V R I J E M E PDF Ispis E-mail


Neka najnovija saznanja do kojih sam došao ukazuju na mogućnost da savremena nauka iz pogrešne perspektive posmatra vrijeme i prostorno-vremenski kontinuum. Za očekivati je da ćemo u bližoj budućnosti morati redefinirati predstavu o našem materijalnom svijetu u kojem živimo.

Bismillahi Rrahmani Rrahim,

U nauci se vrijeme posmatra kao jedan integralan univerzalni fenomen. Zapravo, smatra se da postoji samo jedno jedino vrijeme, i da svi fenomeni u prirodi egzistiraju u jednom te istom vremenu. Smatra se da izvan tog univerzalnog vremena ne postoji neko drugo vrijeme, i neka druga vremena. Međutim, to nije tako. Ne postoji samo jedno vrijeme kao univerzalni prirodni fenomen. U tom jednom apstraktnom univerzalnom vremenu postoji bezbroj fenomena sa različitim vijekom trajanja, ili vijekom postojanja. Zbog toga trebamo razlikovati apstraktno univerzalno vrijeme i vijek postojanja fenomena koji egzistiraju u tom univerzalnom vremenu.

Apstraktno univerzalno vrijeme zapravo ni ne postoji. Postoje samo konkretni fenomeni koji imaju konkretan vijek trajanja i postojanja. Ti fenomeni imaju svoje vlastito vrijeme, ili svoj vlastiti vijek postojanja. Ti fenomeni egistiraju samo u tom svom vlastitom vremenu. Pri tome, to njihovo egzistiranje u tom njihovom vlastitom vremenskom toku nije ni na koji način uslovljeno sa egzistiranjem drugih fenomena u njihovom vlastitom vremenskom toku. Naravno, postoji međuuslovljenost različitih fenomena koja utiče i na njihov vijek postojanja, međutim, radi što lakšeg razumijevanja ovih tajni to ćemo za sada zanemariti.

Vijek postojanja fenomena u prirodi je samo oblik manifestiranja vremena, pa se može reći da se vrijeme ne manifestira kao fenomen koji je dat sam za sebe, već se manifestira isključivo i samo kao vijek postojanja fenomena u prirodi..

Svaki fenomen u prirodi ima svoje vlastito vrijeme i svoj vlastiti vremenski tok, pa to njihovo vlastito vrijeme egzistira samo u tim parcijalnim vremenskim tokovima.

To vrijeme započinje datog trenutka i prestaje datog trenutka. A između te dvije tačke postojanja traje određeni vremenski tok.

Na primjer: Životni vijek nekog insekta traje tri dana. Taj vijek počinje onog trenutka kada Bog stvori tog insekta, a prestaje onoga trenutka kada se završi njegov životni vijek. To vrijeme u kojem živi taj insekt je samo njegovo vlastito vrijeme, pa samo taj insket živi u tom svom vlastitom vremenu.

Životni vijek čovjeka traje u prosjeku 70 godina. Taj vremenski tok počinje teći onoga trenutka kada se rodimo, i traje do trenutka naše smrti. To vrijeme u kojem mi živimo je samo naše vlastito vrijeme, i samo mi živimo u tom našem vlastitom vremenu.

Sličan primjer imamo i kod svih drugih fenomena u prirodi. Svaki od tih fenomena ima svoj vlastiti vremenski tok i egzistira samo u tom svom vlastitom vremenskom toku. Izvan tog našeg vlastitog vremenskog toka ne postoji neko drugo vrijeme. Ne postoji vrijeme kao neka apstraktna kategorija data izvan konkretne materije i konkretnog prostora.Zbog toga možemo reći da ne postoji vrijeme kao neki apstraktni fenomen o kojem govori teorijska fizika. Postoji samo bezbroj različitih vremena koja zajedno sa datim prostorom i datom materijom čine prostorno vremenski kontinuum datog fenomena. Također, možemo reći da postoji bezbroj paralelnih vremenskih tokova koji u datoj dimenziji postojanja egzistiraju istovremeno, ili u pojedinim tačkama svog vremenskog toka.

Vrijeme u Kur'anu

"On (Allah,dž.š.) upravlja svima, od neba do zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje."

(Kur'an 32 : 5 )

Dakle, jedan dan iz tog vremena traje hiljadu godina po našem ljudskom računanju vremena. To ću prikazati ovako:

Jedan dan o kojem govori Allah,dz.s. = 1000 ljudskih godina ;

Hajdemo da razmišljamo o tom jednom danu koji traje hiljadu godina po našem računanju. Za taj dan ne važe zakonitosti iz našeg materijalnog svijeta u kojem živimo. Naime, naši dani su, kako znamo, vezani za okretanje zemlje oko svoje ose i isti traju po 24 sata. Dan o kojem govori uzvišeni Allah,dž.š. nije vezan za našu planetu i nema nikakve veze sa našim računanjem vremena. Mi ne znamo kako je naš Veličanstveni Gospodar u Svom tajnom Božijem znanju odlučio da taj jedan dan traje koliko i naših hiljadu godina. Medjutim, pitamo se zašto taj dan traje baš toliko, a ne više ili manje od toga. Pitamo se da li ta dimenzija vremena ima neku vezu sa dimenzijom našeg ljudskog vremena u kojem živimo. Obe te dimenzije je stvorio naš Milosrdni Gospodar Allah,dž.š. Upravo, zbog toga, sigurno je da je naš Veličanstveni Gospodar obe te dimenzije stvorio svrsishodno i s mudrošću, odnosno da ih je stvorio s mjerom. Medjutim, dilema je kako da otkrijemo kako konkretno izgleda ta mjera? Neke od tih tajni možemo spoznati ako koristimo konstante iz Božijeg šifriranog koda o kojima sam govorio na ovom blogu.. To je, prije svega, broj 931 koji pretstavlja aritmetički izraz za uzvišeno Božije ime i Allahove šifre 19 i 7. To žemo uraditi ovako:

