanata u arabskom alfabetu. U tom smislu konsonantima iz teksta Al-Fatihe utvrđujem slijedeću numeričku vrijednost:

Prvi ajet

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

Alif

1

ba

2

Lam

23

alif

1

Ha

6

lam

23

Mim

24

`ayn

18

Dal

8

alif

1

Lam

23

lam

23

Lam

23

mim

24

Ha

27

ya

28

Ra

10

nun

25

Drugi ajet

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

Alif

1

alif

1

Lam

23

lam

23

Ra

10

ra

10

Ha

6

ha

6

Mim

24

ya

28

Nun

25

mim

24

Treći ajet

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

Mim

24

mim

24

Alif

1

alif

1

Lam

23

lam

23

Kaf

22

dal

8

Ya

28

ya

28

Waw

26

nun

25

Četvrti ajet

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

Alif

1

ya

28

Ya

28

alif

1

Alif

1

kaf

22

Kaf

22

nun

25

Nun

25

sin

12

`ayn

18

ta

3

Ba

2

`ayn

18

Dal

8

ya

28

Waw

26

nun

25

Alif

1

-

-

Peti ajet

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

Alif

1

Ta

16

Ha

27

alif

1

Dal

8

lam

23

Nun

25

mim

24

Alif

1

sin

12

Alif

1

ta

3

Lam

23

qaf

21

Sad

14

ya

28

Ra

10

mim

24

Alif

1

-

-

Šesti ajet

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

Sad

14

nun

25

Ra

10

`ayn

18

Alif

1

mim

24

Ta

16

ta

3

Alif

1

`ayn

18

Lam

23

lam

23

Ral

9

ya

28

Ya

28

ha

27

Nun

25

mim

24

Alif

1

-

-

Sedmi ajet

Konsonanti

Numerička vrijednost

Konsonanti

Numerička vrijednost

Gayn

19

ha

27

Ya

28

mim

24

Ra

10

waw

26

Alif

1

lam

23

Lam

23

alif

1

Mim

24

alif

1

Gayn

19

lam

23

Dad

15

dad

15

Waw

26

alif

1

Ba

2

lam

23

`ayn

18

ya

28

Lam

23

nun

25

Ya

28

-

-

Sada ću izvršiti konekciju, odnosno spojiti sve konsonante, tj. slova iz svakog ajeta. To ću uraditi ovako:

Prvi ajet

01,23,06,24,08,23,23,27,10,02,01,23,18,01,23,24,28,25

Spojene numeričke vrijednosti su:

A1 = 012306240823232710020123180123242825

Drugi ajet

01,23,10,06,24,25,01,23,10,06,28,24

Spojene vrijednosti:

A2 = 012310062425012310062824

Treći ajet

24,01,23,22,28,26,24,01,23,08,28,25

Spojene vrijednosti:

A3 = 240123222826240123082825

Četvrti ajet

01,28,01,22,25,18,02,08,26,01,28,01,

22,25,12,03,18,28,25

Spojene vrijednosti:

A4 = 0128012225180208260128

0122251203182825

Peti ajet

01,27,08,25,01,01,23,14,10,01,16,

01,23,24,12,03,21,28,24

Spojene vrijednosti:

A5 = 012708250101231410011601

23241203212824

Šesti ajet

14,10,01,16,01,23,09,28,25,01,25,

18,24,03,18,23,28,27,24

Spojene vrijednosti:

A6 = 1410011601230928250125

1824031823282724

Sedmi ajet

19,28,10,01,23,24,19,15,26,02,18,23,28,

27,24,26,23,01,01,23,15,01,23,28,25

Spojene vrijednosti

A7 =1928100123241915260218232827

2426230101231501232825

Sabiranje spojenih vrijednosti:

Sada ću sabrati sve prethodno navedene spojene numeričke vrijednosti:

(Ajet 1 + ajet 2 + ajet 3 + ajet 4 + ajet 5 + ajet 6 + ajet 7)

Zbir je:

F = 19,281,001,232,435,815,971,697,386,

263,673,227,545,188,287,299,672;

Dakle, kada saberemo spojene numeričke vrijednosti iz teksta svih sedam ajeta u Al-Fatihi, kao rezultat dobit ćemo predhodno navedeni broj. Taj broj ima mnogo cifri, pa ga je teško čak i pročitati. Praktično, cijeli tekst te sure je matematički sadržan u tom broju. Upravo to mu je i prednost, jer sada možemo da analizom samo tog jednog jedinog broja izučavamo mnoge matematičke tajne iz te sure. Kako ćemo to uraditi?

Moja iskustva govore da postoji jedna veoma efikasna metoda za analizu ovako velikih brojeva sa više cifri. To je sabiranje trocifrenih dijelova iz tog velikog broja. To ću uraditi ovako:

F = 019,281,001,232,435,815,971,697,386,

263,673,227,545,188,287,299,672;

Sada ću sabrati te trocifrene dijelove:

(019 + 281 + 001 + 232 ..., + 672) = 6991;

Na ovaj način sam navedeni broj sa više cifri sveo na samo jedan četverocifreni broj, a to je broj 6991. Može se reći da je taj broj, dakle broj 6991, matematički izraz za cijelu ovu suru, uz napomenu da je izraz samo za ovu matematičku analizu makro teorijske koncepcije kreacije sure.

Na ovaj isti način izračunaću i trocifrene dijelove svih ajeta:

Prvi ajet

012,306,240,823,232,710,020,123,

180,123,242,825 > TA1;

TA1 = 3836;

Drugi ajet

012,310,062,425,012,310,062,824 > TA2;

TA2 = 2017;

Treći ajet

240,123,222,826,240,123,082,825 >TA3;

TA3 = 2681;

Četvrti ajet

01,280,122,251,802,082,601,280,122,

251,203,182,825 > TA4;

TA4 = 4002;

Peti ajet

1,270,825,010,123,141,001,160,

123,241,203,212,824 > TA5;

TA5 = 3134;

Šesti ajet

14,100,116,012,309,282,501,251,824,031,

823,282,724 > TA6;

TA6 = :4269;

Sedmi ajet

19,281,001,232,419,152,602,182,328,272,

426,230,101,231,501,232,825 > TA7;

TA7 = 5034;

Označeni brojevi su aritmetički izraz za sve ajete iz Al-Fatihe. Svaki ajet ima svoj vlastiti matematički izraz. Te izraze ću poslije, ako Bog da, koristiti za dekodiranje makro teorijske koncepcije kreacije ove sure.

Izračunavanje MOD-a

MOD je veličina koju ćemo dobiti kada u matematičkim operacijama dijeljenja djeljenika i djelitelja ima neki ostatak. Na primjer: Kada broj deset podijelimo sa šest dobit ćemo ostatak četiri, pa kažemo da je mod od broja šest u broju deset broj 4.

M = 4;

U našoj današnjoj matematici smatra se da je taj ostatak neupotrebljiv za bilo šta, i da ničemu ne služi. Naša ljudska matematika, koliko mi je poznato, nikada nije koristila MOD za bilo koje matematičke, ili neke druge kreacije. Ne samo da ga ne koristi, već ga doživljava kao prepreku u svom svakodnevnom istraživačkom radu. Eto, tu veličinu, koja je nama ljudima neupotrebljiva za bilo šta, i koja nam predstavlja prepreku u našem radu, koristi Uzvišeni Allah dž.š. kao ključ za kreaciju ovog aspekta Al-Fatihe o kojem ovdje govorim. Koristi ga tako što od trocifrenih dijelova MODA svih ajeta kreira tekst Al-Fatihe. U prvoj fazi koristi ga da uz pomoć te veličine odredi veličine djelitelj i djeljenik. A nakon toga, kao matematički rezultat tih veličina, nastaje tekst Al-Fatihe.

U našoj ljudskoj matematici djeljenik i djelitelj imaju primarnu ulogu, a MOD sekundarnu. U Božijim programskim sistemima situacija je obrnuta. Proces kreacije započinje s MOD-om, a završava se sa nastankom datog djela, pa MOD ima primarnu, a djelitelj i djeljenik sekundarnu ulogu.