Prvo ćemo hiljadu godina po našem računanju preračunati u dane:

1.000 godina = 365.250 dana,

Iz toga proizlazi da je:

Jedan dan o kojem govori Allah,dž.š. = 365.25o ljudskih dana;

Na ovaj način smo dvije različite dimenzije vremena sveli na jednu uporednu veličinu. Na sličan način možemo utvrditi i koliko traje jedna godina u vremenskim dimenzijama o kojima ovdje govorim.

Sada se postavlja pitanje: zašto taj dan traje 365.250 ljudskih dana, a ne više ili manje od toga? Odgovor na to pitanje potražiću uz pomoć matematike.

365.250 = [ ( 7 x 931 ) + ( 4 x 197 ) ....+ (7 x 931 ) + ( 4 x 197 )]

odnosno:

365.250 = [ ( 7 x 931 ) x 50 ] + [ ( 4 x 197 ) x 50]

Kako vidimo, kada naše vrijeme preračunamo u dane o kojima u prethodno navedenom ajetu govori uzvišeni Allah,dž.š. dobićemo matematičku relaciju koja je sačinjena od aritmetičkog izraza za Božije ime, a to je broj 931, i od Božijih šifri 19 i 7.

U prethodno navedenoj jednačini, broj 931 smo množili s brojem 7, a broj 197 sa brojem 4. Dakle, u ovom primjeru, uzvišeni Allah,dž.š, pored brojeva 931 i 197, koristi i brojeve 7 i 4. Zašto koristi i te brojeve? Prema mom mišljenju koristi ih jer su ti brojevi povezani sa brojem 74. A broj 74 predstavlja jedan od aritmetičkih izraza za Veličanstveno Božije ime. Naime, kada u tom Plemenitom Imenu slovima odredimo numeričku vrijednost prema njihovom redosljedu u arapskoj abecedi (Kur'ansko pismo) pa saberemo te brojeve kao rezultat dobićemo broj 74.

Dakle, sasvim je oćigledno da je fenomen vremena kreirao naš Veličanstveni Gospodar, Allah,dž.š. Kreirao ga je u znaku Svog uzvišenog imena i šifri 19 i 7.

Primjer 2

" K Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji 50.000 godina traje."

(Kur'an 70 : 4 )

U ovom primjeru imamo još jednu dimenziju vremena. To je vrijeme u kojem jedan dan traje 50.000 nasih ljudskih godina. Ova dimenzija vremena se razlikuje od naše ljudske, a i od dimenzije o kojoj sam govorio u prethodnom primjeru iz ovog teksta. To je jedan sasvim drugačiji svijet, i drugaćiji oblik postojanja. Vrijeme iz te dimenzije nije kao naše vrijeme. Kada bismo mogli da na neki način dođemo u tu dimenziju postojanja, u tom slučaju bi naš ljudski vremenski tok dobio neka sasvim drugačija obilježja i karakteristike. Na primjer: Naš prosječni životni vijek od 70 godina bi u toj dimenziji vremena trajao svega - dvije minute. Isti bi, dakle, bio vrlo kratak. Kada bismo mogli da posjetimo dimenziju vremena kod koje jedan dan traje hiljadu godina, u toj dimenziji bi nas prosječni zivotni vijek trajao - jedan sat i 40 minuta. Očigledno je da postoje sasvim različite dimenzije vremena i različite dimenzije postojanja. Medjutim, sve te dimenzije imaju nesto što im je zajedničko, a to je da ih je stvorio Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah,dž.š. Da je to zaista tako možemo vidjeti na primjeru dana koji traje 50.000 godina prema našem računanju vremena. Evo konkretnih dokaza:

Jedan dan iz ovog primjera = 50.000 godina po našem računanju vremena

odnosno:

1 dan = 18.262.500 naših ljudskih dana;

I u ovom primjeru smo za različite vremenske dimenzije pronašli uporedne aritmetičke izraze.

Opet postavljamo pitanje: zašto je naš Veličanstveni Gospodar, Allah,dž.š. u Svom tajnom Božijem znanju odlučio da jedan dan iz navedene dimenzije vremena traje koliko i naših 18.262.500 dana? Odgovor na tgo pitanje ćemo i u ovom primjeru potražiti uz pomoć matematike.

18.262.500 = [ 50 x ( 7 x 931 ) x 50] + [ 50 x ( 4 x 197 ) x 50]

Kako vidimo, i ove matematičke relacije su date u znaku uzvišenog Božijeg imena i Njegovih Božanskih šifri 19 i 7.

Uporedba

Interesantna je uporedba matematičke slike prethodno navedenih ajeta:

Matematička slika ajeta 32 : 5

365.250 = [ ( 7 x 931 ) x 50 ] + [ ( 4 x 197 ) x 50]

Matematička slika ajeta 70 : 4

18.262.500 = [ 50 x ( 7 x 931 ) x 50] + [ 50 x ( 4 x 197 ) x 50]

Te matematičke slike nam svjedoče i potvrđuju da je navedene ajete zaista kreirao Svemogući i Sveznajući Stvaralac, Allah, dž.š.