Taj aspekt kreacije je nevjerovatno kompleksan, pa ga je prilično teško objasniti. Teško nam je čak i zamisliti situaciju u kojoj bismo neki matematički ostatak mogli upotrijebiti za bilo šta. Eto, to što je nama ljudima apsolutno nezamislivo i neshvatljivo desilo se u kreaciji ove sure. Proces kreacije te sure je, prema našem mišljenju, započeo sa MOD-om, a završio se nastankom teksta Al-Fatihe. Zašto se to desilo? Zašto MOD u Božijem stvaranju ima primarnu ulogu? Odgovor je slijedeći: Božije stvaranje je najsavršenije i najuzvišenije. A jedan od izraza za to najsavršenije stvaranje je formula Božijeg stvaranja u kojoj je MOD konstanta, a djeljenik i djelitelj su varijable. Na taj način ono što je prema našem ljudskom poimanju svijeta nemoguće postaje moguće. Ono što je nedokučivo postaje stvarnost.

Mišljenja sam da MOD u Al-Fatihi predstavlja očiglednu Božiju matematičku mu'udžizu. Nadam se da će se sa tom konstatacijom složiti vrsni poznavaoci matematike iz ovog našeg današnjeg vremena.

Kada iz ugla matematike razmišljamo o MOD-u postavlja se jedno logično pitanje: Kako je moguće odrediti MOD u situaciji kada u formuli kreacije nekog djela nemamo ni djeljenika, a ni djelitelja? Kako je to Bog konkretno uradio? Odgovor na to pitanje pokušao sam pronaći uz pomoć Allahovih kodova devetnaest i sedam. To sam uradio ovako: Izračunao sam veličine MOD u svim ajetima iz Al-Fatihe, pa sam poslije uz pomoć reverzibilne metode, odnosno metode obrnutog inžinjeringa, otkrio da su te velične nastale iz tih kodova. Može se reći da su, prema Božijoj odredbi, prvo stvorene devetnaestke i sedmice. Poslije su iste, prema toj odredbi, pretvorene u veličine MOD iz Al-Fatihe. Kao dokaz da je to zaista tako navodim više hiljada matematičkih relacija i korelacija između veličina MOD iz Al-Fatihe i kodova devetnaest i sedam. Te relacije su tako date da sumnji ne može biti. Sve je sasvim očigledno i jasno. Postoji egzaktan programsko-informacioni projekat za kreaciju Al-Fatihe. A Autor i Kreator, tog vrhunskog projekta, ili bolje rečeno, te nezamislive Božije matematičke mu'udžize, je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.

MOD prvog ajeta

Mod prvog ajeta izračunaću tako što ću kao djeljenik koristiti veličinu „F“, a kao djelitelja veličinu „A1“:

(F : A1) > MOD

M1 = 003,520,121,387,211,

194,265,530,985,468,036,297.

Sada ću sabrati स्वे trojke iz tog MOD-a:

(003 + 520 + 121 + 387 + 211 + 194 +

+ 265 + 530 + 985 + 468 + 036 + 297) = 4017;

TM1 = 4017;

MOD drugog ajeta

(F : A2) > M2;

M2 = 7,183,113,920,313,609,380,944.

TM2 = 3469;

MOD trećeg ajeta

(F : A3) > M3;

M3 = 132,038,238,950,053,135,986,972;

TM3 = 3504;

MOD četvrtog ajeta

(F : A4) > M4;

M4 = 409,513,084,428,995,858,

355,889,643,222,579,122;

TM4 = 6097;

MOD petog ajeta

(F : A5) > M5;

M5 = 1,243,032,133,314,807,718,

136,482,677,962,917,832.

TM5 = 6254;

MOD šestog ajeta

(F : A6) > M6;

M6 = 7,056,148,366,431,776,418,142,

458,723,965,157,520;

TM6 = 5167;

MOD sedmog ajeta

(F : A7) > M7;

M7 = 16,663,369,515,057,991,246,

997,443,956,786,066,847;

TM7 = 6952;

Koelacija MOD-a i ajeta sa kodovima devetnaest i sedam

U prethodnom dijelu teksta izračunao sam zbir trojki u ajetima iz Al Fatihe i MOD-a u svakom od tih ajeta. Sada se postavlja pitanje zašto je Uzvišeni Allah,dž.š. u Svom tajnom Božijem znanju odlučio da zbir tih trojki bude baš toliki? Zašto nije izabrao neke druge trojke, i neke druge zbirove? To je, ustvari pitanje od ključnog značaja za razumijevanje ovih tajni. Naime, navedene trojke su u su o procesima matematičke transformacije na kraju pretvorile u tekst Al-Fatihe. Zbog toga je odabir tih trojki od suštinskog značaja za sve aspekte kreacije ove sure. Pojednostavljeno rečeno, da bi mogle nastati te kreacije mora postojati konkretan matematički projekat za odabir navedenih trojki. Kako izgleda taj projekat? Takve nasvaršenije vrhunske kreacije mogu se projektovati samo na jedan način, a to je uz pomoć kodova devetnaest i sedam. To saznanje mi o mogućava da na relativno jednostavan način dešifrujem formulu za makro teorijsku kreaciju sure o kojoj ovdje govorim. Konstante u toj formuli su kodovi devetnaest i sedam, a matematički rezultat su trojke koje čine matematičku strukturu ajeta i veličina MOD.

(TM,1,2,3,4,5,6,7 + TA1,2,3,4,5,6,7) = Kodovi 19 i 7.

Rješenje za tu formulu izgeda ovako:

TM1 = 4017;

TM2 = 3469;

TM3 = 3504;

TM4 = 6097;

TM5 = 6254;

TM6 = 5167;

TM6 = 6952;

TA1 = 3836;

TA2 = 2017;

TA3 = 2681;

TA4 = 4002;

TA5 = 3134;

TA6 = :4269;

TA7 = 5034;

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 = 35460;

4017 3469 3504 6097 6254 5167 6952 = 35460;

35460 = (197 x Y);

TM1 TM2 = 7486;

4017 3469 = 7486;

7486 = (197 x Y);

TM1 TA3 = 6698;

4017 2681 = 6698;

6698 = (197 x Y);

TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 = 27974

3504 6097 6254 5167 6952 = 27974;

27974 = (197 x Y);

TM1 TM5 TM6 TA1 TA3 TA7 = 26989;

4017 6254 5167 3836 2681 5034 = 26989;

26989 = (197 x Y);

TM2 TM4 TM5 TA1 TA4 TA5 = 26792;

3469 6097 6254 3836 4002 3134 = 26792;

26792 = (197 x Y);

TM2 TM3 TM4 TM5 TA2 TA6 = 25610;

3469 3504 6097 6254 2017 4269 = 25610;

25610 = (197 x Y);

TM3 TM4 TM5 TA2 TA3 TA6 = 24822;

3504 6097 6254 2017 2681 4269 = 24822;

24822 = (197 x Y);

TM1 TM2 TM4 TA1 TA5 TA6 = 24822;

4017 3469 6097 3836 3134 4269 = 24822;

24822 = (197 x Y);

TM1 TM2 TM3 TM7 TA3 TA4 = 24625;

4017 3469 3504 6952 2681 4002 = 24625;

24625 = (197 x Y);

TM1 TM2 TM3 TM6 TA4 TA6 = 24428;

4017 3469 3504 5167 4002 4269 = 24428;

24428 = (197 x Y);

TM1 TM2 TM3 TM5 TM6 TA2 = 24428;

4017 3469 3504 6254 5167 2017 = 24428;

24428 = (197 x Y);

TM2 TM3 TA1 TA2 TA4 TA5 TA6 = 24231;

3469 3504 3836 2017 4002 3134 4269 = 24231;

24231 = (197 x Y);

TM1 TM4 TA1 TA3 TA5 TA6 = 24034;

4017 6097 3836 2681 3134 4269 = 24034;

24034 = (197 x Y);

TM1 TM3 TM6 TA3 TA4 TA6 = 23640;

4017 3504 5167 2681 4002 4269 = 23640;

23640 = (197 x Y);

TM1 TM3 TM5 TM6 TA2 TA3 = 23640;

4017 3504 6254 5167 2017 2681 = 23640;

23640 = (197 x Y);

TM3 TA1 TA3 TA5 TA6 TA7 = 22458;

3504 3836 2681 3134 4269 5034 = 22458;

22458 = (197 x Y);

TM2 TM3 TM4 TM5 TA5 = 22458;

3469 3504 6097 6254 3134 = 22458;

22458 = (197 x Y);

TM3 TM4 TM5 TA3 TA5 = 21670;

3504 6097 6254 2681 3134 = 21670;

21670 = (197 x Y);

TM5 TM6 TA1 TA2 TA4 = 21276;

6254 5167 3836 2017 4002 = 21276;

21276 = (197 x Y);

TM3 TM4 TA1 TA2 TA7 = 20488;

3504 6097 3836 2017 5034 = 20488;

20488 = (197 x Y);

TM5 TM6 TA1 TA7 = 20291;

6254 5167 3836 5034 = 20291;

20291 = (197 x Y);

TM1 TM2 6952 TA1 TA2 = 20291;

4017 3469 6952 3836 2017 = 20291;

20291 = (197 x Y);

TM1 6952 TA1 TA2 TA3 = 19503:

4017 6952 3836 2017 2681 = 19503:

19503 = (197 x Y);

TM1 TM6 TA1 TA2 TA6 = 19306;

4017 5167 3836 2017 4269 = 19306;

19306 = (197 x Y);

TM2 TM3 TM7 TA4 = 17927;

3469 3504 6952 4002 = 17927;

17927= (197 x Y);

TM4 TA1 TA5 TA6 = 17336;

6097 3836 3134 4269 = 17336;

17336 = (197 x Y);

TM6 TA2 TA3 TA4 = 17336;

5167 2017 2681 4002 = 17336;

17336 = (197 x Y);

TM3 TM7 TA3 TA4 = 17139;

3504 6952 2681 4002 = 17139;

17139 = (197 x Y);

TM3 TM6 TA4 TA6 = 16942;

3504 5167 4002 4269 = 16942;

16942 = (197 x Y);

TM3 TM5 TM6 TA2 = 16942;

3504 6254 5167 2017 = 16942;

16942 = (197 x Y);

TM2 TM6 TA3 TA7 = 16351;

3469 5167 2681 5034 = 16351;

16351 = (197 x Y);

TM1 TM6 TA1 TA5 = 16154;

4017 5167 3836 3134 = 16154;

16154 = (197 x Y);

TM7 TA1 TA2 = 12805;

6952 3836 2017 = 12805;

12805 = (197 x Y);

itd.

Korelacija modova

Modove iz Al-Fatihe možemo posmatrati iz različitih perspektiva. Na primjer, možemo sabrati modove svih ajeta, pa poslije, kada dobijemo taj zbir, uspostaviti korelaciju modova iz pojedinih ajeta sa ukupnim zbirom svih modova. Kada to uradimo kao rezultat tih matematičkih operacija dobit ćemo kodove devetgnaest i sedam. Evo nekih primjera:

Mod ajeta 1

3,520,121,387,211,194,265,530,985,468,036,297.

Zbir trojki u modu je 4017;

Mod ajeta 2

7,183,113,920,313,609,380,944.

Zbir trojki u modu je 3469;

Mod ajeta 3

132,038,238,950,053,135,986,972.

Zbir trojki u modu je 3504;

Mod ajeta 4

409,513,084,428,995,858,355,889,643,222,579,122.

Zbir trojki u modu je 6097;

Mod ajeta 5

1,243,032,133,314,807,718,136,482,677,962,917,832.

Zbir trojki u modu je 6254;

Mod ajeta 6

7,056,148,366,431,776,418,142,458,723,965,157,520.

Zbir trojki u modu je 5167;

Mod ajeta 7

16,663,369,515,057,991,246,997,443,956,786,066,847.

Zbir trojki u modu je 6952;

Kada saberemo sve prethodno navedene modove dobit ćemo slijedeći rezultat:

25,375,583,220,620,921,657,250,

676,354,150,125,534

Sada ću kao djeljenik koristiti ovaj rezultat, a kao delitelje koristit ću prethodno navedene modove. Kada to uradim dobit ću modove od prethodno navedenih modova:

Mod od moda ajeta 1

2,548,261,602,633,391,303,333,100,544,496,758

Zbir trojki je:

MM1 = 4971;

Mod od moda ajeta 2

3,432,667,238,798,135,126,238;

MM2 = 2637;

Mod od moda ajeta 3

60,471,087,512,107,745,838,378;

MM3 = 3198;

Mod od moda ajeta 4

395,285,070,452,174,297,541,408,117,572,799,092;

MM4 = 4202;

Mod od moda ajeta 5

514,940,554,324,767,294,521,022,794,891,768,894;

MM5 = 7283;

Mod od moda ajeta 6

4,207,138,121,325,592,402,823,300,182,254,652,974;

MM6 = 4974;

Mod od moda ajeta 7

8,712,213,705,562,930,410,253,232,397,364,058,687;

MM7 = 5531;

Zbirove trojki iz modova navedenih ajeta i zbirove trojki u modovima modova međusobno poveuju kodovi devetnaest i sedam. Evo nekih primjera:

TM1 TM2 = 7486;

4017 3469 = 7486;

7486 = (197 x Y);

MM1 MM3 TM3 TM5 = 17927;

4971 3198 3504 6254 = 17927;

17927 = (197 x Y);

MM7 TM1 TM3 TM5 = 19306;

5531 4017 3504 6254 = 19306;

19306 = (197 x Y);

MM2 MM6 MM7 TM7 = 20094;

2637 4974 5531 6952 = 20094;

20094 = (197 x Y);

MM3 MM6 TM6 TM7 = 20291;

3198 4974 5167 6952 = 20291;

20291 = (197 x Y);

MM2 MM5 MM6 TM2 TM3 = 21867;

2637 7283 4974 3469 3504 = 21867;

21867 = (197 x Y);

MM1 MM6 TM6 TM7 = 22064;

4971 4974 5167 6952 = 22064;

22064 = (197 x Y);

MM7 TM4 TM5 TM6 = 23049;

5531 6097 6254 5167 = 23049;

23049 = (197 x Y);

MM2 MM6 TM1 TM5 TM6 = 23049;

2637 4974 4017 6254 5167 = 23049;

23049 = (197 x Y);

MM3 MM4 MM5 MM7 TM1 = 24231;

3198 4202 7283 5531 4017 = 24231;

MM2 MM4 MM6 TM5 TM7 = 25019;

2637 4202 4974 6254 6952 = 25019;

25019 = (197 x Y);

MM1 MM3 TM1 TM2 TM3 TM5 = 25413;

4971 3198 4017 3469 3504 6254 = 25413;

25413 = (197 x Y);

MM1 MM2 MM3 MM5 TM1 TM3 = 25610;

4971 2637 3198 7283 4017 3504 = 25610;

25610 = (197 x Y);

MM1 MM4 MM5 MM7 TM1 = 26004;

4971 4202 7283 5531 4017 = 26004;

26004 = (197 x Y);

MM1 MM2 MM3 MM6 TM2 TM7 = 26201;

4971 2637 3198 4974 3469 6952 = 26201;

26201 = (197 x Y);

MM2 MM3 MM7 TM3 TM6 TM7 = 26989;

2637 3198 5531 3504 5167 6952 = 26989;

26989 = (197 x Y);

MM2 MM3 MM4 MM7 TM5 TM6 = 26989;

2637 3198 4202 5531 6254 5167 = 26989;

26989 = (197 x Y);

MM2 MM3 MM7 TM2 TM4 TM5 = 27186;

2637 3198 5531 3469 6097 6254 = 27186;

27186 = (197 x Y);

MM2 MM6 MM7 TM1 TM2 TM7 = 27580;

2637 4974 5531 4017 3469 6952 = 27580;

27580 = (197 x Y);

MM4 MM6 MM7 TM2 TM3 TM4 = 27777;

4202 4974 5531 3469 3504 6097 = 27777;

27777 = (197 x Y);

MM3 MM6 TM1 TM2 TM6 TM7 = 27777;

3198 4974 4017 3469 5167 6952 = 27777;

27777 = (197 x Y);

TM3 TM4 TM5 TM6 TM7 = 27974;

3504 6097 6254 5167 6952 = 27974;

27974 = (197 x Y);

MM1 MM2 MM7 TM3 TM6 TM7 = 28762;

4971 2637 5531 3504 5167 6952 = 28762;

28762 = (197 x Y);

MM1 MM2 MM4 MM7 TM5 TM6 = 28762;

4971 2637 4202 5531 6254 5167 = 28762;

28762 = (197 x Y);

MM1 MM2 MM7 TM2 TM4 TM5 = 28959;

4971 2637 5531 3469 6097 6254 = 28959;

28959 = (197 x Y);

MM4 MM5 MM7 TM2 TM3 TM6 = 29156

4202 7283 5531 3469 3504 5167 = 29156

29156 = (197 x Y);

MM3 MM4 MM5 TM1 TM3 TM7 = 29156;

3198 4202 7283 4017 3504 6952 = 29156;

29156 = (197 x Y);

MM1 MM3 TM2 TM4 TM5 TM6 = 29156;

4971 3198 3469 6097 6254 5167 = 29156;

29156 = (197 x Y);

MM1 MM2 MM3 MM5 TM4 TM6 = 29353;

4971 2637 3198 7283 6097 5167 = 29353;

MM1 MM6 TM1 TM2 TM6 TM7 = 29550;

4971 4974 4017 3469 5167 6952 = 29550;

29550 = (197 x Y);

MM7 TM1 TM2 TM4 TM5 TM6 = 30535;

5531 4017 3469 6097 6254 5167 = 30535;

30535 = (197 x Y);

MM1 MM4 MM5 TM1 TM3 TM7 = 30929;

4971 4202 7283 4017 3504 6952 = 30929;

30929 = (197 x Y);

MM1 MM3 MM4 MM7 TM1 TM3 TM4 = 31520;

4971 3198 4202 5531 4017 3504 6097 = 31520;

31520 = (197 x Y);

MM2 MM3 MM4 TM3 TM5 TM6 TM7 = 31914;

2637 3198 4202 3504 6254 5167 6952 = 31914;

31914 = (197 x Y);

MM2 MM3 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 = 32111;

2637 3198 3469 3504 6097 6254 6952 = 32111;

32111 = (197 x Y);

MM4 MM7 TM2 TM4 TM5 TM7 = 32505;

4202 5531 3469 6097 6254 6952 = 32505;

32505 = (197 x Y);

MM2 MM4 MM6 TM1 TM2 TM5 TM7 = 32505;

2637 4202 4974 4017 3469 6254 6952 = 32505;

32505 = (197 x Y);

MM2 MM4 MM5 MM7 TM4 TM7 = 32702;

2637 4202 7283 5531 6097 6952 = 32702;

32702 = (197 x Y);

MM3 MM4 MM5 TM4 TM6 TM7 = 32899;

3198 4202 7283 6097 5167 6952 = 32899;

32899 = (197 x Y);

Očigledno je da je Uzvišeni Allah koristio jedne te iste programske i informacione sisteme i zakonitosti za kreaciju projekta ajeta u Kur'anu, a također i teksta Al Fatihe. Može se sa sigurnošću pretpostaviti da je te iste metode koristio i prilikom kreacije ostalih sura, a također i cijelog teksta Kur'ana. Zašto je odabrao baš te metode? Jedan od odgovora na to pitanje je taj da te metode omogućuju nevjerovatno savršenstvo i kreaciju u svim aspektima vrhunske kreacije te Knjige. Na primjer: ajeti u surama imaju različit broj slova, odnosno konsonanata. Ta slova su poredana odgovarajućim redoslijedom. Taj redoslijed je u Božijem stvaranju veoma bitan. Bitan je, jer u vrhunskim kreacijama kakva je tekst Kur'ana, mora postojati egzaktna matematička povezanost svih dijelova teksta Kur'ana. Moraju postojati božanski programski i informacioni sistemi za određivanje broja konsonanata i za njihov raspored u toj Knjizi. Kreacija Kur'ana uz korištenje tih sistema je, ustvari, samo jedna od manifestacija Božijeg stvaranja s mjerom. Poznato nam je da je uzvišeni Bog sva Svoja djela stvorio s mjerom. A izraz za tu mjeru su brojevi. Brojevi predstavljaju izraz za mjeru samo onda kada se koriste kao konstante u konkretnim Božijim programskim, kibernetskim i informacionim sistemima. Brojevi izvan tih sistema nisu izraz za mjeru u Božijem stvaranju svijeta. Kako konkretno izgledaju te zakonitosti objasnio sam u ovom tekstu, a također i u ranije objavljenim tekstovima.

Kada mi ljudi pišemo svoje tekstove ne koristimo te zakonitosti. Ne koristimo ih jer nam to ne dozvoljavaju naše ljudske stvaralačke mogućnosti i sposobnosti. Po tome se i razlikuju naši ljudski tekstovi od Božijih. Zbog toga, kada smo u dilemi je li neki tekst Božanskog porijekla, ili je ljudskog, odgovor možemo pronaći na relativno jednostavan način. Ako je taj tekst kreiran korištenjem vrhunskih programskih sistema i zakonitosti, u tom slučaju za taj tekst ćemo reći da je božanskog porijekla, a ako tih zakonitosti nema, onda je to dokaz da je taj tekst ljudskog porijekla.

Sumnje zaista nema, i ne može je biti. Bog je istina i Božije stvaranje je istina. Uzvišeni Kur'an ima svog Razumnog Kreatora, a to je Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.